Hop til hovedindhold

Hvad skal du gøre?


Når din ejendom har fået de to nye stik, skal kloakanlægget på privat grund ligeledes ændres til et separatsystem. Du har mulighed for at udføre separeringen, straks når stikkene er udført, og du har pligt til at få det udført, inden udløbet af påbudsfristen.

 Afløb fra toilet, gulvafløb samt hånd- og køkkenvask skal fortsat føres til spildevandssystemet. Tagvand, overfladevand fra befæstede arealer og drænvand fra omfangsdræn omkring bygninger skal kobles fra spildevandssystemet og i stedet føres til regnvandsskelbrønden eller ledes til nedsivning i faskiner på egen grund efter Bygningsreglementets regler. Det er ikke tilladt at lede tag- og overfladevand ud på overfladen på offentlige arealer såsom fortov eller vej. Der må ikke afledes drænvand fra ejendommens øvrige arealer til det offentlige kloaksystem.

En autoriseret kloakmester skal udføre arbejdet med at ændre kloakanlægget på din grund på din foranledning og for din regning.

Den autoriserede kloakmester skal, når arbejdet er afsluttet og godkendt, sende dokumentation på det udførte arbejde til Frederikshavn Kommunes Center for Teknik og Miljø, jf. kravene i påbuddet. Dette indebærer bl.a. en underskrevet kloakmestererklæring og en tegning over kloaksystemet på grunden.

Erklæringen er kloakmesterens og din dokumentation på, at separeringen er udført efter forskrifterne. Først når kommunen modtager erklæringen, kan din ejendom noteres som separeret. Derfor er det vigtigt, at du sikrer dig, at kloakmesteren indsender erklæringen, og at du får en kopi.

Se færdigmeldingsblanket (Kloakmestererklæring)

Forsyningen anbefaler, at du kontakter en autoriseret kloakmester i god tid og træffer aftale om arbejdets omfang og tidspunkt for udfærdigelse. Det er en god idé, at separeringen på privat grund bliver udført samtidig med eller umiddelbart efter kloakering i vejen. Det skyldes, at der ved kraftige regnskyl i perioden, indtil alle ejendomme er separeret, vil være øget risiko for oversvømmelser af kældre i området. Separeringen på privat grund kan gennemføres, når skelbrøndene er etablerede. Det er din pligt som grundejer selv at sikre din kælder mod tilbagestuvning fra hovedkloakken ved fx at montere et højtvandslukke på afløbet.