Spørgsmål og svar om varmeprisen m.m.

  Vi får mange henvendelser med spørgsmål om varmeprisen. Herunder kan du se svar på de oftest stillede spørgsmål. Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os. 

  Frederikshavn Varme producerer 2/3 af fjernvarmen på eldrevet varmepumpe og på gaskedler.

  Når el- og gaspriser stiger, bliver det mere omkostningsfuldt at producere fjernvarme på henholdsvis varmepumpe og gaskedler. Vi er underlagt lov om, at vi ikke må foretage prisstigninger over 10 %, medmindre det varsles med 3 måneder. Priserne kan svinge meget på 3 måneder, og derfor følger vores varmepris ikke altid de gældende priser på el og gas. Modsat har vi færre produktionsomkostninger, når prisen på el og gas falder, hvilket vil bevirke en nedjustering af fjernvarmeprisen.

  Vi følger prisudviklingen meget nøje, og vi er klar til en hurtig reaktion, hvis det findes hensigtsmæssigt. Det er dog en udfordring at beregne varmeprisen længere ud i fremtiden, når energimarkedet er ustabilt. Hvis vi nedjusterer fjernvarmeprisen, og el- og gaspriserne efterfølgende stiger voldsomt, vil det medføre et underskud – og herefter har vi først mulighed for at hæve fjernvarmeprisen igen efter 3 måneder.

  Fjernvarmeprisen i Frederikshavn er reguleret af Varmeforsyningsloven, der sikrer, at prisen på fjernvarme ikke må overstige de faktiske omkostninger til fjernvarmeproduktion. Prispolitikken er også kendt som hvile-i-sig-selv-princippet, hvor fjernvarmeselskabet ikke må generere hverken underskud eller overskud. Når omkostningerne bliver for høje, er det en nødvendighed at hæve varmeprisen. Til gengæld sættes prisen ned, hvis det ser ud til, at selskabet kommer ud med overskud.

  Gasprisens udvikling henover de sidste år.  Kilde.: Energistyrelsen

  Forsyningen producerer årligt ca. 235.000 MWh, som løber ud i et ledningsnet på 207 km hovedledninger og 201 km stikledninger.

  Varmen kommer fra affaldskraftvarmeværket i Frederikshavn, den nye varmepumpe på Vendsysselvej og fra kedelcentralerne på Niels Juels Vej og Ærøvej. 

  Affald og varmepumpe først - derefter naturgas
  Den vigtigste kilde er affaldskraftvarmeværket, der leverer al varme i sommerperioden og kører året rundt. Affaldskraftvarmeværket står for ca. 30 % af varmen til kunderne. Varmepumpen leverer yderligere ca. 35 % af forbruget. Leverancen fra varmepumpen har dog været mindre i forbindelse med indkøringen 2021/2022.

  To kedelcentraler
  Den sidste del af varmen producerer vi på to mindre kedelcentraler på Niels Juels Vej og på Ærøvej i Frederikshavn. De bruges ved spidsbelastning i de koldeste vintermåneder.

  Elkedel
  En mindre andel af varmen produceres på en elkedel, som startes, når der er overskud af vindmøllestrøm i el-systemet. Det Danske Energinet aktiverer elkedlen.

  Varighedskurven viser produktionsfordelingen mellem de forskellige anlæg hen over året.

  Varmepumpen bruger ca. 285 KWh el til at fremstille 1 MWh varme svarende til en virkningsgrad på 3,5.

  Vores gaskedler bruger ca. 95 m³ naturgas til at fremstille 1 MWh varme.

  COP (Coefficient Of Performance) henviser til effektivitet/virkningsgrad. Figuren viser varmepumpens effektivitet hen over året. Hvis der bruges 1 del strøm, får man eksempelvis 3, 5 varme ud fra varmepumpen.

  Varmepumpen kører primært i de perioder, hvor der er lavere pris på strøm. Det er ofte også de perioder, hvor der er overskud af vindmøllestrøm. Al strøm købes på samlet elnet.

  Varmepumpen udnytter luftens energi til at producere både varme og varmt vand, og den kan derfor erstatte andre opvarmningsformer som eksempelvis gaskedler og elvarme.

  Det er samtidig en miljøvenlig opvarmningsform, fordi varmepumpen udnytter den energi, der allerede findes naturligt i luften.

  Varmepumpen bruger køleteknologi til at trække varme ud af luften udenfor og leverer varmen som fjernvarme. En luft til vand varmepumpe, som Frederikshavn Varme netop har opsat, består af to dele: En ude-del, der trækker energi fra udeluften og en del, der er placeret inde i et teknikhus, som leverer energien fra udeluften til fjernvarmevandet. Varmepumpen består derudover af fire hovedkomponenter: En fordamper, der optager varmen fra luften, en kondensator, der afgiver varmen, en kompressor, der hæver temperaturen og en ekspansionsventil, der styrer trykket i kølekredsen.

  Vores varmepumpe tager energien fra luften og overfører til væske (ammoniak), som i sidste ende opvarmer fjernvarmevandet.

  Dampen fortsætter fra kompressoren over i kondensatoren, som er placeret i inde-delen. Her omsættes varmen fra dampen til fjernvarmevandet via varmevekslere. Dampen i det lukkede kredsløb afkøles, så den igen bliver til væske og løber tilbage i ude-delen. Ekspansionsventilen i ude-delen køler dampen yderligere ned, og dampen omdannes til kølemiddel igen. Det sker ved, at ekspansionsventilen fjerner en del af trykket og herved sænker temperaturen yderligere. Kølemidlet er tilbage i fordamperen og processen gentages. Varmepumper genererer op til 4,6 gange så meget varme, som de forbruger i energi.

   

  Følg dette link og aflæs den aktuelle pris på gas

  Du skal dividere prisen med 11.

  Eksemplel fra den 31. januar 2023:

  59 EUR/MWh svarende til 5,36 kr./m3
   

  • Det mest effektive spareråd er at skrue ned for varmen. 1 grad mindre giver 5% mindre varmeforbrug.
  • Kortere og lidt koldere bade sparer også kølige kontanter.
  • Har du uisolerede, varme rør på steder, der ikke har brug for varme, kan du isolere dem. I byggemarkedet kan man du købe rørskåle, som er lette at montere.
  • Indstil radiatorer i samme rum på samme temperatur. Så udnytter du varmen bedst.
  • Er din radiator varm i toppen og koldere i bunden, udnytter du fjernvarmen bedst muligt.
  • Daglig udluftning er godt for indeklimaet. Luk radiatorerne imens.
  • Tør aldrig tøj eller håndklæder på radiatoren. Det koster en formue.
  • Sørg også for, at møbler eller gardiner ikke dækker radiator, termostat eller føler.

  Efter årsafregningen vil din aconto regning være baseret på det forbrug, du har haft i foregående år.

  Forbruget vil blive fordelt ligeligt på de 6 aconto regninger for indeværende år. Bruger du mindre eller mere varme, skal du kontakte Kundeservice for at få reguleret din aconto regning.

  Da vi har haft en del takst ændringer, vil du som kunde blive takseret efter den pågældende takst i aconto perioden. Bliver du tilmeldt som kunde i indeværende år eller i løbet af året, vil dit varmeforbrug blive sat som et skøn.

  Udover at betale for selve forbruget, skal du ligeledes betale to abonnementer. Det ene er arealbidrag, som er baseret på boligens størrelse. Et eksempel: Med et hus på 140 m2 skal du betale 23,75 kr. * 140 = 3325 kroner årligt. Det andet abonnement for måleren, som er 875 kr. årligt, dette kan dog varier alt efter målerens størrelse m3/h. De to abonnementer bliver fordelt ud på din aconto regning.

  Enkelte kunder betaler månedligt og for det faktiske forbrug, her vil du som kunde bliver takseret efter den pågældende varmepris i aconto perioden samt måleleje og arealbidrag.

  Ønsker du også månedsafregning for det faktiske forbrug, kan du læse mere her. 

  Fjernvarmedeklaration

  Fjernvarmedeklarationen udarbejdes årligt af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab og dækker over den varme, der produceres af Frederikshavn Varme A/S. Deklarationen indeholder brændselssammensætning, miljøopgørelse og andel vedvarende energi.

  Se den seneste fjernvarmedeklaration

   

   

  Forsyningsområde

  Forsyingen leverer varme og varmt vand til private husstande og virksomheder i Frederikshavn by.

  Se kort over vores forsyningsområde

  Hjælp med at finde huller i fjernvarmerør

  Oplever du, at

  • græsset går ud et bestemt sted?
  • sneen smelter hurtigt et bestemt sted?
  • regn tørrer hurtigt et bestemt sted?
  • der er sænkninger i jordoverfladen?
  • der kommer damp op fra kloakdæksler?


  Dette kan være tegn på, at fjernvarmerøret er utæt, og det betyder et stort tab af varme, vand og penge.

  Forsyningen prøver ved hjælp af et varmestrålingskamera at finde huller i rørene, men nogle huller opdager vi ikke. Derfor har vi brug for din hjælp!

  Har du mistanke om, at der er hul i et fjernvarmerør, må du meget gerne kontakte os, tlf. 9829 9000. eller via mail til forsyningen@forsyningen.dk.

  Vi undersøger herefter stedet hurtigst muligt. Hvis din henvendelse giver anledning til reparation af røret, modtager du en flaske vin som tak for din hjælp.

  Under alle omstændigheder hører du om resultatet af din henvendelse.

  Billedet er taget med et varmemålingskamera og viser et billede af en vej/cykelsti.

  Her er kameraet indstillet til at vise en rød farve, hvor overfladen er mere end 20oC varm. Overflader, der er mindre end 20oC bliver vist med en grå farve.
  Det er tydeligt at se, at der her er tale om et brud, som Forsyningen skal gøre noget ved.

  Læg mærke til, at kameraet også giver udslag på bilen øverst i billedet.