Din mulighed for at klage

Mener du ikke, at du har fået en korrekt sagsbehandling ved Forsyningen, har du mulighed for at klage til eksterne instanser.

 

Klager vedrørende afregning på vand og vandafledning

Du kan klage vedrørende afregning på vand og vandafledning til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklageloven. Det koster 100 kr. at indsende en klage, og du får ikke beløbet tilbage, uanset om du får medhold i din klage eller ej.

Hvis der ikke bliver fundet en løsning, kan du klage til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr., som du får tilbage, hvis du får medhold i klagen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan som betingelse for indbringelse af klager fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser mv. for størrelsen på det omtvistede beløb. Læs mere på forbrug.dk

 

Klager vedrørende el og varme

Du kan klage vedrørende el og varme til:

Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Mail: post@energianke.dk
www.energianke.dk

Ankenævnet på Energiområdet varetager de konkrete civilretlige forbrugerklager, fx klager over målt forbrug, restanceinddrivelse, forsyningsafbrydelse, flytteafregning, ejerskifte, udtrædelsesgodtgørelse mv.

Klagen skal typisk vedrøre et økonomisk krav mod Forsyningen, fx et krav om at få tilbagebetalt et beløb, fordi det faktiske forbrug ikke svarer til det målte forbrug.

Det koster 160 kr. at klage til ankenævnet. Du får beløbet tilbage, hvis du får medhold i din klage.

Du kan ikke klage over ankenævnets afgørelser til erhvervs- og vækstministeren eller andre administrative myndigheder, herunder Folketingets Ombudsmand.

 

Klager vedrørende priser og vilkår på fjernvarme

Du kan klage vedrørende priser og vilkår på fjernvarme til:

Energitilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 4171 5400
Mail: post@energitilsynet.dk
www.energitilsynet.dk

Energitilsynet behandler klager over generelle forhold efter varmeforsyningsloven og regler udstedt i medfør af loven, fx klager over priser og takster, vilkår mv.

Når Energitilsynet har truffet en afgørelse, kan du inden fire uger anke afgørelsen ved at sende en klage til Energiklagenævnet. Energiklagenævnet behandler klager over myndighedsafgørelser i enkeltsager. Det vil sige typisk klager over Energitilsynets afgørelser samt kommunalbestyrelsens beslutning om at pålægge tilslutningspligt.

Energiklagenævnet
Frederiksborggade 15
1360 København K
Tlf. 3395 5785
Mail: ekn@ekn.dk
www.ekn.dk

Besøgsadresse:
Energiklagenævnet
Linnésgade 18, 3. sal
1360 København K