Vi har samlet de oftest stillede spørgsmål. Kontakt os hvis du mangler svar på dit spørgsmål.

  Ankenævnet på Energiområdet har udarbejdet en vejledning til, hvordan du skal forholde dig.

  Se ankenævnets vejledning

  Hvis vi forsyner dig med el og/eller varme, vil du modtage 6 acontorater. Hvis vi ikke forsyner dig med hverken el og/eller varme, vil du modtage 2 acontorater.

  Se oversigt over rater og betalingsterminer

  Når vi skal skønne, hvor meget dit forbrug skal være i år, tager vi udgangspunkt i det forbrug, du havde sidste år.

  Hvis du er ny kunde, skønner vi dit forbrug efter et standardforbrug eller ud fra den forrige ejer/lejers forbrug.

  Forhold i din familie eller i dit hus kan betyde, at dit forbrug ændrer sig – fx hvis du får barn, har børn der flytter hjemmefra, eller du er ved at bygge om. Derfor kan dit acontoforbrug selvfølgelig altid justeres.

  Kontakt Kundeservice via mail kundeservice@forsyningen.dk eller tlf. 9829 9000 og oplys, hvor mange, I bor i husstanden. Så beregner vi dit forventede forbrug og justerer dit acontobeløb derefter.

  Du kan tilmelde din regning til Betalingsservice, eller du kan bede din bank om at tilmelde din regning til Betalingsservice.

  Ved tilmeldingen til Betalingsservice skal du bruge følgende oplysninger:

  Navn
  Adresse
  Cpr.nr.
  Bankkontonr.
  Kundenr. (du finder dit kundenr. i øverste højre hjørne på din regning)
  PBS-nr. XXXXXXX
  Debitor grp. nr.

  Ved tilmelding i banken skal du medbringe din seneste regning. På regningen er alle de oplysninger, banken skal bruge for at tilmelde dig.

  Tilmeld din regning til Betalingsservice

  Hvis du ønsker henstand med betalingen af din regning eller ønsker at indgå en betalingsaftale, skal du kontakte Betalingskontoret, tlf. 9829 9290.

  Har du ikke modtaget din regning som almindelig post kan det være fordi regningen er sendt til Betalingsservice, sendt som mail via minForsyning eller sendt som mail til din eBoks.

  Vi udsender kun årsafregninger vedrørende vand, varme og renovation. Grundet månedsafregning på el, udsender vi ikke årsafregning herpå. 

  Er du tilmeldt Betalingsservice, har du modtaget årsafregningen sammen med din betalingsoversigt fra Betalingsservice for marts. Modtager du betalingsoversigten via netbank, fremgår årsafregningen som elektronisk bilag hertil.
  Din årsafregning kan også være sendt til din eBoks, hvis du på din eBoks har tilmeldt elektronisk post fra forsyningsselskaber.

  Har du ikke modtaget din regning som almindelig post, kan det være fordi regningen er sendt til Betalingsservice, sendt som mail via minForsyning eller som mail til din eBoks.
  Modtager vi ikke betalingen inden betalingsfristen, sender vi en rykker med påmindelse om betaling. Vi sender vores betalingspåmindelser som papirpost via Post Danmark.

  Når du flytter fra din bolig, skal du sørge for at aflæse dine målere, så vi kan lave en opgørelse over forbruget, inden den nye ejer eller lejer overtager kundeforholdet.

  Du skal melde fraflytning med mindst tre dages varsel, så vi kan nå at standse køb og levering af el. Har du valgt en anden elleverandør end Frederikshavn Elnet A/S, skal du melde din fraflytning til denne leverandør senest tre dage før fraflytningen.

  Hvis du kender den nye beboers navn, må du også gerne oplyse det. Vi sender herefter en slutopgørelse til dig hurtigst muligt.

  De oplysninger, vi skal bruge for at kunne lave en flytteopgørelse, er

  • dato for fraflytning/indflytning
  • din nye adresse
  • aflæsning af elmåler (eventuelt også varme- og vandmåler), hvis du ikke har fjernaflæste målere
  • navn på den nye ejer eller lejer (gerne cpr.nr.)
  • eventuelt oplysning om det fremtidige forbrug


  Husk, at du som fraflytter hæfter for elforbruget, indtil lejemålet ophører, og vi har modtaget din flyttemeddelelse. Du kan melde flytning ved at benytte blanketten nedenfor, ringe til os eller sende os et flyttekort med din måleraflæsning. Du kan også melde din flytning via MinForsyning.

  Hent blanket "Aflæsning ved flytning"

  Meld din flytning rettidigt, for el-leverandøren kan som udgangspunkt ikke flytte kunder med tilbagevirkende kraft - ikke af manglende vilje, men fordi elforsyningsloven og dermed it-systemerne ikke tillader det.

  Alle huse i Frederikshavn Kommune betaler en miljø- og genbrugsafgift ud over prisen for selve renovationen. Denne afgift betales til kommunen og opkræves via Forsyningen sammen med betaling for selve renovationen (tømning af sæk eller container med dagsrenovation/husholdningsaffald). Miljø- og genbrugsafgiften dækker kommunens drift af de forskellige genbrugsordninger som fx indsamling af glas, pap og papir. Desuden drives genbrugspladserne i kommunen og miljøanlæggene i Ravnshøj og Skagen for midlerne.

  Hvis du gerne vil benytte borger.dk som indgang til din e-boks, skal du ændre dine profiloplysninger på borger.dk

  1. Log ind på borger.dk
  2. Vælg Digital post
  3. Vælg Menu og herefter Indstillinger
  4. Redigér profil
  5. Der kommer nu en dialogboks, hvor du i bunden skal markere, at du ønsker at kunne se indholdet fra e-Boks sammen med din post fra offentlige myndigheder.

  Det vil sige, at alle de tilmeldinger du har i e-boks, nu også bliver vist på borger.dk, fx kontoudskrifter fra dit pengeinstitut, regninger fra Forsyningen, meddelelser fra forsikringsselskab mv.

   

  Er du borger i Frederikshavn Kommune og har en mobiltelefon, er du automatisk omfattet af Forsyningens sms-service. Sms-service informerer dig med øjebliks varsel i tilfælde af driftsforstyrrelser eller krisesituationer, men også i forbindelse med servicemeddelelser.

  Læs mere om SMS-service og om, hvordan du melder dig til
   

  Du skal kontakte din elleverandør.

  Hvis du har valgt Frederikshavn Elhandel som elleverandør:
  Du skal sørge for, at din restance til Forsyningen er betalt og samtidig have aftalt med Betalingskontoret, at måleren bliver tilsluttet igen. Du kan kontakte Betalingskontoret, tlf. 9829 9290.

  Når din restance er betalt, og du har lavet en aftale med Betalingskontoret, skal du holde knappen til venstre på din elmåler inde i ca. fem – ti sekunder (se billedet) – indtil måleren afgiver en lyd.

  Elmåleren er nu tilsluttet igen, og det røde lys er slukket.