Hop til hovedindhold

Politik for det underrepræsenterede køn

 

 

1. Generel beskrivelse af selskaberne i koncernen

 

 

Frederikshavn Forsyning A/S

Selskabets formål er at eje kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, der udøver forsyningsvirksomhed eller anden virksomhed, som har nær tilknytning til forsyningsvirksomhed.

 

Selskabets formål er dernæst af udføre serviceaktiviteter for datterselskaberne.

 

Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S

Selskabets formål er at udøve virksomhed med nær tilknytning til forsyningsvirksomhed indenfor de til enhver tid gældende lovgivningsmæssige rammer.

 

Selskabet udøver som tilknyttet virksomhed til elnetvirksomheden virksomhed med ejerskab, etablering, vedligeholdelse og drift af vejbelysning. Efter bestyrelsens nærmere skøn kan selskabet varetage enhver anden virksomhed med nær tilknytning til hovedforsyningsvirksomhed varetaget i koncernen.

 

Selskabets formål er herudover efter bestyrelsens nærmere skøn at deltage i etablering og drift af vedvarende energianlæg.

 

Selskabets virksomhed med nær tilknytning til forsyningsvirksomhed udøves på kommercielle vilkår. De til enhver tid gældende krav om regnskabsmæssig adskillelse eksempelvis til aktiviteter indenfor vedvarende energi iagttages, ligesom eventuelle krav til udspaltning af aktiviteter løbende vurderes.

 

Frederikshavn Elhandel A/S

Selskabets formål er at drive elhandelsvirksomhed i henhold til elforsyningsloven.

 

Elinord A/S

Selskabets formål er at drive netvirksomhed i henhold til bevillingen efter elforsyningsloven.

 

Selskabet kan endvidere besidde direkte ejerandele i elproduktionsvirksomheder, transmissionsvirksomheder og andre netvirksomheder, systemansvarlige virksomheder og forsyningspligtige virksomheder, såfremt aktiviteterne udøves i selvstændige selskaber med begrænset ansvar.

 

Frederikshavn Vand A/S

Selskabets formål er at varetage vandforsyningsvirksomhed i henhold til vandforsyningsloven. Selskabets formue relateret til og indtægter ved vandforsyningsvirksomheden kan ikke anvendes til andet formål end varetagelse af vandforsyningsaktiviteterne.

 

Selskabet kan udøve anden virksomhed, der har nær tilknytning til vandforsyningsvirksomhed, når denne virksomhed udøves på kommercielle vilkår. Virksomheden kan udøves gennem et selvstændigt selskab med begrænset ansvar. Udøves virksomheden ikke i et selvstændigt selskab med begrænset ansvar, skal virksomheden holdes regnskabsmæssigt adskilt fra aktiviteter forbundet med vandforsyningsvirksomheden.

 

Selskabet skal drive vandforsyningsvirksomheden effektivt med høj sundheds- og miljømæssig kvalitet med hensyntagen til forsyningssikkerhed og naturen samt gennemskuelighed for forbrugerne.

 

Frederikshavn Varme A/S

Selskabets formål er at varetage varmeforsyningsvirksomhed i henhold til varmeforsyningsloven. Selskabets formue og indtægterne ved varmeforsyningsvirksomheden kan ikke anvendes til andet formål end varetagelse af varmeforsyningsaktiviteterne.

 

Frederikshavn Spildevand A/S

Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed i henhold til lovgivningen herom. Selskabets formue relateret til og indtægter ved spildevandsforsyningsvirksomheden kan ikke anvendes til andet formål end varetagelse af spildevandsforsyningsvirksomhed.

 

Selskabet kan udøve anden virksomhed, der har nær tilknytning til spildevandforsyningsvirksomhed, når denne virksomhed udøves på kommercielle vilkår. Virksomheden kan udøves gennem et selvstændigt selskab med begrænset ansvar. Udøves virksomheden ikke i et selvstændigt selskab med begrænset ansvar, skal virksomheden holdes regnskabsmæssigt adskilt fra aktiviteter forbundet med spildevandforsyningsvirksomheden.

 

Selskabet skal drive spildevandsforsyningsvirksomheden effektivt med høj sundheds- og miljømæssig kvalitet med hensyntagen til forsyningssikkerhed og naturen samt gennemskuelighed for forbrugerne.

 

Frederikshavn Affald A/S

Selskabets formål er at drive virksomhed på affalds- og genanvendelsesområdet, idet selskabet varetager de opgaver på affalds- og genanvendelsesområdet, der er pålagt Frederikshavn Kommune i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Selskabets takster fastsættes i overensstemmelse med gebyrfastsættelsesreglerne i miljøbeskyttelsesloven.

 

Selskabets formål er dernæst at producere elektricitet og varme ved affaldsforbrænding.

 

 

2. Måltal og politikker

Store kapitalselskaber skal opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan samt udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på kapitalselskabet øvrige ledelsesniveauer.

 

Store kapitalselskaber er selskaber, der overskrider to af følgende kriterier i 2 på hinanden følgende regnskabsår:

 

  1. En balancesum på 156 mio. kr.,
  2. en nettoomsætning på 313 mio. kr. og
  3. et gennemsnitlig antal heltidsbeskæftigede på 250.

 

2.1 Måltal i det øverste ledelsesorgan

Koncernen Frederikshavn Forsyning overskrider 2 af ovennævnte kriterier, balancesummen og nettoomsætningen, og har derfor opsat nedenstående måltal i procentandele af ledere, der udgøres af det underrepræsenterede køn:

 

¹ Bestyrelsesmedlemmer valgt af generalforsamlingen.

 

Foruden ovennævnte lovkrav har måltallene til formål at sikre, at alle talenter kommer i spil, ikke for at forfordele det underrepræsenterede køn.

 

2.2 Politik for det underrepræsenterede køn i øvrige ledelsesniveauer

I Frederikshavn Forsyning betragter vi mangfoldighed som en vigtig forudsætning for nytænkning og udvikling af koncernens selskaber. Vi ønsker at udvikle og drage nytte af det samlede potentiale hos alle medarbejdere, og at alle medarbejdere kan udvikle deres fulde potentiale i balance mellem arbejdsliv og privatliv.

 

Frederikshavn Forsyning er en attraktiv og krævende arbejdsplads, der tiltrækker og rekrutterer de bedst kvalificerede medarbejdere – fagligt, socialt og personligt, og vi ønsker, at alle medarbejdere uanset køn, har lige muligheder for at gøre karriere.

 

I den forbindelse har vi fokus på at få flere kvinder på ledende poster og arbejder målrettet mod at skabe rammer, der sikrer den enkelte kvindes karriereudvikling. Det gør vi ved at

 

  • arbejde målrettet ved effektiv intern rekruttering og mobilitet i koncernen til gavn for den enkelte medarbejders karriereudvikling og til gavn for selskaberne
  • ansættelsesprocedurer og rekruttering bidrager til at synliggøre kvindelige ledertalenter, så både kvindelige og mandlige kandidater er repræsenteret ved intern og ekstern rekruttering
  • udarbejde en fastholdelsespolitik over for talenter af det underrepræsenterede køn
  • sikre, at virksomheden er attraktiv for ledere af begge køn
  • offentliggøre erfaringer og resultater i årsrapporten

 

Frederikshavn Forsyning bestræber sig på at gøre en konkret indsat for at få flere kvinder i ledelsen. Indsatsen tilpasses brancheforhold, nuværende andel af kvinder i ledelsen mv.

 

 

3. Evaluering af politikken og afrapportering

 

Frederikshavn Forsyning evaluerer politikken løbende og offentliggør erfaringer og resultater via ledelsesberetningen i årsrapporten.

 

 

 

Godkendt i bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning den 7. april 2022