Erhvervsaffald

  Alt affald fra virksomheder og institutioner betragter vi som erhvervsaffald.

  Erhvervsaffald er en blandet størrelse, og den korrekte bortskaffelse afhænger af den enkelte affaldstype. For nogle affaldstyper er der etableret særlige indsamlingsordninger, mens der for andre affaldstyper ofte vil være flere muligheder for at bortskaffe affald.

  For visse affaldstyper er der krav om sortering og genanvendelse, hvis mængderne er af en vis størrelse. Forsyningen opfordrer dog til, at den enkelte virksomhed og institution bestræber sig på at sortere så meget som muligt til genanvendelse.

  De enkelte ordninger er beskrevet i Regulativ for erhvervsaffald i Frederikshavn Kommune.

  Rådgivning om erhvervsaffald

  For den enkelte virksomhed og institution er det muligt at få nærmere rådgivning af Forsyningens affaldskonsulent.

  Det er også muligt at aftale et udebesøg, så rådgivningen kan tage udgangspunkt i virksomhedens eller institutionens særlige behov.

  Bortskaffelse og sortering af erhvervsaffald

  Sorter som udgangspunkt affaldet i følgende fraktioner:

  Indsamlingsordning

  Visse affaldstyper er omfattet af en indsamlingsordning, og den enkelte virksomhed eller institution har pligt til at være med i disse ordninger:

  • Dagrenovation og dagrenovationslignende affald bliver indsamlet via den kommunale renovationsordning, hvor andet mindre brændbart affald medtages efter ønske
  • Madaffald fra storkøkkener (med mere end 100 kg madaffald pr. uge) bliver indsamlet til genbrug af særligt godkendte firmaer
  • Farligt affald bliver gratis afhentet af Modtagestation Vendsyssel, der efterfølgende sørger for genanvendelse eller destruering. Mindre mængder kan afleveres på genbrugspladserne
  • Tømning af olie- og benzinudskillere bliver minimum en gang årligt foretaget og af særligt godkendte firmaer
  • CFC-holdige kølemøbler bliver indsamlet på de kommunale genbrugspladser. Ved større læs leveres kølemøblerne direkte til modtageanlæg


  Andet affald kan leveres til modtageanlæg, der overholder kravene fastsat i regulativet for erhvervsaffald.

  Kontakt Forsyningen, hvis din virksomhed har brug for hjælp til at bortskaffe de enkelte typer af erhvervsaffald.