Hop til hovedindhold

Afledning af regnvand fra boligejendomme med mere end to boliger og erhvervsejendomme

 

Forsyningen skal mindske overbelastningen af kloaksystemet på grund af de øgede regnmængder. Derfor stiller Forsyningen krav til nye boligejendomme med mere end to boliger og erhvervsejendomme om en maksimal afledning af regnvand, hvis de ligger i et fælleskloakeret eller separatkloakeret område.

 

Hvis kravet til den maksimale afledning ikke kan overholdes, skal regnvand forsinkes eller nedsives på egen grund.

Kravet stilles som en maksimal befæstelsesgrad på ejendommen. Befæstelsesgraden er summen af arealer, der afleder regnvand (tage, belægninger mv.) set i forhold til ejendommens areal.

For nye virksomheder er der følgende krav til befæstelsesgraden:

  • Blandet erhverv: maksimum 40 %
  • Industri: maksimum 50 %
  • Havneområder: maksimum 50 %

 

For nye boligejendomme med mere end to boliger er der følgende krav til befæstelsesgraden:

  • Åben lav bebyggelse (parcelhuse): maksimum 30 %
  • Tæt-lav bebyggelse (rækkehuse): maksimum 35 %
  • Jordbrugsparceller: maksimum 25 %
  • Landsbyer: maksimum 30 %
  • Sommerhuse: maksimum 20 %

 

For eksisterende ejendomme, hvor regnvandsafledningen øges, vil kravene om maksimal afledning af regnvand tage udgangspunkt i den gældende spildevandsplans angivelser af den maksimale befæstelsesgrad for det pågældende kloakopland. Forsyningen kan oplyse herom. Hvis kravet allerede er overskredet på ansøgningstidspunktet, vil der blive taget udgangspunkt i status-situationen. Der vil derfor ikke blive stillet krav om forsinkelse med tilbagevirkende kraft medmindre status-situationen giver anledning til væsentlige problemer med overbelastning i kloaksystemet.

Hvis der er behov for yderligere afledning i forhold til de fastsatte krav, skal der ske nedsivning eller forsinkelse af regnvandet svarende til ovennævnte befæstelsesgrader.

Hvis kravet imødekommes ved forsinkelse af regnvandet, skal der etableres en vandbremse (vandreguleringsbrønd) ved tilslutningen til Forsyningens kloak. Forsinkelsen skal etableres på grunden og kan være i form af et regnvandsbassin, regnvandskassetter eller opdimensionerede ledninger.

Kontakt Forsyningen om den maksimale afledning af regnvand – gerne så tidligt i forløbet som muligt.