Principper for kloakering

  Principper for kloakering

  Vi har i Forsyningen fire kloakeringsprincipper:

  Separatkloak
  Her bliver regnvand og spildevand afledt i hvert sin ledning. Spildevandet løber til renseanlægget, mens regnvandet føres ud i havet eller et vandløb.
  Hvis du bor i et område med separatkloak, er det vigtigt, at du ikke hælder beskidt vand eller affald i rendestensbrøndene, da vandet løber direkte ud i et vandløb eller i havet.

  Fælleskloak
  Her bliver regnvand og spildevand afledt i samme ledning, der fører ud til renseanlægget. Når det regner kraftigt, kommer der meget vand til anlægget. For at undgå oversvømmelse af kældre mv. er der anlagt nogle særlige bassiner (overløbsbygværker), hvor en del af vandet fortsætter til renseanlægget. Den overskydende mængde løber ud i vandløb eller i havet.

  Spildvandskloak
  Her løber spildevandet i et rør ud til renseanlægget, mens regnvand siver ned i grundvandet.
  Ledningsanlægget er kun dimensioneret til at aflede spildevand fra de enkelte ejendomme.

  Vejvandskloak
  I spildevandskloakerede områder er der ofte etableret afvanding af vejarealerne. Ledningsanlægget tilhører vejmyndigheden og er kun dimensioneret til at aflede den vandmængde, der kommer på vejarealerne, når det regner. Vandet bliver afledt til vandløb eller havet.

  Regnvandsristen er kun til regnvand

  Ved du, at i store dele af kommunen løber regnvandet fra ristene direkte til hav, vandløb eller sø? Undgå derfor at sæbe, olie og kemikalier ender i regnvandsristen på din vej eller indkørsel.

  Det kan ske, hvis du:

  • vasker bil
  • renser tag, fliser eller havemøbler for alger og mos
  • renser pensler
  • håndtere rester af sprøjtemidler, myregift, gødning mm.

  I filmen "Hjælp fisken" kan du se, hvad der vil ske, hvis diverse stoffer (sæber, kemikalier mv.) kommer i kloakken. Se filmen her

  Du kan også læse brochuren "Regnvandsristen er kun til regnvand", som giver mere information om, hvordan du undgår at diverse stoffer ender i regnvandsristen. 

  Det er særligt vigtigt, hvis du bor i et separat- eller spildevandskloakeret område, men også i fælleskloakerede områder kan regnvandsristene have direkte forbindelse til havvandløb eller sø.

  Skal du separere?

  Etablering af separatsystem i vejen

  Når kommunen og Forsyningen ønsker at separatkloakere et område, laver kommunen et tillæg til spildevandsplanen. Spildevandsplanen angiver, hvordan alle områder i kommunen er kloakeret. De eksisterende forhold kan ændres ved vedtagelse af et tillæg til spildevandsplanen. Et tillæg skal behandles politisk og desuden i høring i offentligheden. På baggrund af det vedtagne tillæg udfører Forsyningen selve anlægsarbejdet med separeringen.

  I takt med hovedkloakkens udførelse i vejen vil Forsyningen indsætte to nye stikledninger på de enkelte ejendomme til afledning af henholdsvis regnvand og spildevand. Stikledningerne bliver afsluttet med skelbrønde, som vil blive placeret maksimalt 1 m inde på grunden efter nærmere aftale med dig som ejer. Forsyningen vil i forbindelse med etablering af skelbrønden tilslutte det eksisterende afløb fra ejendommen til skelbrønden.

  Når de nye hovedledninger er etableret, vil du af Frederikshavn Kommunes Center for Teknik og Miljø blive orienteret om tidsfristen for separering af kloaksystemet på egen grund. Dette vil formelt ske i form af en varsling af påbud og et efterfølgende påbud i henhold til reglerne i miljøbeskyttelsesloven. Tidsfristen er typisk ca. 6 måneder efter udsendelse af påbuddet.

  Separering og renovering af kloakanlæg på egen grund

  Når din ejendom har fået de to nye stik, skal kloakanlægget på privat grund ligeledes ændres til et separatsystem. Du har mulighed for at udføre separeringen, straks når stikkene er udført, og du har pligt til at få det udført, inden udløbet af påbudsfristen.

  Afløb fra toilet, gulvafløb samt hånd- og køkkenvask skal fortsat føres til spildevandssystemet. Tagvand, overfladevand fra befæstede arealer og drænvand fra omfangsdræn omkring bygninger skal kobles fra spildevandssystemet og i stedet føres til regnvandsskelbrønden eller ledes til nedsivning i faskiner på egen grund efter Bygningsreglementets regler. Det er ikke tilladt at lede tag- og overfladevand ud på overfladen på offentlige arealer såsom fortov eller vej. Der må ikke afledes regn- og drænvand fra ejendommens øvrige arealer til det offentlige kloaksystem.

  Hvis det eksisterende afløbssystem eller dele deraf er utæt, skal det renoveres i forbindelse med separatkloakeringen.

  Arbejdet med ændring af kloakanlægget på egen grund skal udføres af en autoriseret kloakmester på grundejerens regning og foranledning.

  Den autoriserede kloakmester skal ved arbejdets færdiggørelse og godkendelse sende dokumentation på det udførte arbejde til Frederikshavn Kommunes Center for Teknik og Miljø, jf. kravene i påbuddet. Dette indebærer bl.a. en underskrevet kloakmestererklæring og en tegning over kloaksystemet på grunden.

  Erklæringen er kloakmesterens og din dokumentation på, at separeringen er udført efter forskrifterne. Først når kommunen modtager erklæringen, kan din ejendom noteres som separeret. Derfor er det vigtigt, at du sikrer dig at kloakmesteren indsender erklæringen, og at du får en kopi.

  Se færdigmeldingsblanket (Kloakmestererklæring)

  Forsyningen anbefaler, at du kontakter den autoriserede kloakmester i god tid og træffer aftale om arbejdets omfang og udførelsestidspunkt. Det er en god idé, at separeringen på privat grund bliver udført samtidig med eller umiddelbart efter kloakering i vejen. Det skyldes, at der ved kraftige regnskyl, i perioden indtil alle ejendomme er separeret, vil være øget risiko for oversvømmelser af kældre i området. Separeringen på privat grund kan gennemføres, når skelbrøndene er etablerede. Det er din pligt som grundejer selv at sikre din kælder mod tilbagestuvning fra hovedkloakken ved fx at montere en højtvandslukke på afløbet.

  Etablering af faskiner på regnvandsafløb

  Som et led i separeringen er det værd at overveje, om tag- og overfladevandet fra din ejendom kan ledes til nedsivning i en faskine som alternativ til afledningen til det offentlige regnvandssystem. Etablering af faskiner er godt for miljøet. Der er dog en del forhold, du skal være opmærksom på, før du etablerer en faskine.

  Læs mere om nedsivning af regnvand på enkeltparceller

  Afledning af regnvand fra udvendig kælderskakt med afløb

  Ved separering skal alle regnvandsafløb som udgangspunkt tilsluttes regnvandssystemet. Hvis du har en udvendig kælderskakt med afløb, vil det resultere i, at regnvandssystemet på din ejendom skal lægges relativt dybt i jorden. I særlige tilfælde er det muligt at få en dispensation til at fastholde afløbet fra kælderskakten på spildevandssystemet.

  Læs vejledning til ansøgning om dispensation - regnvandsafløb i kælderskakt på spildevandssystem

  Tilslut din kloak

  Skal du bygge nyt hus?

  Inden du skal i gang med at bygge nyt hus, anbefaler vi, at du på forhånd undersøger forhold omkring kloak. Det har nemlig betydning for, hvordan dit private kloaksystem skal udformes. Du kan få oplyst kloakeringsprincippet på din grund ved at kontakte Forsyningen.

  Kloakeringsprincipper

  • Fælleskloak: Her bliver regnvand og spildevand afledt i samme ledning, der fører ud til renseanlægget.
  • Separatkloak: Her bliver regnvand og spildevand afledt i hvert sin ledning. Spildevandet løber til renseanlægget, mens regnvandet føres ud i havet eller et vandløb
  • Spildevandskloak: Her løber spildevandet i et rør ud til renseanlægget, mens regnvandet skal håndteres på egen grund. Dette sker oftest ved nedsivning i en faskine. Du skal ikke søge om tilladelse, inden du etablerer en faskine, når der er tale om enkeltparceller med et befæstet areal under 500 m2
   Læs mere om faskiner.


  Du kan også finde oplysninger om, hvilket kloakeringsprincip der gælder for din grund. Se spildevandsplanen for Frederikshavn kommune.

  Grundvandssænkning, når du bygger nyt hus

  Vilkår for afledning af vand fra midlertidige grundvandssænkninger til Frederikshavn Spildevand A/S ledningsnet

  Ansøgning om tilladelse:

  I forbindelse med bygge-og anlægsarbejder kan der være behov for midlertidig grundvandssænkning for at holde udgravninger tørre. Det oppumpede grundvand skal i udgangspunktet bortledes til egnet recipient. I de tilfælde hvor der ikke findes andre recipienter, kan det være en mulighed at aflede vandet til Frederikshavn Spildevand A/S ledningsnet. I så fald skal der søges om tilladelse til afledningen:

  Ansøgning om afledning af vand fra grundvandssænkning skal indeholde følgende oplysninger:

  • Tegning med angivelse af ønsket tilslutningspunkt
  • Beregning på de forventede oppumpede mængder, angivet som henholdsvis l/s (maksimal vandstrøm) og samlet antal m3 over anlægsperioden.
  • Oplysning om forventet start- og sluttidspunkt for grundvandssænkningen.
  • Kontaktoplysninger på bygherre og evt. byggefirma/entreprenør der udfører grundvandssænkningen

  Ansøgningen bør sendes til Frederikshavn Spildevand A/S tidligst muligt i planlægningsfasen af bygge/anlægsarbejdet og gerne i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse

  Afledning af vand fra grundvandssænkning må ikke påbegyndes før der foreligger en tilladelse fra Frederikshavn Spildevand A/S.

  Frederikshavn Spildevand A/S vil på baggrund af ansøgningen vurdere mulighederne for afledning.

  Vilkår for afledning:

  I de tilfælde hvor afledningen kan tillades, kan det oppumpede grundvand afledes på følgende betingelser:

  • Afledning skal ske til den brønd som anvises af Frederikshavn Spildevand A/S
  • Den maksimal vandmængde (liter/sekund) der må afledes til brønden fastsættes af Frederikshavn Spildevand A/S og må ikke overskrides.
  • Det afledte grundvand ikke må indeholde sand, grus og lignende, som kan aflejres i kloaksystemet
  • Grundvandspumperne skal monteres med vandur så den oppumpede mængde kan registreres.
  • Bygherre skal orientere Frederikshavn Spildevand A/S når grundvandssænkningen sættes i værk og når den indstilles.
  • Frederikshavn Spildevand A/S kan bede bygherren om straks at indstille grundvandssænkningen, hvis det medfører gener i kloaksystemet.
  • Det er bygherrens ansvar at sikre at afledningen til det offentlige system sker på forsvarlig vis.
  • Der opkræves ikke vandafledningsbidrag for den afledte vandmængde.

  Bygherren skal være opmærksom på at nogle typer af grundvandssænkning kræver tilladelse Frederikshavn Kommune.

  Stik og skelbrønd

  Kontakt os for at få oplyst, hvor kloakken skal tilsluttes Forsyningens anlæg. Hvis der ikke er kloakstik til din ejendom, skal vi aftale, hvor stikket og skelbrønde skal placeres, og hvornår stikket skal laves.

  • Vi kan oplyse, at der på de ejendomme, der er byggemodnet i nyere tid, er sat skelbrønde, hvori den interne kloak skal tilsluttes, når der bliver bygget på grunden. For de ejendomme, der er byggemodnet tidligere, skal bygherren selv sørge for, at kloakmesteren sætter skelbrønde, hvor den interne kloak bliver tilsluttet til Forsyningens anlæg
  • Skelbrønde bidrager til, at det er lettere for både dig og os, hvis der er behov for at rense ledningen – du kan få yderligere oplysninger ved at læse pjecen "Skelbrønd - Formål, installation og gode råd".
   Læs indhold af pjecen som tekstside
  • De skelbrønde, der er til regnvand, er/skal være forsynet med et sandfang
  • Det er dig som ejer af ejendommen, der har den fremtidige drift og vedligeholdelse af skelbrønden. Skelbrøndene må ikke tildækkes med fliser, græs m.m.

  Tilslutningsbidrag

  Se hvad det koster at blive tilsluttet kloak

  Du skal opfatte tilslutningsbidraget som et slags indmeldelsesgebyr. Du skal betale bidraget, når din ejendom kan tilsluttes Forsyningens spildevandsanlæg.

  Tilslutningsbidraget bliver fastsat på baggrund af kloakeringsprincippet i spildevandsplanen.

  Der er én pris for ejendomme beliggende i fælles- og separatkloakerede området og en anden pris for de ejendomme, der er beliggende i et spildevandskloakeret område, hvor tag- og overfladevandet skal nedsives.

  Tilslutningsbidraget for boliger beregnes pr. boligenhed på ejendommen. Se kap. 3.1, 3.1.1 og 3.1.2 i betalingsvedtægten

  Nogle gange er bidraget betalt af den, der har byggemodnet din grund. Det vil typisk fremgå af handelsvilkårene.

  Der er en del ubebyggede ejendomme, hvor ejeren har betalt tilslutningsbidrag. Du er velkommen til at kontakte Forsyningen for at høre, om bidraget er betalt for din grund.


   

  Sløjfning af kloaktilslutning

  - når du skal rive din ejendom ned

  Når bygningerne på en ejendom, der er tilsluttet Forsyningens kloaknet skal rives ned, skal alle ejendommens kloaktilslutninger sløjfes forsvarligt, for blandt andet at undgå rotter og sand i Forsyningens hovedsystem.

  Grundejerens kloakmester skal afproppe stikket/stikkene til ejendommen ved ejendommens skel, som led i nedrivningsarbejde, når Frederikshavn Kommune har givet nedrivningstilladelse på ejendommen. Afpropningen skal ske efter anvisninger fra Frederikshavn Spildevand A/S.

  Hvis du på et senere tidspunkt skal bygge eller aflede spildevand fra ejendommen, skal de eksisterende stikledninger anvendes igen.

  Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Forsyningen, tlf. 9829 9000.

  Læs mere i nedenstående link

  Retningslinier for sløjfning af kloaktilslutninger

  Vand i kælderen

  Oversvømmelse af kældre

  Du kan finde en række gode råd om, hvordan du undgår vand i kælderen – både under kraftige regnbyger, og når grundvandsstanden er høj i pjecen Vand i kælderen.

  Hent pjecen Vand i kælderen

  Læs indhold af pjecen Vand i kælderen som tekstside

  Hvis du har brug for yderligere information, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

  Rotter

  Rottebekæmpelse

  Kloakker og rotter hører unægteligt sammen. I kloaksystemet er der masser af føde for rotterne. De kommer ind i systemet gennem utætte rør.
  Rotter i kloakker er næsten altid den brune vandrerotte. Den er ca. 45 cm lang, heraf er de 20 cm hale.

  Kloakrør, husinventar, elinstallationer og meget mere udsættes dagligt for an­greb. Derfor skal truslen fra rotterne tages seriøst!

  Smitte fra rotter
  Rotter kan smitte med Weils Syge. Symptomerne er feber, kulderystelser, hovedpine og kvalme. Smitten spreder sig efter store regnskyld, hvor rotternes reder bliver skyllet ud af kloakkerne.

  Har du rotter?
  Hvis du konstaterer rotter, så benyt dig af kommunens selvbetjeningsløsning til anmeldelse af rotter. Så vil en rottebekæmper kontakte dig hurtigst muligt. 

  Du får herefter besøg af rottebekæmper, som vil vurdere, om der er tale om rotter og give råd om, hvad der skal ske. Typisk vil der blive stillet rottefælder eller gift op på udvalgte steder.

  Alle ejendomme i landzone får besøg af kommunens rottebekæmper på tilsynsbesøg hvert andet år.