Din mulighed for at klage

  Mener du ikke, at du har fået en korrekt sagsbehandling ved Forsyningen, har du mulighed for at klage til eksterne instanser.

   

  Klager vedrørende afregning på vand og vandafledning

  Du kan klage vedrørende afregning på vand og vandafledning til:

  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
  Carl Jacobsens Vej 35
  2500 Valby

  Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklageloven. Det koster 100 kr. at indsende en klage, og du får ikke beløbet tilbage, uanset om du får medhold i din klage eller ej.

  Hvis der ikke bliver fundet en løsning, kan du klage til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr., som du får tilbage, hvis du får medhold i klagen.

  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan som betingelse for indbringelse af klager fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser mv. for størrelsen på det omtvistede beløb. Læs mere på forbrug.dk

   

  Klager vedrørende el og varme

  Du kan klage vedrørende el og varme til:

  Ankenævnet på Energiområdet
  Carl Jacobsens Vej 35
  2500 Valby
  Mail: post@energianke.dk
  www.energianke.dk

  Ankenævnet på Energiområdet varetager de konkrete civilretlige forbrugerklager, fx klager over målt forbrug, restanceinddrivelse, forsyningsafbrydelse, flytteafregning, ejerskifte, udtrædelsesgodtgørelse mv.

  Klagen skal typisk vedrøre et økonomisk krav mod Forsyningen, fx et krav om at få tilbagebetalt et beløb, fordi det faktiske forbrug ikke svarer til det målte forbrug.

  Det koster 160 kr. at klage til ankenævnet. Du får beløbet tilbage, hvis du får medhold i din klage.

  Du kan ikke klage over ankenævnets afgørelser til erhvervs- og vækstministeren eller andre administrative myndigheder, herunder Folketingets Ombudsmand.

   

  Klager vedrørende priser og vilkår på fjernvarme

  Du kan klage vedrørende priser og vilkår på fjernvarme til:

  Energitilsynet
  Carl Jacobsens Vej 35
  2500 Valby
  Tlf. 4171 5400
  Mail: post@energitilsynet.dk
  www.energitilsynet.dk

  Energitilsynet behandler klager over generelle forhold efter varmeforsyningsloven og regler udstedt i medfør af loven, fx klager over priser og takster, vilkår mv.

  Når Energitilsynet har truffet en afgørelse, kan du inden fire uger anke afgørelsen ved at sende en klage til Energiklagenævnet. Energiklagenævnet behandler klager over myndighedsafgørelser i enkeltsager. Det vil sige typisk klager over Energitilsynets afgørelser samt kommunalbestyrelsens beslutning om at pålægge tilslutningspligt.

  Energiklagenævnet
  Frederiksborggade 15
  1360 København K
  Tlf. 3395 5785
  Mail: ekn@ekn.dk
  www.ekn.dk

  Besøgsadresse:
  Energiklagenævnet
  Linnésgade 18, 3. sal
  1360 København K