Hop til hovedindhold

Bortskaffelse og sortering af erhvervsaffald

 

Alt affald fra virksomheder og institutioner betragter vi som erhvervsaffald.

Erhvervsaffald er en blandet størrelse, og den korrekte bortskaffelse afhænger af den enkelte affaldstype. For nogle affaldstyper er der etableret særlige indsamlingsordninger, mens der for andre affaldstyper ofte vil være flere muligheder for at bortskaffe affald.

For visse affaldstyper er der krav om sortering og genanvendelse, hvis mængderne er af en vis størrelse. Forsyningen opfordrer dog til, at den enkelte virksomhed og institution bestræber sig på at sortere så meget som muligt til genanvendelse.

De enkelte ordninger er beskrevet  i Regulativ for erhvervsaffald i Frederikshavn Kommune, som du kan finde her:

 

Regulativ

 

Sorter som udgangspunkt affaldet i følgende fraktioner:

 

 

Indsamlingsordning

 

Visse affaldstyper er omfattet af en indsamlingsordning, og den enkelte virksomhed eller institution har pligt til at være med i disse ordninger:

  • Restaffald bliver indsamlet via den kommunale indsamlingsordning, hvor andet mindre brændbart affald medtages efter ønske
  • Madaffald fra storkøkkener (med mere end 100 kg madaffald pr. uge) bliver indsamlet til genbrug af særligt godkendte firmaer
  • Farligt affald skal håndteres af virksomheder, der efterfølgende sørger for genanvendelse eller destruering. Mindre mængder kan afleveres på genbrugspladserne, såfremt der er købt adgang hertil
  • Tømning af olie- og benzinudskillere bliver minimum en gang årligt foretaget og af særligt godkendte firmaer
  • CFC-holdige kølemøbler bliver indsamlet på de kommunale genbrugspladser. Ved større læs leveres kølemøblerne direkte til modtageanlæg


Andet affald kan leveres til modtageanlæg, der overholder kravene fastsat i regulativet for erhvervsaffald.