Hop til hovedindhold

Vilkår for afledning af vand fra midlertidige grundvandssænkninger til Frederikshavn Spildevand A/S ledningsnet

 

Ansøgning om tilladelse

I forbindelse med bygge-og anlægsarbejder kan der være behov for midlertidig grundvandssænkning for at holde udgravninger tørre. Det oppumpede grundvand skal i udgangspunktet bortledes til egnet recipient. I de tilfælde hvor der ikke findes andre recipienter, kan det være en mulighed at aflede vandet til Frederikshavn Spildevand A/S ledningsnet. I så fald skal der søges om tilladelse til afledningen.

 

Ansøgning om afledning af vand fra grundvandssænkning skal indeholde følgende oplysninger:

 

 • Tegning med angivelse af ønsket tilslutningspunkt
 • Beregning på de forventede oppumpede mængder, angivet som henholdsvis l/s (maksimal vandstrøm) og samlet antal m3 over anlægsperioden.
 • Oplysning om forventet start- og sluttidspunkt for grundvandssænkningen.
 • Kontaktoplysninger på bygherre og evt. byggefirma/entreprenør der udfører grundvandssænkningen

 

Ansøgningen bør sendes til Frederikshavn Spildevand A/S tidligst muligt i planlægningsfasen af bygge/anlægsarbejdet og gerne i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.

Afledning af vand fra grundvandssænkning må ikke påbegyndes, før der foreligger en tilladelse fra Frederikshavn Spildevand A/S.

 

Frederikshavn Spildevand A/S vil på baggrund af ansøgningen vurdere mulighederne for afledning.

 

Vilkår for afledning

I de tilfælde hvor afledningen kan tillades, kan det oppumpede grundvand afledes på følgende betingelser:

 

 • Afledningen skal ske til den brønd, som anvises af Frederikshavn Spildevand A/S
 • Den maksimal vandmængde (liter/sekund) der må afledes til brønden, fastsættes af Frederikshavn Spildevand A/S og må ikke overskrides
 • Det afledte grundvand ikke må indeholde sand, grus og lignende, som kan aflejres i kloaksystemet
 • Grundvandspumperne skal monteres med vandur, så den oppumpede mængde kan registreres
 • Bygherre skal orientere Frederikshavn Spildevand A/S, når grundvandssænkningen sættes i værk, og når den indstilles
 • Frederikshavn Spildevand A/S kan bede bygherren om straks at indstille grundvandssænkningen, hvis det medfører gener i kloaksystemet
 • Det er bygherrens ansvar at sikre, at afledningen til det offentlige system sker på forsvarlig vis
 • Der opkræves ikke vandafledningsbidrag for den afledte vandmængde

 

 

Bygherren skal være opmærksom på, at nogle typer af grundvandssænkning kræver tilladelse af Frederikshavn Kommune.