Hop til hovedindhold

ANLÆGSARBEJDER PÅ L. P. HOUMØLLERS VEJ, O. J. STEINCKES VEJ, L. C. MÜNSTERS VEJ, MØLLEHUS ALLE OG ELIUS ANDERSENS VEJ I FREDERIKSHAVN

Generel information om projektet

 

Hvad laver vi?

Frederikshavn Forsyning A/S og Frederikshavn Kommune (Center for Ejendomme, Park og Vej) udfører et anlægsarbejde på L. P. Houmøllers Vej, O. J. Steinckes Vej, L. C. Münsters Vej, Møllehus Alle og Elius Andersens Vej i 2022 og 2023.

 

 

Ved anlægsarbejdet fornyes det eksisterende kloaksystem, fjernvarmeledninger, vandledninger og belægninger. Det er ikke alle strækninger, hvor der sker fornyelse af alle lednings/belægnings typer.

Fornyelse af fjernvarmeledningerne sker for at opretholde forsyningssikkerheden.

Fornyelse af kloakkerne udføres som en separatkloakering, hvor det eksisterende fællessystem udskiftes med et nyt separatsystem. Hermed menes, at det eksisterende et-strengssystem, hvor regn- og spildevand løber i samme ledningssystem, ændres til et nyt to-strengssystem, hvor regn- og spildevand løber i hver sit ledningssystem. Den nye regnvandsledning udføres, så der er taget højde for den fremtidige vejrsituation med de ventede klimaforandringer.

I takt med at vi etablerer nyt separatsystem i vejen, vil der blive etableret to stik til hver ejendom til afledning af henholdsvis regn- og spildevand. Det private kloaksystem på grundene skal efterfølgende adskilles, så regn- og spildevand afledes til hvert sit ledningssystem.

 

Hvorfor graver vi?
Vi udfører projektet, fordi

 • fjernvarmeledningerne er så nedslitte, at de skal udskiftes for at kunne opretholde forsyningssikkerheden
 • der i området findes ældre nedslidte kloakanlæg med mange driftmæssige problemer
 • separeringen af kloaksystemet giver væsentlige forbedringer af vandmiljøet
 • risikoen for at kælderoversvømmelser minimeres
 • et nyt separarsystem medvirker til klimasikring
 • vandledningerene på dele af stækningen er af ældre dato og udskiftes for at kunne opretholde forsyningssikkerheden

 

Hvem er med?
Anlægsarbejdet udføres som et fælles koordineret projekt mellem:

 • Frederikshavn Spildevand A/S
 • Frederikshavn Varme A/S
 • Frederikshavn Vand A/S
 • Frederikshavn Kommune, Center for Ejendomme, Park og Vej

 

Forsyningen har indgået aftale med det rådgivne ingeniørfirma Cowi om at forestå projektering og fagtilsyn på anlægsarbejdet. Tilsyn med arbejdet udføres af fællesprojektleder (Center for Ejendomme, Park og Vej).

 

Hvornår graver vi?
I perioden fra primo august 2022 til og med november 2023 vil der foregå anlægsarbejder efter følgende tidsplan:

 • August – december 2022:
  L. P. Houmøllers Vej, fra Gærumvej til O. J. Steinckes Vej
  O. J. Steinckes Vej, fra L. P. Houmøllers Vej til L. C. Münsters Vej
  L. C. Münsters Vej
  Møllehus Alle, fra L. C. Münsters Vej til Gl. Skolevej
 • Marts – august 2023:          
  Elius Andersens Vej
 • August – november 2023:   
  L. P. Houmøllers Vej, fra O. J. Steinckes Vej til Møllehus Alle.

 

Tidsplanen er vejledende, idet vejret og uforudseelige forhold kan påvirke den.

For alle strækninger gælder, at hver ledningstype (kloak, vand og fjernvarme) lægges i særskilte arbejdsprocesser, da ledningerne lægges i forskellig dybde og med indbyrdes afstand. Vi vil således grave på enkelte strækninger af flere omgange.

 

Parkering i anlægsperioden
I anlægsperioden vil dele af området være afspærret for biltrafik. Vi bestræber os på at begrænse perioden med afspærrede veje, men det kan ikke undgås, at kørsel til ens bolig ikke er muligt, mens gravearbejdet finder sted i nærheden af boligen. Specielt blinde veje kan være udfordret af afspærring, Der vil blive skiltet, mens anlægsarbejdet finder sted. Selvom der i perioden afspærres for kørende trafik opretholdes adgangen for gående under hele anlægsperioden.

 

Vil du vide mere?
Du er altid velkommen til af kontakte os, hvis du har spørgsmål til projektet.

Du kan kontakte følgende personer:

 

 • Søren Pilgaard, fællesprojektleder, tlf. 9845 7812
 • Gudmundur Haflidason, Frederikshavn Spildevand A/S, tlf. 5163 3068
 • Claus Flensted Andersen, Frederikshavn Varme A/S, tlf. 5163 3142
 • Rasmus Pedersen, Frederikshavn Vand A/S, tlf. 5163 3125
 • Johnny Andersen, Frederikshavn Kommmune (Ejendomme, Park og Vej), tlf. 9845 6310


Tilbage