For at imødegå konsekvenserne af de øgede nedbørsmængder gennemfører Forsyningen løbende en række tiltag:

Vi adskiller regnvand fra spildevandssystemet i form af kloaksepareringer
Kloakseparering kan ske enten ved etablering af separatkloak, hvor regnvand og spildevand bliver afledt i hvert sit ledningssystem, eller ved at etablere spildevandskloak, hvor der kun bliver etableret et ledningssystem til spildevand, og hvor regnvand skal afledes ved privat foranstaltning – fx ved nedsivning. Når regnvand holdes adskilt fra spildevandskloakken, vil der ikke længere opstå situationer med oversvømmede kældre og udledning af urenset spildevand til vandløb og kyst. De opstuvninger, der finder sted under ekstremregn, vil dermed kun ske på regnvandssystemet og ikke på spildevandssystemet.

Opdimensionering af regnvandskloakker ved nyanlæg og ved udskiftning af kloakker
I takt med klimaforandringerne ændrer vi løbende dimensioneringspraksis for kloaksystemer. Det sker ved at indarbejde såkaldte klimafaktorer i dimensioneringen. Den ændrede dimensioneringspraksis betyder, at vi etablerer større regnvandskloakker, som igen betyder begrænsning af tilfælde, hvor kloakken ikke kan følge med. Selvom regnvandskloakkerne løbende opdimensioneres, bliver de dog ikke dimensioneret til de helt store ekstremregn. Det vil kræve voldsomme udgifter, så derfor må andre midler til hindring eller begrænsning af skaderne også tages i brug.

Etablering af forsinkelsesbassiner til regnvand
Sammen med opdimensioneringen af regnvandskloakker skal etablering af forsinkelsesbassiner hjælpe med at håndtere de større og større regnmængder.

Krav om forsinkelse af regnvand fra større ejendomme (fx virksomheder og boligforeninger)
For at mindske overbelastningen af kloaksystemet som følge af de øgede regnmængder, stilles der krav til større ejendomme (virksomheder, boligforeninger, skoler og institutioner med flere) om at forsinke regnvandet, som ledes til kloakken. Dette sker i form af en vandbremse (vandreguleringsbrønd) ved tilslutningen til offentlig kloak. Som følge af kravet om forsinkelse af regnvandet kan der være behov for at etablere et forsinkelsesvolumen internt på grunden – fx i form af et regnvandsbassin, regnvandskassetter eller opdimensionerede ledninger. Et alternativ til forsinkelse af regnvandet kan være nedsivning internt på grunden. Dette kræver miljømyndighedens tilladelse.

Fremme brugen af LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand)
I takt med de øgede regnmængder udvikles der løbende alternativer til håndtering af regn i ledninger. Dette sker i form af blandt andet såkaldte LAR-løsninger. LAR står for Lokal Afledning af Regnvand. LAR kan blandt andet omfatte styring af overfladevand i rekreative løsninger (oversvømmede grønne arealer, kanaler, regnbede mv.) eventuelt kombineret med nedsivningsløsninger. Grønne tage er også et eksempel på en LAR-løsning. Forsyningen deltager gerne i at fremme LAR-løsninger.

Deltage i samarbejdet med Frederikshavn Kommune om udarbejdelse af klimatilpasningsplan – herunder ved udarbejdelse af oversvømmelseskort
Alle kommuner skal have en klimatilpasningsplan. I sommeren 2012 blev der mellem regeringen og KL indgået aftale om, at alle kommuner inden udgangen af 2013 skulle udarbejde klimatilpasningsplaner. De kommunale klimatilpasningsplaner er omdrejningspunktet for kommunernes klimatilpasningsindsats. Klimatilpasningsplanen kortlægger risikoen for oversvømmelser fra fx havvandsstigning og kloak, anviser tiltag til at imødegå dem og prioriterer indsatsen. Planerne indgår som et tillæg til kommuneplan 2013. Frederikshavn Kommune har blandt andet i samarbejde med Forsyningen udarbejdet forslag til klimatilpasningsplanen for Frederikshavn Kommune.

Læs forslag til klimatilpasningsplanen

Som en del af klimatilpasningsplanen har Forsyningen udarbejdet et såkaldt oversvømmelseskort. Oversvømmelseskortet viser, hvor der vil ske opstuvning til terræn fra kloaksystemet ved forskellige scenarier (tidshorisonter og regnintensiteter). Det viser med andre ord, hvilke områder der oversvømmes som følge af, at kloakken ikke kan følge med.

Tilbage