Hop til hovedindhold

Kloakarbejde i Søndergade ml. Bangsvej og Åvej, Gl. Skolevej, Perregårdsvej, Borupsvej, Nylandsvej og krydsning af E45 i Frederikshavn

 

Generel information vedrørende projektet

 

Hvorfor graver vi?

I 2017 skiftede vi kloakker i Saltebakken, og vi etablerede et nyt regnvandsudløb til Kattegat. I perioden fra 2019 - 2021 har vi skiftet kloakker i oplandet til regnvandsudløbet – se nedenstående oversigtstegning.

 

 

I bunden af Borupsvej etablerer vi en spildevandspumpestation og en regnvandspumpestation, som skal pumpe regn- og spildevand til Søndergade, hvorfra det ledes til Saltebakken via Nyborgvej.

Udskiftningen af kloakkerne gennemføres som en separatkloakering, hvor vi lægger to ledninger til henholdsvis regnvand og spildevand. En separatkloakering vil medføre en miljøgevinst for Kattegat, idet overløbene fra fælleskloakken til Kattegat erstattes af det nye regnvandsudløb. Derudover bliver det nye system mere driftssikkert, da spildevandsafløbet fra ejendommen ikke længere er påvirket af regnvand.

 

Hvad laver vi?

Renoveringen omfatter udskiftning af det eksisterende fællessystem, hvor regnvand og spildevand afledes i samme kloaksystem. Vi udfører det nye kloaksystem som et separatsystem, hvor regnvand og spildevand afledes i hvert sit system. I takt med at vi etablerer et nyt separatsystem i vejen, vil der blive etableret to stik til hver ejendom til afledning af henholdsvis regnvand og spildevand.

Det private kloaksystem på grundene skal efterfølgende adskilles, så regnvand og spildevand afledes til hvert sit ledningssystem.

Regnvandet fra ejendommene tilsluttes en ny regnvandsledning, hvor der i størrelsen i højere grad er taget højde for den fremtidige vejrsituation med de forventede klimaforandringer.

 

Hvem er med?

Anlægsarbejdet udføres som et koordineret projekt mellem:

  • Frederikshavn Spildevand A/S (alle veje)
  • Frederikshavn Vand A/S (Perregårdsvej og Borupsvej)
  • Frederikshavn Varme A/S (Perregårdsvej, Borupsvej og del af Søndergade)
  • Center for Ejendomme, Park og Vej (alle veje bortset fra Perregårdsvej og Søndergade)

Forsyningen har indgået aftale med det rådgivende ingeniørfirma Cowi A/S fra Aalborg om at forestå projektering og tilsyn med anlægsarbejdet.

Forsyningen har indgået kontrakt med Entreprenørfirmaet Sejlstrup om at udføre anlægsarbejdet.

 

Hvornår graver vi?

Anlægsarbejdet vil blive udført fra maj 2022 til ultimo 2023.

 

Parkering i anlægsperioden

I anlægsperioden vil dele af området være afspærret for biltrafik. Vi bestræber os på at begrænse perioder med afspærrede veje, men det kan ikke undgås, at kørsel til ens bolig ikke er muligt, mens gravearbejdet finder sted i nærheden af boligen. Specielt de blinde veje kan være udfordret af afspærring. Der vil blive skiltet, mens anlægsarbejdet finder sted. Selvom der i perioder spærres for kørende trafik, opretholdes adgangen for gående under hele anlægsperioden.

 

Sikring af ejendomme

I forbindelse med kloakarbejdets udførelse er der risiko for, at der kan opstå skader på ejendomme, som ikke er funderet tilstrækkeligt. Som led i forberedelsen af kloakarbejdet har vi foretaget en fotoregistrering af alle ejendomme i nærområdet. Der vil desuden blive opsat vibrationsmålere og/eller pejlerør på enkelte ejendomme.

 

Kontakt os

Har du spørgsmål til anlægsprojektet, er du velkommen til at kontakte vores rådgiver på projektet – Rasmus Høibjerg fra Cowi A/S, tlf. 2845 8876 eller e-mail raho@cowi.dk eller Forsyningens projektleder – Gudmundur Haflidason, tlf. 5163 3068 eller e-mail guha@forsyningen.dk.

Du er også velkommen til at kontakte entreprenørens formand Claus Larsen på pladsen, hvis der i forbindelse med arbejdet opstår gener, udover hvad der må forventes. Formanden kan træffes på tlf. 2333 4322.

 

Facebook

Der er oprettet en Facebook-gruppe for projektet. Der vil løbende komme informationer i gruppen vedr. anlægsarbejdet, og det vil være muligt at stille spørgsmål m.m. til arbejdet. For at blive medlem af gruppen søges på: ”Separatkloakering af Nylandsvej m.fl. i Frederikshavn”. Derefter anmodes om at blive medlem.

 

Tilbage