Hop til hovedindhold

Anlægsarbejde på Hejrevej og Stationsvej - Frederikshavn Spildevand A/S fortsætter separatkloakering af Strandby 

 

Hvorfor graver vi?
Frederikshavn Spildevand A/S udfører i 2023 etape 6 af separatkloakeringen af Strandby.

Etape 6 omfatter renovering af følgende strækninger:

 

 • Hejrevej fra Stationsvej til Tranevej
 • Stationsvej fra Hejrevej til Nørgårdsvej
 • Stationsvej fra Nørgårdsvej til Jernbanevej

 

 

Årets etape er en direkte forlængelse af sidste års etape 5, som omfattede renovering af følgende strækninger:

 • Agervej fra Strandvej til Stationsvej
 • Nørgårdsvej fra Stationsvej til Rypevej
 • Strandvej fra Agervej til Munkevej
 • Stationsvej fra Strandvej til Hejrevej

Ved anlægsarbejdet udskiftes det eksisterende kloaksystem med et nyt separatsystem på ovennævnte veje. Fjernvarmeledninger, vandledninger, asfaltbelægning og fortov fornyes i forskelligt omfang på de enkelte strækninger.
 

Hvad laver vi?
Renoveringen omfatter udskiftning af det eksisterende fællessystem, hvor regnvand og spildevand afledes i samme kloaksystem. Når denne ledning bliver overbelastet under kraftig regn, vil vandstanden i ledningen stige og vandet kan derved løbe ind i kældrene på husene gennem spildevandsafløbet.

 

Vi udfører det nye kloaksystem som et separatsystem, hvor regnvand og spildevand afledes i hvert sit system. I takt med at vi etablerer et nyt separatsystem i vejen, vil der blive etableret to stik til hver ejendom til afledning af henholdsvis regnvand og spildevand.

Det private kloaksystem på grundene skal efterfølgende adskilles, således at regnvand og spildevand afledes til hver sit ledningssystem. På den måde bliver de indvendige kælderafløb tilsluttet en spildevandsledning, som ikke er påvirket af regnvand og risikoen for oversvømmelser af kældrene bliver derved kraftigt reduceret.

Regnvandet fra ejendommene tilsluttes en ny regnvandsledning, hvor der i størrelsen er taget højde for den fremtidige vejrsituation, med de ventede klimaforandringer.


Hvem er med?
Anlægsarbejdet udføres som et fælles koordineret projekt mellem:

 • Frederikshavn Spildevand A/S
 • Frederikshavn vand A/S
 • Strandby Varmeværk ApS
 • Frederikshavn Kommunes Center for Ejendomme, Park & Vej

Forsyningen har indgået en aftale med det rådgivende ingeniørfirma UCON fra Aalborg om, at forestå projektering og tilsyn med anlægsarbejdet. Forsyningen har indgået kontrakt med entreprenørfirmaet Trigon A/S om udførelse af anlægsarbejdet i etape 5 og 6.

 

Derudover udføres der arbejde af Strandby Varmeværk, Frederikshavn Vand A/S og Park & Vejs egne folk.


Hvornår graver vi?
Anlægsarbejdets etape 6 vil blive udført i perioden fra starten af februar og til slutningen af august. Nedenstående tidsplan beskriver rækkefølge og udførelsesperiode for de enkelte vejstrækninger.

Vores forventning er, at arbejdet startes op i starten af februar med udskiftning af stikledninger på private grunde og i fortove. I løbet af februar og starten af marts etableres stik i følgende rækkefølge:

 • Hejrevej
 • Stationsvej mellem Hejrevej og Nørgårdsvej
 • Stationsvej mellem Nørgårdsvej og Jernbanevej

I slutningen af februar udføres en omlægning af fjernvarme i krydset Stationsvej/Nørgårdsvej (opgravning i vejen). Fra starten af marts påbegyndes arbejdet med hovedledninger.

For alle strækninger gælder, at hver ledningstype (kloak, vand og fjernvarme) lægges i særskilte arbejdsprocesser, da ledningerne lægges i forskellig dybde og med indbyrdes afstand. Vi vil således grave på de enkelte strækninger ad flere omgange. Derefter retableres kantsten og belægninger.

 

Vejene i projektområdet vil i perioder blive spærret for gennemkørende trafik. Der vil blive skiltet for omkørsel.

Tidsplanen for arbejdet påvirkes af mange forhold, så der kan opstå behov for ændringer i planen undervejs.

 

Tilbage