Hvad er tømningsordning?

  Kort om tømning af tanke

  Ordningen omfatter bundfældningstanke, septiktanke, hustanke og trixtanke mv. uden for kloakopland. Ordningen omfatter ikke samletanke (uden afløb), køkkenbrønde, pumpebrønde, fordelerbrønde, fedtbrønde og lignende.

  I Frederikshavn Kommune findes der ca. 5.800 bundfældningstanke.

  Som borger i Frederikshavn Kommune er du forpligtet til at gøre brug af den kommunale tømningsordning. Ejendomme på Hirsholmene og ejendomme tilsluttet offentlig kloak er ikke omfattet af ordningen.

  Forsyningen administrerer ordningen, mens driften af den praktiske tømning af tankene er udliciteret til det private entreprenørfirma, FKSSlamson. Du har dog mulighed for at vælge en anden privat entreprenør, som Forsyningen har godkendt.

  Valg af entreprenør

  Vælg entreprenør

  Har du en bundfældningstank, kan du nu vælge, hvilken entreprenør du vil benytte til tømning af tanken.

  Er du ejer af et sommerhus, hvor tanken blev tømt i 2022 skal du ikke foretage et valg for år 2023, da tanke ved sommerhuse som hovedregel kun bliver tømt hvert andet år. Har dit sommerhus status som helårsbolig eller bliver lejet ud på helårsbasis, bliver tanken dog tømt hvert år.

  Dit valg

  Du kan foretage dit valg i linket under denne tekst. Til dette skal du benytte din tank-kode (og ejerkode), som fremgår af den seneste tømningsattest. Du kan også få koden oplyst ved at henvende dig til Forsyningen via mail hewl@forsyningen.dk.

  Du kan vælge Forsyningens entreprenør FKSSlamson A/S.

  Derudover er følgende private entreprenører godkendt til at tømme bundfældningstanke:

  • Skagen Cementstøberi A/S, Skagen
  • Aagaard Entreprenør, Ålbæk
  • Stæten A/S, Frederikshavn
  • Sæby Rørholt Kloakservice, Sæby
  • Brønden Maskinstation, Dybvad
  • Bo Andersen A/S, Sæby

  Du har mulighed for at skifte entreprenør hvert år i tidsrummet
  1. januar - 15. februar.  

  Foretager du ikke noget valg, vil du automatisk få tømt tanken af den entreprenør, der sidst har tømt tanken.

  Skift entreprenør eller se historikken på din septiktank. Her kan du fx se, hvornår din tank sidst er blevet tømt.

  Din tank

  Hvornår skal din tank tømmes?

  Som udgangspunkt bliver tanke for helårshuse tømt én gang om året. Hvis der bor mange mennesker i huset, eller hvis tanken er lille, så kan der være behov for tømning flere gange om året. Hvis huset er ubeboet, kan der derimod springes en tømning over. Kontakt Forsyningen, hvis du ønsker at ændre på antallet af tømninger.

  Sommerhuse får normalt tømt tanken normalt hvert andet år:

  • Tanke i området Skagen til Strandby tømmes de ulige år
  • Tanke i området Frederikshavn til Sæby tømmes de lige år


  Hvis I bor mange mennesker i sommerhuset eller lejer det ud, bør du få tanken tømt hvert år. Dette gælder også, hvis sommerhuset har status som helårsbeboelse.

  Forsyningen tager hensyn til tankens art og størrelse og til det aktuelle vandforbrug, når vi vurderer antallet af nødvendige tømninger.

  Benytter du Forsyningens entreprenør FKSSlamson, bliver din tank tømt i perioden 1. marts - 30. november. Private entreprenøerer tømmer i perioden 1. marts - 31. oktober. Tanke i sommerhusområderne bliver ikke tømt i juli måned. Dog kommer tømningsbilen gerne, hvis din tank trænger til akut tømning.

  Hvis du benytter Forsyningens entreprenør FKSSlamson, bliver du varslet via sms eller mail ca. 2 uger før, din tank skal tømmes. Ønsker du at blive kontaktet af chaufføren dagen før, din septiktank skal tømmes, er du velkommen til at kontakte Forsyningen. På den måde kan du være forberedt på, at entreprenøren kommer. Vi kan dog ikke på forhånd oplyse præcis, hvad tid entreprenøren kommer.

  Er der særlige forhold, entreprenøren skal være opmærksom på inden tømning, eller du får behov for en tømning af tanken tidligere end forventet, kan du få en særskilt aftale om det ved at henvende dig til FKSSlamson, tlf. 6342 1027 på hverdage i tidsrummet kl. 8 - 12 eller via mail to@fksslamson.dk.

  Se, hvornår din tank er tømt sidst, og hvornår den står til næste tømning. Vær opmærksom på, at oversigten over den næste tømning er vejledende, og at entreprenøren uden varsel kan ændre den.

  Tømning af din tank

  Entreprenøren anvender som udgangspunkt en såkaldt KSA-bil til tømning af din bundfældningstank. KSA betyder "Kombineret Slamsuger og Afvander". Bilen har en 50 meter lang slange med, så den ikke behøver køre helt hen til din tank.

  Først bliver indholdet af hustanken suget op i bilens tank. Her bliver slammet afvandet til henholdsvis tørstof og vand. Tørstoffet opbevares i en tank på bilen og afleveres samme dag på renseanlægget. Vandfasen leveres tilbage til din bundfældningstank. Der hældes højest vand op til 10 centimeter under T-rørene i din bundfældningstank.

  Under afvandingsprocessen i KSA-bilen anvendes et hjælpestof, som kaldes polymer. Stoffet er biologisk nedbrydeligt, og det skader ikke din bundfældningstank eller dine nedsivningsledninger. Forsyningen har bedt et rådgivende ingeniørfirma om at vurdere processen.

  Se svar fra rådgivende ingeniørfirma

  Hvis du af en eller anden årsag ikke vil have tømt din bundfældningstank ved ovennævnte metode, skal du benytte én af de eksterne entreprenører.

  Tømningsattest

  Efter tømning af din tank udfærdiger entreprenøren en tømningsattest. Hvis entreprenøren konstaterer fejl eller uregelmæssigheder på tanken, fremgår det af tømningsattesten.

  Tømningsattesten bliver lagt i din postkasse på ejendommen, hvor tanken er placeret.

  Du kan som ejer også vælge at få attesten sendt som mail. Hvis du ønsker det, skal du benytte selvbetjeningsløsningen, hvor du logger ind med din personlige kode. Indtast din mailadresse og markér, at du ønsker at få attesten sendt via mail.

  Har du glemt din kode, kan du få den oplyst ved at kontakte din entreprenør eller Forsyningen.

  Hjælp din entreprenør

  Du skal som tankejer sørge for, at der er let adgang til din tank. Træer skal klippes ned, så tømningsbilen let kan komme frem uden at ødelægge spejle og udstyr. Du skal sørge for, at der mindst er 4 meter frihøjde og 4 meter fri i bredden. Husk, at der er tale om en stor lastbil. Du skal derfor være opmærksom på, at der skal være ekstra plads, hvor vejen svinger ved ind- og udkørsel, samt hvor bilen eventuelt skal vende.

  Hvis tømningsbilen skal passere en naboejendom, hvor træerne hænger ud over vejen, foreslår vi, at du taler med naboen om at få klippet træerne ned, så tømningsbilen kan passere.

  Det er ofte et problem for tømningsbilen at komme frem i sommerhusområderne, hvor der tit hænger træer ud over vejen. Forsyningen opfordrer sommerhusejer til at sætte opgaven i system på de årlige møder i grundejerforeningen. Hvis der ikke er en grundejerforening i dit lokalområde, så koordiner gerne opgaven med de øvrige sommerhusejere på vejen.

  Husk også at vejen skal være godt befæstet. Tømningsbilen er tung, og der kan være fare for, at den kører fast, hvis ikke vejen er bygget fornuftigt op.

  Dækslet på din tank skal være ført op i niveau med jordoverfladen - hellere lidt over niveau end under, da der ellers hurtigt kommer græs, som hindrer, at dækslet let kan tages af. Hvis dit dæksel ligger for lavt, kan det hæves ved at lægge en tynd brøndring under dækslet.

  Hvis entreprenøren må køre igen med uforrettet sag, fordi han ikke kunne komme frem til tanken, eller hvis dit dæksel vejer mere end 50 kg, koster det dig et gebyr for forgæves kørsel. Dog skal du være opmærksom på, at FKSSlamsson kan opkræve et gebyr på 350 kr., hvis de er nødsaget til at løfte et dæksel, der vejer mere end 50 kg.

  Dækslet må ikke veje mere end 50 kg - det er et krav fra Arbejdstilsynet. Forsyningen beder dig derfor om at sikre, at dækslet overholder ovennævnte regler. I tvivlstilfælde foreslår vi, at du rådfører dig med en autoriseret kloakmester.

  Læs Regulativ for tømningsordning eller se priser

  Klage

  Hvis du vil klage over en tømning af din bundfældningstank, skal du sende klagen til den entreprenør, du benytter senest 14 dage efter, at din tank er tømt.

  Hvis du vil klage over din regning, skal du henvende dig til vores Kundeservice, tlf. 9829 9000 eller mail: kundeservice@forsyningen.dk

  Priser

  Priser

  Tømningsordningen skal hvile i sig selv. Det betyder, at prisen for en tømning kun omfatter de faktiske udgifter til at drive ordningen, herunder den praktiske tømning, administration og moms. Hvis ordningen giver overskud et år, bliver prisen sat tilsvarende ned det følgende år. Tilsvarende bliver et eventuelt underskud regnet ind i priserne det følgende år.

  Priserne bliver reguleret en gang årligt. Se priser

  Hvis du benytter Forsyningens entreprenør FKSSlamson, bliver beløbet for at få tømt din bundfældningstanktank opkrævet sammen med Forsyningens øvrige forbrugsafgifter.

  Hvis du benytter en ekstern entreprenør, bliver administrationsbidraget opkrævet sammen med den årsopgørelse, du modtager fra Forsyningen.

  Hvad dækker administrationsbidraget?
  Administrationsbidraget dækker omkostninger til et administrationssystem, som blandt andet "styrer", hvor der skal tømmes, og hvor der er tømt. Der er krav om, at administrationssystemet skal være et værktøj for Frederikshavn Kommunes Myndighedsafdeling, så de kan varetage deres tilsynsopgave. Dette er også en del af bidraget.

  Bidraget dækker desuden personale, der skal varetage ordningen og besvare spørgsmål om tømningsordningen.

  Vi forventer, at administrationen af tømningsordningen i fremtiden bliver nemmere. Forventningen er, at administrationsbidraget på et tidspunkt kan sættes ned.

  Administrationsbidraget er et obligatorisk bidrag, som bliver opkrævet, uanset om du benytter Forsyningens egen entreprenør eller vælger en ekstern entreprenør.

  Regulativ

  Regulativ for tømningsordning

  Regulativ for tømningsordningen beskriver de krav, der stilles til dig som tankejer. Regulativet har til hensigt at sikre en

  • forsvarlig og miljømæssig korrekt tømning og bortskaffelse af slam fra hustanke
  • bedre kontrol af funktion og tilstand af hustanke

   

  Læs Regulativ for tømningsordning (link til Frederikshavn Kommunes hjemmeside:

  Læs Regulativ for tømningsordning (som pdf fil)

  Spørgsmål og svar

  Spørgsmål og svar om tømningsordning

  Sommerhuse, der ikke lejes ud eller ikke anvendes på helårsbasis, bliver tømt hvert andet år. Nord distriktet (Skagen til Strandby) i ulige år. Syd distriktet (Frederikhavn til Voerså) i lige år. 
  Det er kun, når tanken bliver tømt, at du skal betale administrationsbidrag samt betale for selve tømningen, hvis du har valgt FKSSlamson.

  Bidraget har hidtil været regnet ind i tømningsordningen, som det også er ved FKSSlamson. Alle uanset ordning skal betale administrationsbidrag. Bidraget dækker den tid, Forsyningen bruger på kundehenvendelser, licens til entreprenørernes it-program til registrering samt support hertil. Det er stadig Forsyningen, der administrerer ordningen, selv om du vælger ekstern entreprenør, ligesom der er kommunen, der er myndighed på ordningen, og som til enhver tid skal have adgang til informationer vedrørende den enkelte tank.

  KSA-bilen bundtømmer og genfylder tanken. KSA-bilen anvender polymer til at adskille vand og slam. En slamsuger tømmer tanken, men du skal være opmærksom på, at tanken skal genfyldes med vand, da den ikke må stå tom.

  Hvis du har underskrevet kontrakt med en anden entreprenør, er den ikke gyldig, fordi du selv skal tilmelde dig en anden ordning via vores portal. Foretager du dig intet, forbliver du i Forsyningens ordning.

  FKSSlamson er et af landets største entreprenører, der varetager tømning af septiktanke.

  Tidligere har der været kontrakt med én entreprenør til at varetage hele ordningen. Entreprenøren har været bekendt med, at administrationsbidraget var en del af tømningsprisen.