Vi har samlet de oftest stillede spørgsmål om affald. Kontakt os hvis du mangler svar på dit spørgsmål.

  Er din affaldsbeholder overfyldt, kan vi ikke tømme den. Det gælder især, hvis du har presset større stykker plast eller pap i din beholder, som sidder i spænd. Sidder affaldet i spænd, når affaldsbeholderen vippes op i skraldebilen, falder affaldet ikke ud af sig selv. Dette gælder, hvis affaldet er stampet for hårdt, eller hvis der er hård frost. Stort pap og plast skal på genbrugspladsen. 

  Gør det sig ikke gældende, men har du ikke fået tømt din affaldsbeholder som planlagt, er du velkommen til at kontakte os via mail renovation@forsyningen.dk eller tlf. 9829 9000.

  Ved at følge dette link og indtaste din adresse, kan du se, hvornår skraldemanden kommer forbi din ejendom.

   

  For ejer af helårsbolig

  Har du behov for mere kapacitet, er vi behjælpelig med at finde en løsning. Kontakt os via mail renovation@forsyningen.dk eller tlf. 9829 9000. Hvis du allerede ved, hvilken størrelse beholder du ønsker at ændre til, kan du via. vores selvbetjeningsløsning gøre det her

  For sommerhusejer
  Hvis du ønsker at ændre fx til ugetømning i stedet for 14 dages tømning eller omvendt, kan du gøre det via vores selvbetjeningsløsning her

  Du kan også ændre størrelse på din affaldsbeholder.

  Det koster 125,00 kr. at ændre din tømningsordning.

  Din nye affaldsbeholder er indrettet med to rum - ét rum til plast, metal og mad-og drikkekartoner og ét rum til pap og papir. I det ene rum lægger du løst både plast, metal og mad-og drikkekartoner - disse affaldstyper lægges sammen i rummet. Sorteringsmaskinen på anlægget sørger for at sortere affaldstyperne. 

  I det andet rum lægger du pap og papir. 

  Du kan finde mere information om affaldssortering i sorteringsvejledningen, som du kan finde her.

  Vi har samlet de hyppigste spørgsmål til sortering i det følgende.

  Hvordan sorterer jeg havregryns- og melposer?
  På emballagen står der ofte angivet, at poserne skal sorteres til papir. Tomme havregryns- og melposer kan genanvendes til papir, men erfaringsmæssigt ved vi, at ikke alle poser tømmes helt. Gryn, mel og andet er uønsket, når papiret skal genanvendes, og derfor anbefaler vi, at forsigtighedshensyn, at du lægger poserne til restaffald. Dette samme gør sig gældende for mange papirtyper, der har været i forbindelse med fødevarer. Pizzabakker behandler vi også som restaffald, da der ofte, men ikke på alle, vil være rester af olie, tomatsauce eller andet. Er emballage helt tom, vil vi gerne have den i papirbeholderen. 

  Hvordan sorterer jeg tom medicinemballage?
  Tom medicinemballage af plast kan du smide til plastaffald. Vi anbefaler dog, at du tager den påsatte etiket med navn og information om lidelse af - det hører til privatlivets fred. Kan du ikke fjerne etiketten, kan du også lægge emballagen til restaffald, så bliver det brændt.
  Medicinemballage med medicinrester skal altid afleveres på apoteket - og skal aldrig lægges i hverken miljøkassen eller afleveres på genbrugspladsen. 

  Skal jeg sortere søm/skruer i beholderen til metal?
  Søm og skruer skal du aflevere på genbrugspladsen. Der er tale om spidse genstande, som kan forårsage uheld på mandskab, køretøj og sorteringsanlæg.
   

  Hvordan sorterer jeg hundeposer?
  Hundeposer med indhold lægger du i din beholder til restaffald - tæt lukket med knude.

   

  De tre affaldstyper plast, metal og mad- og drikkekartoner samles i store læs i Frederikshavn for at blive kørt til NordVærks sorteringsanlæg i Aalborg. Mængderne i Frederikshavn gør, at det ikke er rentabelt at drifte et lokalt sorteringsanlæg, hvorfor affaldet sorteres på allerede etablerede anlæg. Er der i processen fejlsorteringer eller affaldstyper, der ikke kan genanvendes, vil disse blive energiudnyttet ved forbrænding på anlægget i Aalborg. Filmen her giver et godt indblik i sorteringen på anlægget. 

  Som kommunalt affaldsselskab må vi ikke selv håndtere vores genanvendelige affald. Dette kræver en privat aktør, ligesom Gemidan i Frederikshavn håndterer vores madaffald. P.t. benytter vi anlægget i Aalborg, da det ligger nærmest. Vi arbejder på et udbud, hvor private aktører kan byde ind på opgaven med at håndtere vores genanvendelige affaldstyper. 

  Det frasorterede plast bliver kørt til Tyskland, hvor en stor del af affaldet bliver genanvendt. Der er krav om, at mindst 60% af plasten skal genanvendes til nye plastprodukter, og resten bliver brændt. Med større mængder plast håber vi, at der vil komme danske virksomheder, der kan håndtere plasten, og genanvendelsen kan ske her i landet. Med hensyn til mad- og drikkekartoner ligger den nærmeste virksomhed, der kan genanvende disse, i Sverige. Men det forlyder, at der i Danmark er ved at blive etableret en virksomhed, der kan genanvende kartoner, hvilket ligeledes kræver store mængder mad- og drikkekartoner. 


   

  Du får ikke udleveret poser til madaffald.

  Flere affaldsselskaber udleverer poser til madaffald, men poserne har en udgift for selskabet, og denne udgift kan kun blive dækket via kundens betaling for renovation. I Frederikshavn Kommune udleverer vi ikke poser. En af begrundelserne er, at vi ikke vil kunne finde en "one-size-pose", der kan passe til alle kunders affaldsstativer/affaldsspande.

  Har du mere dagrenovation, end der er plads til i den normale affaldsbeholder, kan du let bestille og betale for afhentning af en ekstra affaldssæk. Det koster 40, 00 kr. inkl. moms, og du kan betale med Dankort eller MobilePay.

  Læs mere om løsningen

   

  Der kan ske forskydninger i afhentningsdagen i forbindelse med helligdage. I de tilfælde, hvor der er flere sammenhængende helligdage, fx ved jul og påske, vil der blive annonceret i lokalaviserne samt her på hjemmesiden.

  Du kan indrettet din indendørs sorteringsløsning på forskellig vis - også alt efter hvor meget plads, du har til rådighed.

  Her har vi samlet gode råd, som måske kan gøre din affaldssortering lettere i hverdagen.

  Sorteringsløsninger fx

  spande hos byggemarkeder/IKEA
  en papkasse til pap/papir
  en pose til plastik/metal/kartoner
   

  Tøm når du lufter hund/går tur/tømmer rest-eller madaffald

  Vores entreprenør har meldt opgaven færdig med hensyn til indsamling af de gamle papirbeholdere.

  Der kan dog være enkelte beholdere, der af forskellige årsager ikke er blevet hentet.

  Er det sket hos dig, og ønsker du, at vi henter den?
  Så giv os besked via mail forsyningen@forsyningen.dk – oplys adressen, og hvor beholderen er placeret.

  Vi kan ikke oplyse præcist, hvornår din beholder bliver hentet, men vi kører et par opsamlingsruter i løbet foråret og tager den med.

  Defekt affaldsbeholder
  Er beholderen fx revnet eller har anden skade, er du velkommen til at sende en mail på forsyningen@forsyningen.dk, så sørger vi for at rette op på fejlen.
  Mangler din affaldsbeholder fx en pal eller split til låget, har skraldemændene reservedele med i bilen og vil sørge for at rette op herpå ved tømning.

  Regnvand i beholderen
  Vi har fået enkle henvendelser om, at der kommer vand ind i beholderen. Leverandør af beholderne oplyser, at det sprøjtestøbte plast på beholderen kan være statisk, og vanddråberne kan "hænge" fast på låget. Det statiske skulle aftage relativt hurtigt, især når beholderne står ude, og herefter bør vandet løbe ud over kanten, som det skal. Du skal bruge beholderen, som du plejer. Det vil ikke gå ud over papir- og papkvaliteten. 

  Oplever du dog, at problemet ikke aftager, er du velkommen til at kontakte os på forsyningen@forsyningen.dk. 

   

   

  Vi udleverer ikke affaldsmærkater eller etiketter, som du har på dine affaldsbeholdere udenfor, til dine indendørs affaldsspande eller opbevaring. 

  Men har du mulighed for selv at printe mærkaterne, kan du downloade dem her.

  Bor du i standardhus (parcelhus, landejendom, rækkehus) og har ikke modtaget din miljøkasse, da du fik leveret din nye affaldsbeholder til plast, metal og mad- og drikkekartoner, kan du sende en mail til forsyningen@forsyningen.dk eller Kundeservice tlf. 9829 9000, så sørger vi for, at du får din miljøkasse hurtigst muligt. 

  Du modtager ikke en miljøkasse til sommerhuset. Byrådet valgte at følge Miljøstyrelsens minimumsanbefaling, der indebærer, at farligt affald fra sommerhuse skal afleveres på genbrugspladsen. Dette er også medvirkende til, at miljø- og genbrugsafgiften for sommerhuse er lavere end for andre ejendomme. 

  Din renovation bliver opkrævet på afregningen for forbrugsafgifter. 

  Hvis dit hus skal rives ned eller er uegnet til bolig og ikke beboet, skal du skriftligt søge Forsyningen eller Frederikshavn Kommune om at blive fritaget for at betale renovation. Vedlæg gerne et foto.

  Det er ejeren af udlejningsejendommen, der bliver opkrævet for renovation samt miljø- og genbrugsgebyr for ejendommen.

  Alle huse i Frederikshavn Kommune betaler en miljø- og genbrugsafgift ud over prisen for selve renovationen. Denne afgift betales til kommunen og opkræves via Forsyningen sammen med betaling for selve renovationen (tømning af sæk eller container med dagsrenovation/husholdningsaffald). Miljø- og genbrugsafgiften dækker kommunens drift af storskraldsordning, glasindsamling og miljøkassen til farligt affald samt administrationsgebyr. Desuden drives genbrugspladserne i kommunen og miljøanlæggene i Ravnshøj og Skagen for midlerne.

  Grundejeren hæfter for affaldsbeholderen. Det vil sige, at hvis beholderen går i stykker eller bliver stjålet, skal du som grundejer købe en ny. Dette skal ske ved at kontakte os via mail renovation@forsyningen.dk eller tlf. 9829 9000.

  Affaldsbeholderen skal stå på et fast og stabilt underlag jf. Arbejdstilsynets regler for afhentning af affald.

  Hvis der ikke er mulighed for at placere containeren ved skel ud til fortov eller vej, hvor renovationsbilen kan køre, må den ved helårsboliger maksimalt stå 25 meter fra skel og ved sommerhuse 5 meter.

  Det er nødvendigt, at udhængende grene mv. er beskåret, så renovationsvognen uhindret kan benytte vejene. Endvidere er det vigtigt, at træer, buske og lignende rundt om affaldsbeholderen er beskåret, så skraldemanden kan tømme uden gener.

  Er du i tvivl, så kontakt Kundeservice, tlf. 9829 9000.

  Har du ikke selv mulighed for at bringe dit storskrald til vores genbrugspladser, afhenter vi det gratis. 

  Vi henter fx:

  • Møbler, madrasser  og større tæpper (sammenrullede og maks. 2 m)
  • Hårde hvidevarer fx vaskemaskiner, komfurer
  • Cykler

  Vi henter ikke:

  • Haveaffald
  • Bygningsaffald
  • Affald fra nedrivninger, ombygninger, oprydninger eller loppemarkeder
  • Farligt affald fx lysstofrør, kemikalier, malingrester, batterier
  • Uhygiejnisk affald

  Betingelser for afhentning
  Bemærk at affaldet skal kunne håndteres af en mand. Vi går ikke ind i dit hus/garage og henter affaldet, så det skal stå klart uden for huset.

  Der medtages maksimalt 5 effekter. Affaldet skal være mærket "storskrald"  og stå klar kl. 7.00 på afhentningsdagen. Forsyningens medarbejdere står ikke for indsamling, oprydning, afmontering eller lignende. Såfremt nogen enkelteffekt vejer mere end 15 kg skal storskraldet placeres, så det kan håndteres med kran. Det vil sige maksimalt 5 meter fra, hvortil lastvognen kan holde (sædvanligvis fortovskanten).

  Nedgravede beholdere/molokker

  Afleverer du dit storskrald ved en fælles nedgravet beholder/molok, skal du sætte skraldet ved beholderen/molokken. Når du bestiller afhentning, påfører du den adresse, der befinder sig tættest ved beholderens placering. Bor du eksempelvis på Højrupsvej 80, vælger du adressen Højrupsvej 84, hvorved beholderen er placeret, i vores Selvbetjeningsløsning. Er du i tvivl om hvilken adresse, du skal angive, er du velkommen til at kontakte Kundeservice tlf. 9829 9000.

  Hvad gør jeg?
  Du kan bestille afhentning af storskrald via vores Selvbetjeningsløsning.

  Når du bestiller afhenting, kan du vælge fastsatte datoer i selvbetjeningsløsningen. Har du ikke mulighed for at benytte selvbetjeningen, kan du kontakte Forsyningens Kundeservice på tlf. 9829 9000, der kan hjælpe dig med bestilling af afhentning.

  Postnumre 9970, 9981, 9982, 9990 får afhentet storskrald om tirsdagen.

  Postnummer 9900 får afhentet storskrald om onsdagen.

  Postnumre 9300, 9352, 9750, 9330 får afhentet storskrald om torsdagen. 

  Det koster ikke ekstra at benytte storskraldordningen.