Hop til hovedindhold

Derfor separerer Forsyningen kloaksystemet

 

Den gamle fælleskloak
Omkring halvdelen af kloaksystemet i Frederikshavn Kommune er fælleskloak. Det betyder, at spildevand og regnvand fra bygninger og vejvand bliver afledt til én fælles ledning. I tørvejr og ved mindre regnhændelser bliver alt vandet i ledningerne ledt til renseanlæggene. Ved større regnhændelser er det nødvendigt at aflaste fællesledningerne for at undgå oversvømmelser. Derfor er der på ledningsnettet indbygget såkaldte overløbsbygværker, hvor det regnvand (opblandet med spildevand), som ledningerne ikke kan rumme, bliver ledt ud til vandløb eller hav.

 Ulemperne ved fælleskloaksystemet er, at

 

 • alt vandet håndteres i ét system, og derfor kan der ved overbelastning under kraftig regn ske oversvømmelser af fx kældre
 • overløbene medfører, at vandløb og hav belastes med spildevand, som er opblandet og fortyndet med regnvand
 • under mindre regnskyl ledes både regnvand og spildevand til renseanlæg. I nogle områder, hvor vandet skal pumpes til renseanlægget, giver regnvandsmængden anledning til store driftsudgifter til pumpning
 • rensningen af spildevandet på renseanlægget bliver dyrere, og rensegraden bliver mindre som følge af, at spildevandet er fortyndet med regnvand
 • i overløbsbygværket ledes det regn- og spildevand, som der ikke er plads til i kloakken, urenset eller kun let renset ud i sø, hav eller å. Overløbsbygværker er forsynet med riste på overløbet, som tilbageholder det faste stof i bygværkerne.  Efter hver aflastning skal ristene renses. Dette medfører en øget driftsudgift.

Forsyningen vælger ofte at renovere et område, hvor ledningerne er i dårlig stand. Der kan forekomme brud på ledningerne med ud- og indsivning til følge og give problemer med rotter.

Den nye separatkloak
Når den gamle fælleskloak bliver skiftet, bliver der i stedet etableret separatkloak. Det betyder, at spildevand fra bygninger bliver ledt til et spildevandssystem, mens regnvand fra tage og veje ledes til et regnvandssystem. Spildevand og regnvand bliver dermed adskilt i to ledningssystemer.

Fordelene ved at separere kloaksystemet er, at

 

 • spildevandet fra bygninger bliver ledt til et spildevandssystem. Derved er systemet mindre udsat for overbelastning og oversvømmelser af fx kældre
 • regnvand fra bygninger og veje bliver ledt i et regnvandssystem til vandløb eller hav
 • overløbsbygværkerne bliver nedlagt i takt med separeringen af de enkelte områder, så vandløb og hav ikke bliver belastet med spildevand, som er opblandet og fortyndet med regnvand. Dette medfører en stor miljøgevinst
 • spildevandet bliver ledt til renseanlæg. I de områder, hvor spildevandet bliver pumpet til renseanlægget, vil der være en mindre udgift, når regnvandet er afledt
 • rensningen af spildevandet på renseanlægget bliver billigere, og rensegraden bliver større
 • i takt med at overløbsbygværkerne bliver nedlagt, bliver der færre udgifter til drift