Hop til hovedindhold

Hvad koster det at blive tilsluttet kloakken?

 

Frederikshavn Spildevand A/S´ indtægter kommer fra

 

Vandafledningsbidrag

 

Tilslutningsbidrag

 

Særbidrag

 

Vejbidrag

 

 

Vandafledningsbidrag

Vandafledningsbidrag er et beløb, som grundejeren løbende betaler til spildevandsselskabet. Taksten udgør et fast bidrag samt et variabelt bidrag, som beregnes på baggrund af grundejerens vandforbrug. Kubikmetertaksten fremgår af Frederikshavn Spildevand A/S´ priser, som du kan finde her.

 

Priser

 

Virksomheder, der har et betydeligt vandforbrug kan i visse tilfælde opnå rabat på afledningen efter en såkaldt Trappemodel.

 

Tilslutningsbidrag

Du skal opfatte tilslutningsbidraget som et slags indmeldelsesgebyr, da det koster det samme for samme type ejendom uanset de faktiske tilslutningsomkostninger.  Du skal betale bidraget, når din ejendom kan tilsluttes Forsyningens kloakanlæg.

Tilslutningsbidraget bliver fastsat på baggrund af kloakeringsprincippet i spildevandsplanen.

Der er én pris for ejendomme beliggende i fælles- og separatkloakerede området, hvor både spildevand og regnvand afledes til Forsyningens kloak, og en anden pris for de ejendomme, der er beliggende i et spildevandskloakeret område, hvor tag- og overfladevandet skal nedsives. Du kan finde priserne her:

 

Priser

Forsyningen beregner tilslutningsbidraget for boliger pr. boligenhed på ejendommen. Forsyningen beregner tilslutningsbidraget for erhvervsejendomme ud fra grundens areal. Du kan se vores priser og læse mere i betalingsvedtægten nedenfor:

 

Betalingsvedtægt


I nogle tilfælde er tilslutningsbidraget betalt på forhånd, og du skal derfor ikke betale ved tilslutning. Bidraget kan være betalt af den, der har byggemodnet din grund. Det vil typisk fremgå af handelsvilkårene.

Der er en del ubebyggede ejendomme, hvor ejeren har betalt tilslutningsbidrag. Du er velkommen til at kontakte Forsyningen for at høre, om bidraget er betalt for din grund.

 

Særbidrag

Særbidrag betales af virksomheder, der afleder særligt forurenet spildevand, hvis afledningen giver anledning til særlige foranstaltninger ved etablering og drift af spildevandsselskabets spildevandsanlæg. Taksten er baseret på afledningen af forurenende stoffer i det tilsluttede spildevand. Mængden af de tre stoffer organisk stof (COD), kvælstof (Tot-N) og fosfor (Tot-P) indgår i beregningen af særbidrag.

 

Vejbidrag

Vejbidrag er et årligt bidrag, som staten og Frederikshavn Kommune betaler til Frederikshavn Spildevand A/S for afledning af vejvand fra hhv. statsveje og kommunale veje til spildevandsselskabets anlæg.

Nedenfor ses fordelingen af indtægter baseret på tal fra 2019, hvoraf det fremgår, at langt den største del kommer fra opkrævning af vandafledningsbidrag. Det har derfor stor betydning for Frederikshavn Spildevand A/S´ økonomi, hvilken kubikmetertakst, der opkræves.

 

Sådan er indtægterne fordelt:

 

 

Hvad bruger vi pengene til?

Indtægterne, der er beskrevet på de foregående sider, er basis for Frederikshavn Spildevands udførelse af opgaver med anlæg og drift af forsyningsnettet – herunder rensning af spildevand. Målsætningen er at forbedre forsyningssikkerheden, at sikre kapaciteten og tilstanden af spildevandssystemet og at reducere miljøbelastningen.

Overordnet set går pengene til at udføre følgende opgaver:

 

 • Drift af Forsyningens renseanlæg
   
 • Udbygning og renovering af Forsyningens renseanlæg, så Forsyningen altid lever op til myndighedernes krav og Forsyningens ønsker om optimering – herunder energioptimering og udnyttelse af ressourcer i spildevandet
   
 • Drift af Forsyningens ledningsnet – herunder drift af pumpestationer, bassiner og bygværker
   
 • Etablering af ny kloak i forbindelse med byggemodninger
   
 • Renovering af kloak i eksisterende kloakområder – herunder separatkloakering af fælleskloak med henblik på at reducere miljøbelastningen på vores vandmiljø som følge af overløb
   
 • Klimatilpasning af ledningsnet – herunder dimensionering for øgede mængder regnvand og indarbejdelse af nye bæredygtige metoder til at håndtere regnvand