Hop til hovedindhold

Anlægsarbejde og separatkloakering på Fyrbrovej m.fl. i Skagen

 

Hvorfor graver vi?

Frederikshavn Spildevand A/S gennemfører i 2024 og 2025 anlægsarbejde og separatkloakering i Skagen. 

 

Arbejdet omfatter følgende strækninger:

 • Fyrbrovej, Bertelsvej, Jens Vævers Vej, Mariagersvej, Fyrvej, Oddenvej, Fyrstuevej, Jens Digets Vej, Thagårdsvej, Oddevænget, Hollændervej

 

Status pr. 10. juli vedr. Bertelsvej

 

Arbejdsprocessen er, som følger:
 • Kloakarbejder bliver afsluttet uge 28.
 • Vejen retableres i fuld vejbredde med stabilgrus. Der vil være mulighed for at parkere i siden af vejen/gruset i sommerferien, hvor der ikke er adgang til ejendommene.
 • I uge 32 (mandag) påbegyndes udgravning af fjernvarme fra Bertelsvej 10 mod Jens Vævers Vej. Vi begynder også at svejse rør, så vi kan få det sidste arbejde færdigt.
 • Fjernvarmearbejdet omfatter både hovedledningerne i vejen og stikkene til ejendommene.
 • Kantstensarbejderne igangsættes sideløbende med/i forlængelse af fjernvarmearbejderne.
 • Der udlægges asfalt (ultimo august/primo september)
 • Der etableres nye fortove
 • Private indkørsler retableres

 

 

Vi retablerer først de private indkørsler til sidst, da vi gerne vil tilpasse dem til det nye fortov. Det nye fortov får ikke helt nøjagtigt samme bagkant, så det er for at sikre det pæneste slutresultat.

Vi ved godt, at det er besværligt ift. parkering - men husk på, at Bertelsvej fremover bliver ½ meter bredere, så der er plads til parkering langs kantstenen.

 

Status pr. 20. juni 2024

 

Fyrbrovej

Gravearbejderne er afsluttet. Vejen er afrettet.

Asfalt udlægges onsdag eller torsdag i uge 26.

 

Bertelsvej

PNP Entreprenørforretning har gjort et forrygende stykke arbejde, og vi er foran tidsplanen. Vi beklager rodet, men følger op på det fra midt uge 26.

Kloakarbejdet bliver afsluttet inden sommerferien. Mandag i uge 26 er vi færdige med ledningerne i vejen, og vi fortsætter med stik til ejendommene.

 

Fjernvarme har etableret ca. 100 meter fra Fyrbrovej. Der bliver ilagt ca. 100 meter mere inden sommerferien, så de er 70 % i mål.

 

Der bliver igangsat kantstensarbejder (udgravning og sætning) i slutningen af uge 26.

Omfanget af arbejdet på Fyrvej er blevet større end forventet, så vi været nødsaget til at udskyde asfaltarbejderne på Bertelsvej til efter sommerferien.

 

Entreprenøren reetablerer midlertidigt hele vejen med stabilgrus efter kantstensarbejderne, så der er adgang i uge 29-31.

 

Fyrvej (mellem Fyrstuevej og Jens Digets Vej)

Gravearbejderne er afsluttet.

Reetablering af kantsten mv. pågår.

Asfalteres onsdag og/eller torsdag i uge 26.

Genåbnes senest fredag i uge 26.

 

Jens Digets Vej

Drikkevandsarbejder igangsættes i uge 32.

Der henvises til interimsvej via Oddevænget.

 

Jens Vævers Vej (mellem Skarpæsvej og Skagavej)

Kloakarbejde igangsættes i uge 32.

Der henvises til adgang fra Skagavej i perioden.

 

Diverse

Entreprenøren holder ferielukket i uge 29-31, begge uger inklusiv.

 

Kontakt

Har du spørgsmål til projektet kontakt venligst:

 

Entreprenørens formand:

Peter Tegllund , tlf.: 20 87 51 72

 

Forsyningens rådgiver på projektet:

Christian Winde Pedersen, tlf.: 42 40 26 44

 

Projektleder hos Forsyningen:
Gudmundur Haflidason, tlf. 51 63 30 68

 

Hvad laver vi?

Ved anlægsarbejdet fornyer vi det eksisterende kloaksystem, ligesom asfaltbelægninger mv. fornyes helt eller delvist på de berørte strækninger. Vi udskifter eksisterende vand- og fjernvarmeledninger i en del af området. 

 

Kloaksystemet fungerer i dag efter fællesprincippet. Det vil sige, at vi afleder regn- og spildevand i samme kloakledning. Det nye kloaksystem vil blive udført efter separatprincippet, hvilket betyder, at regn- og spildevand i fremtiden vil blive afledt i henholdsvis et spilde- og regnvandssystem.

 

Anlægsarbejde på Fyrbrovej m.fl. i Skagen 2024-2025

 

Formålet med udskiftningen er at forny et ældre nedslidt kloaksystem, reducere indsivningen af grundvand, skabe bedre kapacitet i regnvandssystemet, hvilket reducerer risikoen for oversvømmelser i kælderejendomme, mindsker risikoen for rotter mv.

 

Når kloakarbejdet er udført, skal alle grundejere foretage en separatkloakering af den private del af kloaksystemet.

 

Formålet med skelbrøndene er, at der etableres en rense- og tilsynsmulighed til både den offentlige og private del af stikledningen. Hvis der bliver problemer med kloaksystemet i fremtiden, kan adgangen til skelbrøndene som oftest hurtigt afklare, om problemet skal findes på den private eller den offentlige del af stikledningen. Dækslerne til skelbrøndene skal derfor altid være synlige og tilgængelige.

 

Hvem er med?

Anlægsarbejdet udføres som et fælles koordineret projekt mellem:

 

 • Frederikshavn Spildevand A/S
 • Frederikshavn Vand A/S
 • Frederikshavn Kommune
 • Skagen Varmeværk
 • Vejdirektoratet

 

Der er indgået en aftale med det rådgivende ingeniørfirma UCON om at varetage rollen som fællesprojektleder på anlægsarbejdet for de deltagende parter.

 

Hvornår graver vi?

Vi forventer at opstarte anlægsarbejdet på Fyrbrovej i begyndelsen af marts 2024. Alle arbejder forventes afsluttet i december 2025.  

 

Tidsplanen er vejledende og kan blive ændret. Hold dig orienteret her på Forsyningens hjemmeside eller på projektets facebookgruppe, som du kan finde her.

 

Parkering i anlægsperioden

I anlægsperioden vil vejene være helt eller delvis gravet op. I perioder vil der derfor være begrænsninger på færdsel i området. Hvis adgangen til din ejendom bliver spærret, vil entreprenøren varsle dig forudgående, da det vil være en god idé at finde en alternativ parkeringsmulighed i disse perioder.