Hop til hovedindhold

Anlægsarbejde på Chr Kongsbaks Vej og M. Vogelius Vej

 

Hvorfor graver vi?

Frederikshavn Spildevand A/S og Frederikshavn Kommune, Center for Ejendomme, Park og Vej udfører i 2024 anlægsprojekt med separatkloakering af Chr Kongsbaks Vej og M. Vogelius Vej.

 

Anlægsarbejdet omfatter renovering af følgende strækninger:

 

  • Chr Kongsbaks Vej
  • M. Vogelius Vej 

 

Anlægsarbejde på Chr Kongsbaks Vej og M. Vogelius Vej

Ved anlægsarbejdet udskiftes det eksisterende kloaksystem med et nyt separatsystem på ovennævnte veje.

 

Hvad laver vi?

Renoveringen omfatter udskiftning af det eksisterende fællessystem, hvor regnvand og spildevand afledes i samme kloaksystem. Når denne ledning bliver overbelastet under kraftig regn, vil vandstanden i ledningen stige, og vandet kan derved løbe ind i kældre på husene gennem spildevandsafløbet.

 

Vi udfører det nye kloaksystem som et separatsystem, hvor regnvand og spildevand afledes i hvert sit system. I takt med at vi etablerer et nyt separatsystem i vejen, vil der blive etableret to stik til hver ejendom til afledning af henholdsvis regnvand og spildevand.

 

Det private kloaksystem på grundene skal efterfølgende adskilles således, at regnvand og spildevand afledes til hvert sit ledningssystem. På den måde bliver de indvendige kælderafløb tilsluttet en spildevandsledning, som ikke er påvirket af regnvand, og risikoen for oversvømmelser af kældrene bliver derved kraftigt reduceret.

 

Regnvandet fra ejendommene tilsluttes en ny regnvandsledning, hvor der i størrelsen er taget højde for den fremtidige vejr-situation med de ventede klimaforandringer.

 

Hvem er med?

Anlægsarbejdet udføres som et fælles koordineret projekt mellem:

 

  • Frederikshavn Spildevand A/S
  • Frederikshavn Kommunes Center for Ejendomme, Park & Vej

 

Projektgruppen har indgået en aftale med det rådgivende ingeniørfirma COWI fra Aalborg om at forestå projektering og tilsyn med anlægsarbejdet. Projektgruppen har endnu ikke skrevet kontrakt med en entreprenør på anlægsprojektet.

 

Hvornår graver vi?

Anlægsarbejdet i 2024 vil blive udført i perioden fra starten af august til slutningen af november. Nedenstående tidsplan beskriver rækkefølge og udførelsesperiode for de enkelte vejstrækninger.

 

På hver enkelt vej vil arbejdet blive udført i følgende rækkefølge:

 

  • Udskiftning af kloakledninger, først hovedledninger, derefter stikledninger
  • Renovering af fortovsbelægninger
  • Asfaltering

 

For alle strækninger gælder, at hver ledningstype lægges i særskilte arbejdsprocesser, da ledningerne lægges i forskellig dybde og med indbyrdes afstand. Derefter retableres kantsten og belægninger.

 

Parkering i anlægsperioden

I anlægsperioden vil vejene være helt eller delvist gravet op. I perioder vil der derfor være begrænsninger på færdsel i området. Hvis adgangen til din ejendom bliver spærret, vil entreprenøren varsle dig forudgående, da det vil være en god idé at finde en alternativ parkeringsmulighed i disse perioder.

 

Vejene i projektområdet vil i perioder blive spærret for gennemkørende trafik. Der vil blive skiltet for omkørsel.

 

Tidsplanen for arbejdet påvirkes af mange forhold, så der kan opstå behov for ændringer i planen undervejs.