Hop til hovedindhold

Anlægsprojekter- og renovering

Læs mere om etablering af ringledning og renovering af fjernvarmeledninger i 2024-2025.

Følg dit forbrug

Du kan følge dit forbrug under minForsyning her på hjemmesiden. Viser det sig at være meget højt, er det fint at opdage i tide. Hvis forbruget er steget markant, og du ikke umiddelbart kan finde en forklaring, kan det være en god idé at kontakte en autoriseret VVS-installatør og få gennemgået dine installationer.
Utætheder i rør kan forårsage store skader.

Grafer der viser varmeforbrug

Sådan sparer du på varmen

Du kan i denne korte film få flere gode råd til at spare på fjernvarmen.

Sådan sparer du på varmen
Sådan sparer du på varmen

Aflæs jævnligt din varmemåler

Aflæs ofte din måler, så du hele tiden følger med i dit varmeforbrug.
Viser det sig at være meget højt, er det fint at opdage i tide.

Hvis forbruget er steget markant, og du ikke umiddelbart kan finde en forklaring, kan det være en god idé at kontakte en autoriseret VVS-installatør og få gennemgået dine installationer. Utætheder i rør kan forårsage store skader.

Varmemåler

Fjernvarmedeklarationen udarbejdes årligt af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab og dækker over den varme, der produceres af Frederikshavn Varme A/S.

 

Deklarationen indeholder brændselssammensætning, miljøopgørelse og andel vedvarende energi.

Spørgsmål og svar

Hvordan påvirker el- og gaspriserne fjernvarmeprisen?

Frederikshavn Varme producerer 2/3 af fjernvarmen på eldrevet varmepumpe og på gaskedler.

Når el- og gaspriser stiger, bliver det mere omkostningsfuldt at producere fjernvarme på henholdsvis varmepumpe og gaskedler. Vi er underlagt lov om, at vi ikke må foretage prisstigninger over 10 %, medmindre det varsles med 3 måneder.

 

Priserne kan svinge meget på 3 måneder, og derfor følger vores varmepris ikke altid de gældende priser på el og gas. Modsat har vi færre produktionsomkostninger, når prisen på el og gas falder, hvilket vil bevirke en nedjustering af fjernvarmeprisen.

Vi følger prisudviklingen meget nøje, og vi er klar til en hurtig reaktion, hvis det findes hensigtsmæssigt. Det er dog en udfordring at beregne varmeprisen længere ud i fremtiden, når energimarkedet er ustabilt. Hvis vi nedjusterer fjernvarmeprisen, og el- og gaspriserne efterfølgende stiger voldsomt, vil det medføre et underskud – og herefter har vi først mulighed for at hæve fjernvarmeprisen igen efter 3 måneder.

 

Fjernvarmeprisen i Frederikshavn er reguleret af Varmeforsyningsloven, der sikrer, at prisen på fjernvarme ikke må overstige de faktiske omkostninger til fjernvarmeproduktion. Prispolitikken er også kendt som hvile-i-sig-selv-princippet, hvor fjernvarmeselskabet ikke må generere hverken underskud eller overskud. Når omkostningerne bliver for høje, er det en nødvendighed at hæve varmeprisen. Til gengæld sættes prisen ned, hvis det ser ud til, at selskabet kommer ud med overskud.

 

Hvor kommer varmen fra?

Forsyningen producerer årligt ca. 235.000 MWh, som løber ud i et ledningsnet på 207 km hovedledninger og 201 km stikledninger.

Varmen kommer fra affaldskraftvarmeværket i Frederikshavn, den nye varmepumpe på Vendsysselvej og fra kedelcentralerne på Niels Juels Vej og Ærøvej. 

 

Affald og varmepumpe først - derefter naturgas
Den vigtigste kilde er affaldskraftvarmeværket, der leverer al varme i sommerperioden og kører året rundt. Affaldskraftvarmeværket står for ca. 30 % af varmen til kunderne. Varmepumpen leverer yderligere ca. 35 % af forbruget. Leverancen fra varmepumpen har dog været mindre i forbindelse med indkøringen 2021/2022.

To kedelcentraler
Den sidste del af varmen producerer vi på to mindre kedelcentraler på Niels Juels Vej og på Ærøvej i Frederikshavn. De bruges ved spidsbelastning i de koldeste vintermåneder.

 

Elkedel
En mindre andel af varmen produceres på en elkedel, som startes, når der er overskud af vindmøllestrøm i el-systemet. Det Danske Energinet aktiverer elkedlen.

 

Varighedskurven viser produktionsfordelingen mellem de forskellige anlæg hen over året.

Hvad er virkningsgraden for varmepumpen?

Varmepumpen bruger ca. 285 KWh el til at fremstille 1 MWh varme svarende til en virkningsgrad på 3,5.

Vores gaskedler bruger ca. 95 m³ naturgas til at fremstille 1 MWh varme.

 

 

COP (Coefficient Of Performance) henviser til effektivitet/virkningsgrad. Figuren viser varmepumpens effektivitet hen over året. Hvis der bruges 1 del strøm, får man eksempelvis 3, 5 varme ud fra varmepumpen.

Kommer strømmen til varmepumpen fra grøn vindenergi?

Varmepumpen kører primært i de perioder, hvor der er lavere pris på strøm. Det er ofte også de perioder, hvor der er overskud af vindmøllestrøm. Al strøm købes på samlet elnet.

Hvordan virker varmepumpen?

Varmepumpen udnytter luftens energi til at producere både varme og varmt vand, og den kan derfor erstatte andre opvarmningsformer som eksempelvis gaskedler og elvarme.

Det er samtidig en miljøvenlig opvarmningsform, fordi varmepumpen udnytter den energi, der allerede findes naturligt i luften.

Varmepumpen bruger køleteknologi til at trække varme ud af luften udenfor og leverer varmen som fjernvarme. En luft til vand varmepumpe, som Frederikshavn Varme netop har opsat, består af to dele: En ude-del, der trækker energi fra udeluften og en del, der er placeret inde i et teknikhus, som leverer energien fra udeluften til fjernvarmevandet. Varmepumpen består derudover af fire hovedkomponenter: En fordamper, der optager varmen fra luften, en kondensator, der afgiver varmen, en kompressor, der hæver temperaturen og en ekspansionsventil, der styrer trykket i kølekredsen.

Vores varmepumpe tager energien fra luften og overfører til væske (ammoniak), som i sidste ende opvarmer fjernvarmevandet.

 

Dampen fortsætter fra kompressoren over i kondensatoren, som er placeret i inde-delen. Her omsættes varmen fra dampen til fjernvarmevandet via varmevekslere. Dampen i det lukkede kredsløb afkøles, så den igen bliver til væske og løber tilbage i ude-delen. Ekspansionsventilen i ude-delen køler dampen yderligere ned, og dampen omdannes til kølemiddel igen. Det sker ved, at ekspansionsventilen fjerner en del af trykket og herved sænker temperaturen yderligere. Kølemidlet er tilbage i fordamperen og processen gentages. Varmepumper genererer op til 4,6 gange så meget varme, som de forbruger i energi.

 

Hvad er den aktuelle pris på naturgas?

Følg dette link og aflæs den aktuelle pris på gas

 

Du skal dividere prisen med 11.

 

Eksempel fra den 31. januar 2023:

59 EUR/MWh svarende til 5,36 kr./m3

Hvordan sparer jeg på fjernvarmen?

  • Det mest effektive spareråd er at skrue ned for varmen. 1 grad mindre giver 5% mindre varmeforbrug
  • Kortere og lidt koldere bade sparer også kølige kontanter
  • Har du uisolerede, varme rør på steder, der ikke har brug for varme, kan du isolere dem. I byggemarkedet kan man du købe rørskåle, som er lette at montere
  • Indstil radiatorer i samme rum på samme temperatur. Så udnytter du varmen bedst
  • Er din radiator varm i toppen og koldere i bunden, udnytter du fjernvarmen bedst muligt
  • Daglig udluftning er godt for indeklimaet. Luk radiatorerne imens
  • Tør aldrig tøj eller håndklæder på radiatoren. Det koster en formue
  • Sørg også for, at møbler eller gardiner ikke dækker radiator, termostat eller føler

Hvordan beregner Forsyningen forbruget?

Pr. 1. januar 2024 bliver det obligatorisk for alle fjernvarmekunder at blive afregnet for faktisk forbrug uden aconto. Du får altså en regning, en såkaldt opgørelse fra os, når vi kender dit faktiske forbrug for den pågældende måned.

 

Hvis der er takstændringer, vil du som kunde blive takseret efter den pågældende takst i opgørelsens periode.  

 

Udover at betale for selve forbruget, skal du ligeledes betale to abonnementer. Det ene er arealbidrag, som er baseret på boligens størrelse. Et eksempel: Med et hus på 140 m2 skal du betale 23,75 kr. * 140 = 3325 kroner årligt. Det andet abonnement for måleren, som er 875 kr. årligt, dette kan dog varier alt efter målerens størrelse m3/h. De to abonnementer bliver fordelt ud på din opgørelse.

 

Fordelen ved månedsafregning er, at du ikke får indkrævet et acontobeløb, som er højere end dit forbrug. Det betyder også, at du altid vil være "ajour" med dine forbrugsafgifter og kan være bevidst om dit forbrug og eventuelt sætte tiltag i værk, hvis forbruget er for højt. 

 

Med månedsafregning skal du være opmærksom på, at dine betalinger ikke vil være jævnt fordelt over året. For eksempel vil betalingen for varme være højere i de kolde måneder. Har du en budgetkonto, hvorfra din regning bliver betalt, skal du derfor være opmærksom på, at de månedlige betalinger vil svinge.

Hvorfor har jeg grønt vand?

Se Forsyningens video om grønt vand

 

Oplever du, at det varme vand i din vandhane er grønt, betyder det, at du har en utæthed i din varmeinstallation, som skal repareres eller udskiftes. Du skal derfor altid kontakte en VVS-installatør.

 

Vandet er grønt, fordi Forsyningen løbende tilsætter et grønt farvestof i det varme vand for at kunne opdage utætheder, som ellers ville være vanskelige at opdage. Et lille hul i en vandvarmer kan blive dyrt, da hullet får varmevekslerne i fjernvarmesystemet til at kalke til, og de er dyre at rense. Samtidig betaler du for det drikkevand, der løber ubrugt ind i vores ledningsnet.

 

Du kan teste din varmtvandsbeholder eller gennemstrømsvandvarmer ved at lukke for hovedventilen på koldt vand. Den sidder ved din vandmåler. Herefter åbner du for det varme vand på vandhanen. Vandet skal efter få sekunder holde op med at løbe. Løber vandet fortsat og er grønligt, er der sandsynligvis hul i din vandvarmer. Løber der vand ud af den varme hane og står din vandmåler samtidig stille, er der en utæthed. Luk herefter for fjernvarmen og kontakt din VVS-installatør.

 

Så snart din varmtvandsbeholder eller gennemstrømsvandvarmer er repareret eller udskiftet, vil vandet igen blive klart. Så længe vandet er grønt, anbefaler vi ikke, at du drikker vandet. Farvestoffet er ikke sundhedsskadeligt for hverken mennesker, dyr eller installationer, men er der en utæthed, er drikkevandet blandet med fjernvarmevandet.

 

Du er altid velkommen til at kontakte Forsyningen via mail forsyningen@forsyningen.dk eller tlf. 9829 9000, hvis du har spørgsmål.