Miljøanlæg

Miljøanlæg Ravnshøj

Miljøanlægget i Ravnshøj, Stenvej 8 har åbent hverdage fra kl. 07.00 - 16.00 og kan kontaktes, tlf. 5163 2992.

I tilknytning til anlægget ligger Genbrugsplads Ravnshøj med egne åbningstider.

På Miljøanlægget i Ravnshøj modtager og behandler vi en række affaldstyper. Selve deponiet (lossepladsen) er i dag en lille aktivitet. Der er væsentlig større aktivitet på de dele af pladsen, hvor affald oparbejdes til genanvendelse.

Der tilføres årligt ca. 50.000 ton affald, og heraf kører ca. 40.000 ton ud igen til genanvendelse.

Have- og parkaffald
Anlægget modtager have- og parkaffald fra egne genbrugspladser samt fra vognmænd og anlægsgartnere. Materialerne bliver neddelt og herefter komposteret. Det sker ved, at de neddelte materialer bliver lagt i miler på 3 - 4 meters højde. Efter nogle måneder bliver milerne vendt, og når der er gået ca. et år, er affaldet blevet til kompost. Komposten bliver herefter anvendt som gødning og jordforbedringsmiddel.

I de senere år er der også tilført en mindre mængde dyregødning fra fx rideskoler, og vi har påbegyndt en kompostering af grøde (vandplanter) fra vandløb.

Forbrændingsslagger
Slagger fra affaldsforbrænding bliver sorteret. Jern og metal sorteres fra til omsmeltning. Herefter bliver resten af slaggerne afsat som grusmaterialer.

Slibemidler
Blæsemidler (sandblæsesand) modtages særskilt og bliver efter sortering afsat som råstof til produktion af isoleringsmaterialer.

Stort brændbart affald
Brændbart affald, som er for stort til at blive kørt direkte til forbrænding, kan du aflevere det på pladsen. Materialerne bliver herefter neddelt og kørt til forbrænding. I perioder med driftsstop på forbrændingsanlægget fungerer pladsen også som mellemlager for tørt og lagerstabilt affald.

Læs sorteringsvejledning

Miljøanlæg Skagen

Miljøanlægget i Skagen, Buttervej 64 har åbent på hverdage fra kl. 07.00 - 18.00 samt lørdage fra kl. 08.00 - 16.00.

I tilknytning til Miljøanlægget ligger Skagen Genbrugsplads med samme åbningstider.

På Miljøanlægget i Skagen modtager og behandler vi have- og parkaffald samt stort, brændbart affald. Der er stor aktivitet på den del af pladsen, hvor affald oparbejdes til genanvendelse.

Have- og parkaffald
Anlægget modtager have- og parkaffald fra egne genbrugspladser samt fra vognmænd og anlægsgartnere. Materialerne bliver neddelt og komposteret. Det sker ved, at de neddelte materialer bliver lagt i miler på 3 - 4 meters højde. Efter nogle måneder bliver milerne vendt, og når der er gået ca. et år, er affaldet blevet til kompost. Komposten bliver herefter anvendt som gødning og jordforbedringsmiddel.

Stort brændbart affald
Brændbart affald, som er for stort til at blive kørt direkte til forbrænding, kan afleveres på pladsen. Materialerne bliver herefter neddelt og kørt til forbrænding. I perioder med driftsstop på forbrændingsanlægget fungerer pladsen også som mellemlager for tørt og lagerstabilt affald.

Læs sorteringsvejledning

Deponi

Deponi

Det affald, som ikke kan genanvendes eller forbrændes og give varmeenergi, bliver deponeret.

Affaldet køres ud og afdækkes med jord. Med tiden skal området retableres og føres tilbage til normal anvendelse som landbrug eller rekreativt område. Dele af miljøanlægget er allerede afsluttet og tilplantet med skov.

Hos Forsyningen bestræber vi os på at genanvende så meget af affaldet eller materialerne som muligt. Derfor er andelen af deponerbart affald så lille, som det kan lade sig gøre.

Forsyningen har tre deponienheder:

 • Blandet deponiaffald
 • Asbestholdigt deponiaffald
 • Forurenet jord/sand til deponi

Affald til deponering

Affaldsproducentens pligter og underskrift
Affaldsproducenten er virksomheder, offentlige eller private institutioner eller private personer, som frembringer affald, som de overgiver til deponering. Affaldsproducenten har ansvaret for håndteringen af affaldet samt forpligtet til at sikre, at der sker en grundlæggende karakterisering af affaldet i overensstemmelse med gældende lovgivning i deponeringsbekendtgørelsen.

Deklaration
Det er et krav til virksomheder, offentlige eller private institutioner eller private personer, som frembringer affald, at de udfylder skemaet "Affaldsdeklaration". Medbringe skemaet, når du afleverer affald til deponering på Forsyningens miljøanlæg.

Hvis affaldet ikke overholder vores krav til affald til deponering - eller chaufføren ikke medbringer/udfylder en korrekt udfyldt deklaration, må vi afvise at tage imod læsset.

Affaldet må hverken indeholde affald til genanvendelse, affald til forbrænding eller farligt affald.

Deklarationen er nødvendig, fordi Forsyningen for hvert læs skal registrere følgende:

 • Hvem, der har produceret affaldet
 • Hvilke egenskaber affaldet har, og fra hvilken arbejdsproces det stammer
 • Affaldsfraktion og -type


Hvis der er tale om PCB-holdigt affald, skal du kontakte Forsyningen, inden du afleverer det.

Hvad sker der, når affaldet afleveres på miljøanlægget?
Personalet tjekker læsset både ved vejeanlægget og på deponiet. Dette sker for at sikre, at affaldet må deponeres.

Olieforurenet jord og andet eternitaffald

Forsyningen driver to specialdepoter, som er anlagt ved Miljøanlæg Ravnshøj. I det ene specialdepot opbevarer vi olieforurenet jord og i det andet eternitaffald.

For at du kan aflevere forurenet jord på miljøanlægget, kræver det i alle tilfælde en anvisning fra kommunen.

Specialdepoterne består af to celler.

Ved at opbevare affaldsfraktionerne i et miljømæssigt sikkert specialdepot undgår vi, at det ligger ukontrolleret hen - til glæde for natur og miljø.

Retningslinjer for modtagelse af forurenet jord på Ravnshøj Miljøanlæg

Ravnshøj Miljøanlæg modtager forurenet jord til behandling på behandlingsplads samt olieforurenet jord til deponering.

Når du afleverer forurenet jord på miljøanlægget, skal du aflevere en skriftlig deklaration fra kommunen i henhold til gældende krav om anmeldelse af jordflytning.

Læs mere om anmeldelse af jordflytning

Affaldet bliver vejet på anlæggets vejeanlæg. Når du læsser affaldet af, skal det foregå under anvisning fra og under opsyn af miljøanlæggets personale.

Forurenet jord kan modtages på behandlingsplads for olieforurenet jord. Desuden kan forurenet jord modtages på deponi for olieforurenet jord eller sand.

Behandlingsplads for olieforurenet jord
Anlægget modtager olie- og metalforurenet jord, som overholder de grænseværdier, der er vist i denne tabel

Deponi for olieforurenet jord
Anlægget modtager olieforurenet jord, som overholder de grænseværdier, der er vist i denne tabel

Affaldsdeklaration

Forbrænding

Frederikshavn Forbrænding

Adresse
Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk
Vendsysselvej 201
9900 Frederikshavn
Tlf: 9620 0160

Åbningstider
Mandag - fredag: kl. 07.00 - 18.00
Lørdag:                kl. 07.00 - 15.00

Affaldskraftvarmeværket forbrænder affald fra Frederikshavn Kommune.

Vognmænd og øvrige virksomheder kan mod forudgående registering levere affald på forbrændingsanlægget. Registrering sker hos Forsyningen.

Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk modtager kun forbrændingsegnet affald.

Affaldet må ikke indeholde jern, olie- og kemikalieaffald, asbest samt andet risikoaffald.

Affaldet må indeholde enkeltdele på maksimalt 100 cm sidelængde og ingen kompakte dele med større tværsnit end 20 x 20 cm.

Følg altid personalets anvisningerne.

Din virksomhed kan aflevere følgende forbrændingsegnet affald:

 • Dagrenovation/husholdningsaffald
 • Erhvervsaffald/industriaffald
 • Bygningsaffald
 • Neddelt storskrald/industriaffald
 • Tagpap, mindre stykker maksimum 1 x 1 meter
 • Plastfolie, forurenet, størrelse maksimum 1 x 5 meter
 • Gulvtæpper, størrelse maksimum 1 x 5 meter
 • Tovværk og reb i begrænset mængde, længde maksimum 5 meter
 • Madrasser i begrænset antal


Adgang til Affaldskraftvarmeværket
Kør ikke til affaldssiloen, før affaldet er registreret og vejet på brovægten. Læs affaldet af i affaldssiloen, når der er grønt lyssignal ved aflæssehallen.

Forsyningen sender faktura på det affald, du indvejer.

Skagen Forbrænding

Adresse
Skagen Forbrænding
Buttervej 64
9990 Skagen

Åbningstider:
Mandag - fredag: kl. 07.00 - 18.00
Lørdag:                kl. 08.00 - 16.00

Vognmænd og øvrige virksomheder kan mod forudgående registrering levere affald på forbrændingsanlægget. Registrering sker hos Forsyningen.

Skagen Forbrænding modtager kun forbrændingsegnet affald.

Affaldet må ikke indeholde jern, olie- og kemikalieaffald, asbest samt andet risikoaffald.

Affaldet må indeholde enkeltdele på maksimalt 50 cm sidelængde og ingen kompakte dele med større tværsnit end 20 x 20 cm.

Følg altid personalets anvisninger.

Din virksomhed kan aflevere følgende forbrændingsegnet affald:

 • Dagrenovation/husholdningsaffald
 • Erhvervsaffald/industriaffald
 • Bygningsaffald
 • Neddelt storskrald/industriaffald
 • Tagpap, mindre stykker maksimum 0,5 x 0,5 meter
 • Plastfolie, forurenet, størrelse maksimum 0,5 x 0,5 meter
 • Gulvtæpper, størrelse maksimum 0,5 x 0,5 meter
 • Tovværk og reb i begrænset mængde rullet sammen, så det ikke fylder mere end maksimum 0,5 x 0,5 meter

Undlad venligst at aflevere følgende materialer:

 • Madrasser
 • Jern
 • Haveaffald
 • Træ over 0,5 m
 • Gips

Adgang til Forbrændingen
Kør ikke til affaldssiloen, før affaldet er registreret og vejet på brovægten. Læs affaldet af i affaldssiloen, når der er grønt lyssignal ved aflæssehal.

Forsyningen sender faktura på det affald, du indvejer.

Mine vejedata

Følg dine indvejninger online

Som bruger af vores anlæg har du mulighed for online at følge dine indvejninger på vores Kundeportal.

Ønsker du at benytte denne mulighed, skal du sende en mail til Forsyningen forsyningen@forsyningen.dk, hvorefter du vil modtage brugernavn og adgangskode.

Kundeportal