Vandværket - vores vandkilde

  Forsyningen sørger for, at der kommer rent vand frem til din bolig. Vi henter vandet i undergrunden og renser det, inden vi pumper det ud til dig.

  Vi sørger for ca. 81 % af den totale vandforsyning i Frederikshavn Kommune, mens de private vandværker leverer resten.

  Vandet skal igennem et af vores vandværker, før det når din vandhane. Forsyningen har fem vandværker fordelt over hele kommunen. Til vandværkerne er der i alt 95 boringer, hvorfra vi indvinder ca. 5 mio. m3 råvand om året. Det er fra dette råvand, vi fremstiller det rene drikkevand. Drikkevandet løber ud til din bolig via et ledningsnet, der består af ca. 1.200 km forsyningsledninger.

  Se kort med placering af vores vandværker

  Vores vigtigste opgave er at producere og pumpe vand ud til dig. Samtidig sikrer vi, at Miljøstyrelsens krav til god vandkvalitet overholdes.
   

  Grundvandet er en begrænset ressource så husk på, at rent drikkevand er en luksus, som vi skal passe godt på. Vand er nødvendigt for alle levende organismer - uden vand, intet liv.

  Nyt fælles regulativ

  Frederikshavn Vand A/S har i samarbejde med kommunens private vandforsyninger udarbejdet nyt fælles regulativ for levering af vand gældende pr. 1. januar 2021.

  Regulativet blev godkendt af Frederikshavn Byråd på mødet den 26. august 2020.

  Læs fælles regulativ for levering af vand

  Forsyningsområde

  Forsyningen varetager størstedelen af drikkevandsforsyningen i Frederikshavn Kommune, mens de private vandværker leverer resten.

  Se kort over vores forsyningsomåde

  Udfasning af vandindvinding på Voerså Vandværk

  Voerså Vandværk og Frederikshavn Vand A/S har indgået aftale om, at forsyningspligten i Voerså overdrages til Frederikshavn Vand pr. 1. januar 2016.

  Frederikshavn Byråd har på møde den 26. august 2015 godkendt overdragelsen af forsyningspligten som beskrevet i Tillæg nr. 1 til Frederikshavn Kommunes Vandforsyningsplan 2009-19. Ifølge dette tillæg forsynes Voerså i fremtiden fra vandværkerne Sæbygård og Ørnedal, som har ledige kapaciteter. Tillægget har været i offentlig høring fra 22. maj til 19. juni 2015.

  Vandindvindingen til Voerså Vandværk vil derfor blive udfaset medio 2016.

  Ophør af vandindvindingen vil ændre grundvandsforholdene omkring Voerså Vandværks kildeplads på Holtbjergvej 36A og som en konsekvens medføre stigende grundvandsspejl i området. Derfor har Frederikshavn Vand bedt rådgivende virksomhed NIRAS om at foretage en vurdering af de hydrologiske konsekvenser af ophør af vandindvinding.

  Læs resultaterne af NIRAS' vurderinger i notatet "Konsekvensvurdering af ophør af vandindvinding fra Voerså kildeplads, august 2015".

  Det er også muligt at få et eksemplar af notatet sendt ved at kontakte Forsyningen, tlf. 9829 9000 eller via mail forsyningen@forsyningen.dk.

  Notatet omfatter ikke vurdering af konsekvenserne af det stigende grundvandsspejl for de berørte lodsejere. De berørte lodsejere må derfor selv foranstalte vurderinger med henblik på netop deres aktuelle situation og afhjælpning af eventuelle gener.

  Ændringer af vandindvinding i Bunken og Skagen

  Ophør af vandindvinding på Bunken Kildeplads
  Forsyningen har i efteråret 2014 udfaset Bunken Vandværk. Dermed er mere end 40 års vandindvinding i Bunken Klitplantage ophørt.

  Ophør af vandindvindingen ændrer grundvandsforholdene og som konsekvens medføre stigende vandspejl i området. Derfor har Forsyningen bedt den rådgivende virksomhed NIRAS foretage en vurdering af konsekvenserne for ophør af vandindvindingen på Bunken Kildeplads.

  Reduktion af vandindvinding på Skagen Kildeplads
  Forsyningen har i efteråret 2014 begyndt en reducering af vandindvinding til Skagen Vandværk til ca. 50 % af indvindingstilladelsen på 1.900.000 m³.

  Reduktion af vandindvindingen ændrer grundvandsforholdene og som konsekvens medføre stigende grundvandsvandspejl i området. Derfor har Forsyningen bedt den rådgivende virksomhed NIRAS foretage en vurdering af de hydrologiske konsekvenser for ændring af vandindvindingen på Skagen Kildeplads

  Resultaterne af konsekvensanalyserne
  Du kan læse resultaterne af NIRAS' vurderinger i notaterne nedenfor, som første gang blev offentliggjort i foråret 2012. Notaterne omfatter ikke konsekvenserne af det stigende grundvandsspejl for de berørte lodsejere, der efterfølgende selv må foranstalte vurderinger med henblik på netop deres aktuelle situation.

  Hent konsekvensanalyse af ophør af indvinding på Bunken Kildeplads

  Hent konsekvensanalyse af reduceret vandindvinding på Skagen Vandværk

   

  Vand i tal

  Forsyningen deltager hvert år i DANVA's benchmarking. DANVA er brancheforening for vandselskaber, og benchmarking er et af de mest udbredte redskaber til at finde effektiviseringer. I DANVA's benchmarking bliver vandselskaberne sammenlignet på tværs. Det gør det muligt at afdække de stærke og de svage sider i selskabet. DANVA udgiver hvert år publikationen "Vand i tal", der indeholder tal og grafer, der blandt andet viser, hvor landets vandselskaber ligger i forhold til hinanden.

  Se publikationen "Vand i tal"

  Benchmarkingen har også en kundetilfredshedsundersøgelse.

  Se resultatet af dette års undersøgelse