Hop til hovedindhold

Anlægsarbejde og seperatkloakering på Fyrbrovej m.fl. i Skagen

 

Hvorfor graver vi?

Frederikshavn Spildevand A/S gennemfører i 2024 og 2025 anlægsarbejde og seperatkloakering i Skagen. 

 

Arbejdet omfatter følgende strækninger:

  • Fyrbrovej, Bertelsvej, Jens Vævers Vej, Mariagersvej, Fyrvej, Oddenvej, Fyrstuevej, Jens Digets Vej, Thagårdsvej, Oddevænget, Hollændervej

 

Status pr. 4. april 2024

Fyrstuevej og Jens Digets Vej forventes spærret for køretøjer fra Fyrvej fra mandag den 8. april. I forbindelse med ledningsarbejder på Fyrvej bliver vejen spærret for trafik mellem Jens Digets Vej og Fyrstuevej inklusiv begge kryds. Det betyder, at adgang til Fyrstuevej og Jens Digets Vej fra Fyrvej bliver spærret. For at opretholde adgang til de to veje bliver der etableret midlertidige veje, som vist på nedenstående oversigtskort.

 

Afspærring Fyrvej

 

Adgang til Jens Digets Vej sker via Oddevænget, og adgang til Fyrstuevej sker fra Østerbyvej.

 

Fyrvej forventes at være spærret i ca. 4 uger i forbindelse med etableringen af nye vandledninger, hvorefter Fyrvej bliver genåbnet midlertidigt. På et senere tidspunkt bliver Fyrvej igen spærret i forbindelse med etablering af nye kloakledninger. Vi informerer, inden det sker.

 

I forbindelse med ledingsarbejderne bliver der etableret nye vand og kloakledninger på de første ca. 10-15 m. af Fyrstuevej og Jens Digets Vej. Det sker så, at krydsene ikke skal spærres igen, når der etableres nye ledninger på de resterende strækninger på Jens Digets Vej og Fyrstuevej.

 

Har du spørgsmål til projektet kontakt venligst:

 

Entreprenørens formand:

Peter Tegllund , tlf.: 20 87 51 72

 

Forsyningens rådgiver på projektet:

Christian Winde Pedersen, tlf.: 42 40 26 44

 

Projektleder hos Forsyningen:
Gudmundur Haflidason, tlf. 51 63 30 68

 

 

Hvad laver vi?

Ved anlægsarbejdet fornyer vi det eksisterende kloaksystem, ligesom asfaltbelægninger mv. fornyes helt eller delvist på de berørte strækninger. Vi udskifter eksisterende vand- og fjernvarmeledninger i en del af området. 

 

Kloaksystemet fungerer i dag efter fællesprincippet. Det vil sige, at vi afleder regn- og spildevand i samme kloakledning. Det nye kloaksystem vil blive udført efter separatprincippet, hvilket betyder, at regn- og spildevand i fremtiden vil blive afledt i henholdsvis et spilde- og regnvandssystem.

 

Anlægsarbejde på Fyrbrovej m.fl. i Skagen 2024-2025

 

Formålet med udskiftningen er at forny et ældre nedslidt kloaksystem, reducere indsivningen af grundvand, skabe bedre kapacitet i regnvandssystemet, hvilket reducerer risikoen for oversvømmelser i kælderejendomme, mindsker risikoen for rotter mv.

 

Når kloakarbejdet er udført, skal alle grundejere foretage en separatkloakering af den private del af kloaksystemet.

 

Formålet med skelbrøndene er, at der etableres en rense- og tilsynsmulighed til både den offentlige og private del af stikledningen. Hvis der bliver problemer med kloaksystemet i fremtiden, kan adgangen til skelbrøndene som oftest hurtigt afklare, om problemet skal findes på den private eller den offentlige del af stikledningen. Dækslerne til skelbrøndene skal derfor altid være synlige og tilgængelige.

 

Hvem er med?

Anlægsarbejdet udføres som et fælles koordineret projekt mellem:

 

  • Frederikshavn Spildevand A/S
  • Frederikshavn Vand A/S
  • Frederikshavn Kommune
  • Skagen Varmeværk
  • Vejdirektoratet

 

Der er indgået en aftale med det rådgivende ingeniørfirma UCON om at varetage rollen som fællesprojektleder på anlægsarbejdet for de deltagende parter.

 

Hvornår graver vi?

Vi forventer at opstarte anlægsarbejdet på Fyrbrovej i begyndelsen af marts 2024. Alle arbejder forventes afsluttet i december 2025.  

 

Tidsplanen er vejledende og kan blive ændret. Hold dig orienteret her på Forsyningens hjemmeside eller på projektets facebookgruppe, som du kan finde her.

 

Parkering i anlægsperioden

I anlægsperioden vil vejene være helt eller delvis gravet op. I perioder vil der derfor være begrænsninger på færdsel i området. Hvis adgangen til din ejendom bliver spærret, vil entreprenøren varsle dig forudgående, da det vil være en god idé at finde en alternativ parkeringsmulighed i disse perioder.