Hop til hovedindhold

Anlægsarbejde på Kastanievej m.fl. –Frederikshavn Spildevand A/S fortsætter separatkloakering af Sæby

 

Hvorfor graver vi?

Frederikshavn Spildevand A/S udfører i 2024 endnu en etape af separatkloakeringen af Sæby.

 

Etapen omfatter renovering af følgende strækninger:

 

 • Kastanievej
 • Elmevang
 • Krydset Godthåbsvej/ Østerallé

 

 

Anlægsarbejde på Kastanievej m.fl.

 

Årets etape efterfølges i 2025 af et projekt der omfatter renovering af følgende strækninger:

 

 • Godthåbsvej
 • Vesterallé
 • Tværgade
 • Smallegade

 

Det har tidligere været udmeldt at projektet ligeledes ville omfatte Parallelvej, men denne strækning er nu taget ud af projektet i 2024/2025

Ved anlægsarbejdet udskiftes det eksisterende kloaksystem med et nyt separatsystem på ovennævnte veje. Fjernvarmeledninger, vandledninger, elledninger, fiberkabler, asfaltbelægning og fortov fornyes i forskelligt omfang på de enkelte strækninger.

 

Hvad laver vi?

Renoveringen omfatter udskiftning af det eksisterende fællessystem hvor regnvand og spildevand afledes i samme kloaksystem. Når denne ledning bliver overbelastet under kraftig regn, vil vandstanden i ledningen stige og vandet kan derved løbe ind i kældrene på husene gennem spildevandsafløbet.

Vi udfører det nye kloaksystem som et separatsystem, hvor regnvand og spildevand afledes i hvert sit system. I takt med at vi etablerer et nyt separatsystem i vejen, vil der blive etableret to stik til hver ejendom til afledning af henholdsvis regnvand og spildevand.

Det private kloaksystem på grundene skal efterfølgende adskilles således at regnvand og spildevand afledes til hver sit ledningssystem. På den måde bliver de indvendige kælderafløb tilsluttet en spildevandsledning som ikke er påvirket af regnvand og risikoen for oversvømmelser af kældrene bliver derved kraftigt reduceret.

Regnvandet fra ejendommene tilsluttes en ny regnvandsledning, hvor der i størrelsen er taget højde for den fremtidige vejrsituation, med de ventede klimaforandringer.

 

Hvem er med?

Anlægsarbejdet udføres som et fælles koordineret projekt mellem:

 

 • Frederikshavn Spildevand A/S
 • Frederikshavn vand A/S
 • Elinor A/S
 • Sæby Varmeværk ApS
 • Nord Energi Fibernet
 • Frederikshavn Kommunes Center for Ejendomme, Park & Vej

 

Projektgruppen har indgået en aftale med det rådgivende ingeniørfirma UCON, fra Aalborg om at forestå projektering og tilsyn med anlægsarbejdet. Projektgruppen har endnu ikke skrevet kontrakt med en entreprenør på anlægsprojektet.

Ud over det arbejde som udføres af den fælles entreprenør, udføres der arbejde af Sæby Varmeværk, Frederikshavn Vand, Elinor og Park & Vejs egne folk.

 

Hvornår graver vi?

Anlægsarbejdet i 2024 vil blive udført i perioden fra starten af marts til november. Nedenstående tidsplan beskriver rækkefølge og udførelsesperiode for de enkelte vejstrækninger.

 

På hver enkelt vej vil arbejdet blive udført i følgende rækkefølge:

 

 • Udskiftning af vandledninger
 • Udskiftning af kloakledninger, først hovedledninger, derefter stikledninger
 • Udskiftning af elforsyning
 • Renovering af fortovsbelægninger
 • Tomrør til fiber og asfaltering

 

De enkelte veje vil blive renoveret i følgende rækkefølge:

 

 • Kastanievej (Nord/syd-gående del)
 • Elmevang
 • Kastanievej (Øst/vest-gående del), herunder ledninger i stien omkring Virkelyst

 

Tidsplanen for arbejder i krydset Godthåbsvej/Østerallé er endnu ikke fastlagt, men indpasses ift. de øvrige arbejder.

For alle strækninger gælder at hver ledningstype lægges i særskilte arbejdsprocesser da ledningerne lægges i forskellig dybde og med indbyrdes afstand. Vi vil således grave på de enkelte strækninger ad flere omgange. Derefter retableres kantsten og belægninger.

Vejene i projektområdet vil i perioder blive spærret for gennemkørende trafik. Der vil blive skiltet for omkørsel.

Tidsplanen for arbejdet påvirkes af mange forhold, så der kan opstå behov for ændringer i planen undervejs.