Hop til hovedindhold

Vejledning til ansøgning om dispensation - regnvandsafløb i kælderskakt på spildevandssystem

 

Frederikshavn Kommune og Forsyningen etablerer som udgangspunkt separatkloak, når den gamle fælleskloak skal skiftes. Separatkloak betyder, at regn- og spildevand afledes i hvert sit ledningssystem. Dette indebærer, at de tilsluttede ejendomme mødes med krav om separering af de private kloaksystemer.

Separatkloakeringen på privat grund betyder, at regn- og spildevand skal adskilles på grunden og føres i hver sit system frem til stikledningerne. På ejendomme med kælder omfatter separeringskravet også, at udvendige kælderskakte med afløb skal tilsluttes regnvandssystemet.

Formålet med separeringen er at få alt regnvand fjernet fra spildevandssystemet. Der er flere grunde til det, blandt andet bedre rensning af spildevandet, mindre miljøforurening og bedre styring af spildevandsafledningen i forbindelse med større regnhændelser (kælderoversvømmelser).

På nogle ejendomme vil separatkloakeringen af den udvendige kælderskakt medføre en omkostning, som ikke står mål med den gevinst, man opnår ved separeringen. Ejer af den type ejendomme kan søge om dispensation til at bibeholde afløbet i kælderskakten på spildevandssystemet.

 

For at der kan gives dispensation, skal følgende minimumskrav dog være opfyldt:

  • Der skal være en kant (min. højde 2 cm) omkring kælderskakten, så overfladevand fra omgivende arealer ikke løber ned i kælderskakten. Ved adgang til trappe skal der være fald som beskrevet herunder.
  • Der skal være fald i henhold til gældende regler for befæstelser på terrænet omkring skakten, så overfladevand ledes bort fra kælderskakten.
  • Dispensationen gælder udelukkende regnvand, som falder direkte i kælderskakten, dvs. at øvrigt tag- og overfladevand ikke må ledes til afløbet i kælderskakten.


Formålet med disse krav er at begrænse tilstrømningen af regnvand til afløbet i kælderskakten.

Hvis du ønsker at søge om dispensation på baggrund af ovenstående vilkår, skal du sende en skriftlig ansøgning til:

Frederikshavn Kommune
Center for Teknik & Miljø
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Att. Miljø

Du kan også sende din ansøgning via mail til post@frederikshavn.dk.

 

Ansøgningen skal som minimum indeholde en kortfattet beskrivelse af sagen, herunder

  • begrundelse for ansøgning om dispensation
  • øvre mål på trappehul
  • foto af trappeskakt
  • om kælderskakten opfylder ovenstående minimumskrav


Frederikshavn Kommune behandler ansøgningen og giver en dispensation på baggrund af en konkret vurdering af hver enkelt ansøgning.

 

Tilbage