Hop til hovedindhold

Redegørelse for samfundsansvar 2021

 

Samfundsansvar

Frederikshavn Forsyning A/S (Forsyningen) har udarbejdet nedenstående redegørelse for sit samfundsansvar og for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, jf. årsregnskabslovens § 99 a og b. Redegørelsen er en bestanddel af Forsyningens årsrapport.

 

Redegørelse for samfundsansvar

Vores CSR-strategi skal som udgangspunkt være fundamentet for ethvert strategisk initiativ i Forsyningen. Vi implementerer således de strategiske initiativer i vores strategi med udgangspunkt i vores CSR-politik.

 

Forretningsmodel

Forsyningen har en vision om at være det naturlige valg indenfor de respektive forsyningsarter/-områder samt at være en attraktiv arbejdsplads, hvor vi tager hånd om arbejdsmiljøet og viser social ansvarlighed. Dette ønsker vi at sætte fokus på gennem de mange tiltag og tilbud, som foruden at øge produktiviteten skal sikre medarbejdernes arbejdsmiljø, trivsel og udvikling. Vi har derfor valgt at investere i arbejdsmiljøet samt at skabe udviklingsmuligheder for medarbejderne.

 

Forsyningens mission er at producere, fremskaffe, distribuere og sælge elektricitet, varme og vand samt at aflede, bortskaffe og behandle spildevand og affald. Herudover leverer koncernen ydelser, der er knyttet til opgaven som forsyningsvirksomhed i henhold til gældende lovgivning.

 

Herudover ønsker Forsyningen at støtte op om FN’s 17 verdensmål gennem vores politikker, planer og vores strategiske indsatser. Forsyningens arbejder med verdensmålene er godt i gang og prioriterer de verdensmål, der er særlig relevante for Forsyningen. Prioriteringen vil ske ud fra en vurdering af, hvor vi som virksomhed har en reel og direkte indflydelse på verdensmålene, samt ud fra hvilke pejlemærker for arbejdet Frederikshavn Kommune har formuleret i deres ejerstrategi. Fremover vil Forsyningen bruge verdensmålene endnu mere strategisk og retningsgivende. Arbejdet med verdensmålene skal forankres i organisationen, og der skal fortsat være fokus på det fremover.

 

Forsyningen ønsker derfor at skærpe indsatsen på de områder, der er direkte forbundne med vores primære virke:

 

 • Rent vand og sanitet
 • Bæredygtig energi
 • Industri, innovation og infrastruktur
 • Klimaindsats

 

Forsyningen ønsker selvfølgelig også gøre en forskel på alle de øvrige områder, hvor indsatsen vil være relevant og kan give et positivt bidrag.

Forsyningen er underlagt hvile i sig selv-princippet, som betyder, at vi ikke har profit som vores forretningsmæssige mål. Vores forretning er finansieret via taksterne på de ydelser, vi leverer til vores kunder. Forsyningssekretariatet udstikker de økonomiske rammer, mens Frederikshavn Kommune som tilsynsmyndighed har pligt til at påse, at vi overholder rammerne.

 

Værdigrundlaget i Forsyningen er, at vi vil være kendt for

 

 • saglighed, nøgternhed, grundighed og kvalitet
 • åbenhed, troværdighed og respekt overfor kunder og samarbejdspartnere
 • hurtig og smidig reaktion på opståede problemer
 • ”Den gode Service”
 • effektivitet og rationalitet
 • økonomisk ansvarlighed
 • hensyntagen til klima og miljø
 • den attraktive arbejdsplads

 

Men samfundsansvar handler om meget mere end dette.

 

I denne redegørelse kan du læse om

 

 • hvordan vi ønsker at gøre en forskel i forhold til vores miljøudfordringer
 • vores forskellige politikker
 • hvordan omverden forventer mere af os i forhold til samfundsansvar
 • hvordan Forsyningen deltager og støtter aktivt op om mange events og begivenheder i lokalsamfundet
 • hvordan vi stiller krav til vores leverandører og underleverandører via sociale arbejdsklausuler

CSR POLITIK 

I Forsyningen vil vi sikre kvalitet og bæredygtighed, en ansvarlig udvikling af vores forretning samt drive en virksomhed med samfundsmæssige interesser for øje. Vi er bevidste om, at Forsyningen, samtidig med at have fokus på de forretningsmæssige mål, også må udfylde sin rolle som en vigtig del af den lokalsamfundet forsyningssektor med det ansvar, der følger heraf. Derfor integrerer vi sociale, miljømæssige og etiske forhold i vores strategiske arbejde samt i den daglige drift. Hermed kan vi tiltrække og styrke samarbejdet med kunder, leverandører, ejere og myndigheder samt tiltrække og fastholde medarbejdere.

 

Forsyningen ønsker en effektiv styring af ikke-finansielle risici (IFR). IFR består af et mangfoldigt og komplekst sæt risici, som har potentiale til at påføre virksomheder betydelig økonomiske og omdømmemæssige skader. Derfor har Forsyningen et ønske om løbende at udvikle nye kompetencer og gentænke traditionelle tilgange.

 

For at sikre sig har Forsyningen blandt andet

 

 • udarbejdet en række regler og retningslinjer, herunder underskriftsregler, brugerprofiler med særlige rettigheder mv.
 • tegnet forsikringer, herunder kriminalitets- og cyberforsikring
 • implementeret kontrolfunktioner over for tredjeparter i forbindelse med fx outsourcing 

 

Politik for miljø, klima og samfundsansvar

Forsyningens politik for CSR (Corperate Social Responsibility) er indarbejdet i vores strategi og i vores mission. Man kan sige, at miljø, klima og samfundsansvar er en del af vores eksistensberettigelse.

 

Som det fremgår af Forsyningens mission, arbejder vi for et velfungerende og miljøbevidst lokalsamfund. I vores værdigrundlag er det at være ansvarsbevidst en rettesnor i medarbejdernes daglige arbejde. Det betyder, at vi tager samfundsansvar og betragter hensyn til miljø- og klimaforhold som en naturlig del af selskabets virke.

 

Dette samfundsansvar understøttes i Frederikshavn Kommunes ejerstrategi for Forsyningen.

 

Politik for sociale forhold og medarbejderforhold

I vores personalepolitik har vi retningslinjer for, hvordan vi ønsker at arbejde i Forsyningen. Vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, hvor arbejdsglæde opnås ved at skabe resultater i arbejdet og ved, at der er gode relationer i virksomheden.

 

Vi tilbyder medarbejderne en sundhedsforsikring samt en Online lægeordning. Online lægeordningen bliver evalueret en gang årligt, med mulighed for forlængelse 1 år ad gangen.

 

Forsyningen har en idrætsforening, som administreres af medarbejderne.

 

Forsyningen sørger for ordnede forhold, herunder blandt andet løn- og arbejdsforhold. Dette for at sikre rekruttering og fastholdelse af kvalificerede medarbejdere.

 

Politik for sundhed og tilstedeværelse

Forsyningen ønsker at have en åben dialog om medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen og i videst muligt omfang gennem en tidlig og aktiv indsats at forebygge sygefravær. Netop medarbejderne er Forsyningens vigtigste ressource, hvis tilstedeværelse på arbejdspladsen er grundlaget for daglig drift.

 

Derfor er det vigtigt, at både ledere og medarbejdere i fællesskab arbejder sammen om det fælles mål at skabe en sund arbejdsplads, som tager et socialt ansvar.

 

Politikken har følgende overskrifter:

 

Mål, Spilleregler, Grundsten og Forebyggende indsats.

 

Politikken er kendetegnet ved, at den udtrykker både Forsyningens og kollegers interesse for den enkelte. Politikken respekterer forskelligheder og skal ikke opleves som en kontrol eller ”snagen” i medarbejdernes privatliv.

 

Der er vedtaget retningslinjer for opfølgning på sygefravær efter en 1-5-14 model:

 

 • Fraværsdag 1        Sygemelding
 • Fraværsdag 5        Dialog
 • Fraværsdag 14      Information om det videre forløb

 

Politik for ligestilling og menneskerettigheder mv.

Forsyningen har ikke nedskrevne politikker på disse områder.

 

Men vi lægger vægt på ligestilling og respekt for menneskerettigheder i det daglige arbejde og i vores samarbejde med omverden. Også i forhold til både handicappede, socialt udsatte, anden etnisk baggrund, ligeløn osv.

 

I forbindelse med udbud på større projekter, bliver der, afhængig af opgave og regulativ, stillet krav til entreprenøren om at overholde ILO-konventioner samt andre EU-retslige eller nationale forpligtigelser indenfor miljømæssige-, sociale- og arbejdsretlige områder.

 

Politik for Anti-korruption

Forsyningen har ikke en politik vedrørende antikorruption. Men Forsyningen vil ikke acceptere nogen form for handlemåde, som kan betragtes som korruption, bestikkelse eller smørelse. For at udelukke og fjerne enhver tvivl om, hvad der er rigtigt og forkert i forhold til at samarbejde med andre virksomheder, er det over for Forsyningens medarbejdere præciseret, at de ikke må modtage gaver eller andre fordele, der har karakter af bestikkelse.

 

Politik for håndtering af mobning og chikane

Politikken har til formål at håndtere mobning og chikane – herunder uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen.

 

Målet med nærværende politik er at udpege en overordnet ramme for dette arbejde samt skabe synlighed, åbenhed og sammenhæng omkring arbejdet med mobning og chikane.

 

Whistleblower-ordning

Forsyningen har ikke en whistleblowerordning.

Whistleblowerloven trådte i kraft den 17. december 2021. Fristen for at etablere en whistleblowerordning er den 17. december 2023 for virksomheder med 50-249 ansatte.

 

CSR i Forsyningen

Med udgangspunkt i ovenstående har vi valgt følgende fokusområder: ”Forretningen”, ”Innovation”, ”Medarbejdere”, ”Leverandører”, ”Miljø” og ”Samfundet”.

 

Forretningen

Forsyningen driver virksomhed i overensstemmelse med vores kerneværdier; åbenhed, proaktivitet og ansvarlighed. Vores værdier og CSR-politik er i fællesskab fundamentet for forretningen.

 

Det betyder, at vi i alle forhold vil arbejde ud fra følgende præmisser:

 

 • At sikre, at alle aktiviteter i Forsyningen sker i overensstemmelse med vores værdier.
 • At fremme samfundsansvar og god forretningsskik i samarbejde med vores leverandører og samarbejdspartnere.

 

Innovation

I Forsyningen ser vi innovation som en naturlig del af vores forretningsstrategi. Innovation indenfor grøn omstilling skal differentiere os i markedet, være et af vores bidrag til bæredygtig udvikling samt fastholde og udvikle vores kompetencer.

 

Forsyningen ønsker at fastholde og fremme vores fokus ved at

 

 • deltage i forsknings- og udviklingsaktiviteter indenfor energieffektiv teknologi og grøn omstilling
 • kommercialisere forsknings- og udviklingsaktiviteter
 • videreudvikle vores samarbejde med virksomheder, der beskæftiger sig med teknologiudvikling indenfor vedvarende energi og lignende

 

Medarbejdere

Det er vigtigt for Forsyningen, at vi er en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø. Vi ønsker en arbejdsplads, hvor der er balance mellem arbejdsliv og fritid.

 

Forsyningen har derfor fokus på, at

 

 • medarbejderne er fagligt dygtige og uddanner sig løbende
 • vi arbejder sammen på tværs i organisationen for at udnytte hinandens viden og erfaring
 • vi påtager os et ansvar og forsøger at hjælpe personer på kanten af arbejdsmarkedet tilbage i faste job
 • medarbejderne har synlig medbestemmelse
 • Forsyningen skal være en åben, tryg og sikker arbejdsplads

 

Leverandører

Som ansvarlig virksomhed ønsker vi, at vores leverandører udviser en adfærd, der er forenelig med vores CSR-politik.

 

Konkret ønsker vi at fastholde og fremme

 

 • krav til leverandører i forhold til ansvarlighed, herunder at respektere arbejdstagerrettigheder og fremme miljømæssig adfærd
 • udvikling i samarbejdet om ansvarlighed i dialog med leverandører
 • krav til leverandører, der giver mulighed for at anvende socialt forpligtende klausuler ved større og længerevarende opgaver

 

Miljø

Vi ønsker at fremstå som en miljøbevidst arbejdsplads og samarbejdspartner og dermed bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker at samarbejde om at bidrage til de politiske mål for energireduktion, vedvarende energi og forsyningssikkerhed.

 

Konkret ønsker vi at fastholde og fremme, at

 

 • alle til stadighed skal være aktive og bevidste overfor mulige miljøforbedringer
 • vi altid tænker energirigtige løsninger ind i planlægningen i forbindelse med udvikling af nye og eksisterende aktiviteter
 • regler om sortering af produktaffald altid skal overholdes i henhold til gældende lovgivning

 

Samfundet

Vi bidrager til, bæredygtig vækst og sammenhængskraft for vores ejere og skaber værdi gennem energiløsninger. Samtidig ønsker vi at støtte kulturelle og sportslige foreninger og organisationer i lokalområdet.

 

Vi bidrager til, at borgere ramt af sygdom eller andet får mulighed for at få afprøvet arbejdsevne, at unge i uddannelse får mulighed for praktikophold samt at borgere, der har fået pålagt samfundstjeneste, får mulighed herfor.

 

RESULTATER OPNÅET I 2021

Selv om året også i år har været præget af hele samfundssituationen omkring COVID-19, har vi dog opnået en række resultater indenfor de valgte fokusområder. Forsyningen er lykkedes med at få udført stort set alle sine opgaver på trods af COVID-19 situationen. Der har været meget hjemmearbejde, mange møder er foregået som Teamsmøder, eller møder har været holdt udendørs fx byggemøder.

 

Forretningen

Der er i alle afdelinger arbejdet målrettet med værdigrundlaget og italesættelsen af dette. Dette er sket dels i forhold til koncernens strategier og dels i forhold til de enkelte medarbejderes arbejdsopgaver og dagligdag.

 

Vi har gennem medarbejdernes trivsel levet op til vores værdier, som har været med til at give vores kunder en god service, og dermed også at sikre en høj forsyningssikkerhed. Alt sammen med økonomisk ansvarlighed og hensyn tagen til miljøet.

 

I Vandforsyningen arbejdes der målrettet på at investere og implementere anlæg, så vandproduktionen sker på de vandværker, der miljø- og energimæssigt er mest effektive. Vandet, der er produceret på Tolne Vandværk, kan løbe naturligt til Skagen ved gravitation. Skagen har en produktionspris 4 gange højere, end i Tolne. Vandforsyningen arbejder stadig på at få mere vand fra Tolne Vandværk til Skagen. I 2020 bidrog Tolne Vandværk med ca. 80 procent af det samlede forbrug i Skagen. 8 nye indvindingsboringer i Brinkhus området er blevet prøvepumpet, og der er udtaget prøver, som bekræfter potentialet for at indvinde vand i området. I 2020 blev der ansøgt og givet en midlertidig tilladelse til vandindvinding på 500.000 m³ pr. år på Brinkhus Kildeplads.

 

Vandforsyningen har nu idriftsat 3 km råvandsledning med tilhørende elforsyning og lysleder for at forbinde de 8 boringer med Tolne Vandværk, som behandler og distribuerer vandet videre til kunderne i og omkring Skagen og Frederikshavn. Dette for at styrke dels forsyningssikkerheden og dels for at imødekomme et senere ønske om at udfase Skagen Vandværk.

 

Vandforsyningen har etableret 5 nye erstatningsboringer på Dvergetved Kildeplads, som er tilkoblet en ny råvandsledning i 2021. Der arbejdes nu med at få moniteret på de to kildepladser, hvor der er ansøgt om øget indvinding. Der er givet midlertidige indvindingstilladelser, der kun er gældende i 3 år. Moniteringen skal påvise, om der er skadelige påvirkninger af naturen ved indvinding.

 

Varmeforsyningen har kørt kampagne på at etablere fjernvarme til området Kilden, der i dag fortrinsvis er naturgasfyret. Der vil i 2022 blive anlagt fjernvarme til Kilden, og samtidig vil Vandforsyningen reinvestere i de komponenter og ledningsstræk, der er udtjent.

 

Der arbejdes med at få koblet en elpatron på det offentlige net ved MAN Diesel. Når de ikke skal bruge patronen i deres produktion, vil vi kunne udnytte nedregulering og sikre en billig varmeproduktion med en effekt på 6 MW. Det forventes, at elpatronen er i driftssat marts 2022.

 

Byggemodningen omkring Golfparken fortsætter, og området sikrer en stadig tilgang af nye fjernvarmekunder.

 

Der arbejdes stadig med at få tilsluttet ejendomme, der er beliggende i Varmeforsyningens eksisterende forsyningsområde og som ikke er tilsluttet fjernvarme. Derfor er der lanceret kampagne med en ekstraordinær stor rabat på fjernvarmetilslutning, når en grundejer skifter fra en anden form for opvarmning. Et ønske der forsat igen er stigende er fjernvarme til Elling. Dette skal være i tråd med, at der er et ønske om at forstærke produktionen af varme med yderlig en enhed.

 

Elforsyningen har forstærket sit net for at sikre forsyningssikkerheden med fremtidige forbrugsmynstre hos private kunder. Der er i 2021 gennemført følgende projekter: Golflunden ”golfparken etape 6” med 23 parcelgrunde og 12 rækkehuse, Lykkensminde med 8 parcelgrunde og Sæbybakker med 28 parcelgrunde.

 

Elforsyningen har i 2021 udvidet sit elnet. Blandt andet en færdiggørelse af 60 kV station Nordhavn, herunder idriftsættelse af nyt 10kV fordelingsanlæg og 60/10 kV transformer. Herudover er der lavet nye 10/0,4kV stationer. 1 stk. i forbindelse med havneudvidelsen i Sæby, 4 stk. i forbindelse med havneudvidelsen på Østre Pier/Langerak samt 2 stk. i forbindelse med flytningen af stationer på AVK, Sæby og Østre Kaj, Ørskov.

 

Elforsyningen har lavet eftersyn på alle 10/0,4kV stationer. På 60kV station Strandby og station Sæby har der været lavet eftersyn på alle 10kV og 60kV afbrydere. Der har været lavet eftersyn på viklingskobler på 60/10kV transformere på station Bogenshave, station Hørkær og station Sæby.

 

På affaldsområdet har vi i 2021 startet projektering af et ressourcecenter, hvor vi dels sikrer medarbejdere tidssvarende forhold. Vi beskytter samtidig vores aktiver ved at sikre, at vognparken kan parkere under tag samt forbedrer logistikken ved at indrette omlæsningsfaciliteter, så affald ikke skal transporteres i mindre partier.

 

Forbrændingsanlægget har bidraget positivt til varmeprisudviklingen. Stigende afregningspriser for el samt yders stabil drift har sikret en forbedret produktion med faldende afregningspris.

 

Spildevandsforsyningen behandler spildevand fra hele Frederikshavn Kommune. Spildevandet transporteres gennem et 900 km lang afløbssystem, hvor spildevandet ledes via 170 pumpestationer, til vores 8 spildevandsanlæg, hvor de 3 største spildevandsanlæg har en kapacitet på mere end 100.000 Pe. Spildevandsmængden udgør 11 mio. m3 pr. år. Spildevandsrensningen genererer slam, som behandles i biogasanlæg, hvor der efterfølgende produceres varme og el. Energiproduktionen dækker 85% af det samlede energiforbrug på spildevandsanlæggene. Slutproduktet er 17.000 ton slam, som disponeres på landbrugsjord.

 

Forsyningen har udarbejdet en redegørelse, der blandt andet beskriver rammerne for aktiv ejerskabsudøvelse, samspillet mellem koncernen og ejerkommunen, bestyrelsernes og ledelsens sammensætning og kompetencer mv. ”Redegørelse for god selskabsledelse i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S”,

 

Innovation

I 2021 har Forsyningen været involveret i udviklingsprojekter for at fremme energieffektiviteten i lokalsamfundet. Her kan nævnes følgende projekter:

 

 • Forsyningen og Frederikshavn Kommune har i et koordineret arbejde renoveret gågaden (Danmarksgade) i Frederikshavn mellem Kirkepladsen og Fisketorvet. Forsyningen har skiftet kloak-, vand- og fjernvarmeledningerne samt belysning, mens Frederikshavn Kommune blandt andet har skiftet belægning og inventar. Det har samtidig været nødvendigt at gennemføre en separatkloakering, hvor regnvand og spildevand er afskilt i to separate systemer. Dette for at imødekomme behovet for en stabil, og sikker forsyning nu og i fremtiden.
   
 • Vandforsyningen er i dialog med Hjørring Kommune om at etablere enkelte moniteringsstationer for at overvåge naturens tilstand.
   
 • Vandforsyningen har igangsat forundersøgelser for etablering af ny produktionslinje ved Tolne i form at nyt supplerende vandværk. Dette skal sikre forsyningen og muligheden for at kunne undvære Skagen Vandværk i fremtiden.
   
 • Fjernvarmen har forlænget muligheden for at få en ekstraordinær stor rabat på 22.000 kr. på tilslutningen, hvis de vælger at skifte til fjernvarme. Med denne rabat håber vi, at kunne få endnu flere, især oliefyrsejere, til at skifte til den miljørigtige fjernvarme. Ordningen er ikke gældende ved byggemodninger, men kun ved konverteringer.
   
 • Spildevandsforsyningen er påbegyndt arbejde med at etablere en ny udløbsledning fra Skagen Renseanlæg og ud i Skagerrak. Ledningen er dimensioneret til den fremtidige belastning fra blandt andet udvidelsen af Skagen Havn og større mængder nedbør.
   
 • I Elforsyningen bliver antallet af Led armaturer hvert år øget, i takt med at vi skifter udtjente armaturer. I 2021 lavede vi i samarbejde med vores ejer et forsøg på udvalgte veje i Sæby. Her er de nye armaturer tændt hele lygtetændingstiden til forskel fra tidligere, hvor vi slukker hvert andet armatur i tidsrummet fra 22.30 til 6.30 og hele sommerhalvåret. De nye armaturer har indbygget dæmp funktion, så de dæmper 8 timer om natten. Dette giver en meget mere trafiksikker belysning. Forsøget fortsætter i 2022.
   
 • Elforsyningen har i 2021 udført en del opgaver for Frederikshavn Kommune. Ny belysning på Rådhus Øen ved Skaterbanen er en af dem, nyt signalanlæg på Koktvedvej er en anden.
   
 • Elforsyningen fortsatte udskiftningen af styretavler og nåede op på 140 tavler, som vi kan overvåge og fjernstyre fra digitalt medie.
   
 • Vedrørende indsamling af renovation har vi, i samarbejde med chaufførerne, omlagt ruter. Under devisen ”vi skal køre mindre og tømme mere” har vi gennemgået ruterne og foretaget tilpasninger. Vi vurderer, at effektiviteten er øget med minimum 10 % - vel at mærke uden, at det har påvirket kvaliteten i arbejdet.
   
 • Spildevandsforsyningen har fokus på energiproduktion og forædling af restprodukterne fra spildevandsrensning.
   
 • Spildevandsforsyningen arbejder med cirkulær økonomi, som er værdiskabende for både Forsyningen, erhverv og erhvervsudvikling i forsyningsområdet. Konkret arbejdes der på to spor:
   
 • Ny udløbsledning fra Skagen Renseanlæg, for at imødekomme fremtidig større tilledning.
   
 • Udbygning af Skagen Renseanlæg for at kunne håndtere nuværende, og fremtidig belastningen fra industrien i Skagen.
   
 • Spildevandsforsyningen oprenser og forbedrer rensningen af regnvand, der afledes til Gybelsøerne og til Søvangsbæk i Sæby:
   
 • Selvom Gybelsøerne ligner naturlige søer, har de status som såkaldt ”spildevandsteknisk anlæg” på linje med regnvandsbassiner. Søerne modtager regnvand fra boligområder og erhvervsområder nord, vest og syd for søerne og har afløb til Søvangsbæk, der er et målsat vandløb i Vandplanerne.
   
 • Målsætningen for Søvangsbæk er ikke opfyldt. Tiltagene skal medvirke til, at der både kan tilledes mere regnvand til søerne samt til at forbedre vandkvaliteten i det vand, der udledes til Søvangsbæk og dermed være medvirkende til fremover at opfylde målsætningen for bækken.
   
 • Varmeforsyningen arbejder på at sikre kommende aktiviteter på havnen i Frederikshavn. Dette udføres med øje for, at der kan etableres udnyttet restvarme fra kommende produktioner, fx PTX-anlæg.
   
 • Der klargøres for optimering af ledningstab ved en termografering med drone i løbet af vinteren 2022.
   
 • For at sikre mindre brug af drikkevand til spædning af fjernvarme, er der etableret et anlæg, der kan opsamle den kondensering, der kommer fra varmepumpernes drift. Dette kondensvand opsamles og behandles. Resultatet er en mindre udgift for dette end ved drikkevand, der kræver ekstra vandbehandling, inden det kan påfyldes fjernvarmenettet. Vandbehandlingsanlægget sættes i drift ultimo 2021 og afleveres endelig 2022 grundet leveringsproblemer med chip.

 

Medarbejdere

Der er igennem de sidste år været gennemført en række initiativer for at fremme trivslen, forebygge stress og minimere sygefravær. Vi arbejder med konkrete målsætninger og handleplaner, der skal fremme arbejdsmiljøet.

 

I 2018 gennemførte vi en større trivselsundersøgelse i samarbejde med en ekstern konsulent. Resultaterne af trivselsmålingen har vist, at der er forskelle på medarbejdernes oplevelse af deres trivsel i de forskellige selskaber. Vi har derfor, siden resultaterne blev offentliggjort, arbejdet målrettet på forskellige niveauer med dette. Dette arbejde fortsatte i 2019 med en afdelingsvis opfølgning på de udfordringer, resultatet af undersøgelsen viste. Den oprindelige plan var at fortsætte dette arbejde. Men på grund af COVID-19 situationen i 2020 og 2021, blev dette arbejde udsat. Planen er at gennemføre en ny trivselsundersøgelse i løbet af 2022.

 

For stadig at holde fast i en opfølgning på trivslen, blev der gennemført en miniundersøgelse af, hvordan medarbejdernes trivsel har været og er, under COVID-19 situationen.

 

Forsyningen ønsker en åben dialog om trivsel på arbejdspladsen og i videst muligt omfang gennem en tidlig og aktiv indsats at forbygge sygefravær. Forsyningen har derfor en sundheds- og tilstedeværelsespolitik. Vi fokuserer på både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og gør brug af særligt sagkyndige i nødvendigt omfang. I forlængelse heraf kan nævnes, at vi tilbyder medarbejdere sundhedstjek, årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS) mv. Forsyningens kvalitets- og arbejdsmiljøchef er uddannet coach/stresscoach, hvilket betyder, at der hurtigt kan tages hånd om medarbejderne, hvis der skulle opstå et behov for det.

 

Der er samlet set, et fald i fraværsstatistikken:

 

                                               

Medarbejderne har været og vil fortsat være involveret i, hvilke arbejdsredskaber, værktøjer og biler, der passer til den enkeltes behov.
Der er taget hensyn til den enkeltes opgaver og fysiske krav. Målet har været at løse udfordringerne, såvel for udstyr som fysiske/psykiske forhold. Dette er en løbende proces, der skal sikre medarbejdernes trivsel.

 

Leverandører

Forsyningens mange entreprenører er stillet overfor krav om, at deres ansatte og underleverandører skal arbejde efter danske arbejdsmarkedsvilkår. Der er stor fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed, hvilket betyder, at der ved arbejder for Forsyningen stilles krav om, at entreprenøren er bekendt med vores politikker på dette område. Kravene er specificeret i en sikkerhedspakke, som indgår i alle kontrakter og aftaler. Dette arbejde blev udvidet i 2019, hvor vi kræver, at alle entreprenører, som arbejder for Vandforsyningen, har et hygiejnekursus, som skal fornyes hvert 3. år. 

 

I Varmeforsyningen er vi i tæt dialog med leverandører for at afprøve nye materialer og arbejdsmetodikker. Herunder stiller vi krav til gode produkter, der tilgodeser miljøet ved at forbedre varmetab.

 

Forsyningen har vedtaget retningslinjer for at indarbejde sociale klausuler, der skal anvendes i forbindelse med udbud af større og længerevarende arbejder og rammeaftaler, hvor det er hensigtsmæssigt. Retningslinjerne giver mulighed for at stille krav om, at entreprenøren ansætter lærlinge, medarbejdere tilhørende socialt udsatte grupper eller andre grupper, der ikke har en tilstrækkelig repræsentation på arbejdsmarkedet.

 

Miljø

Frederikshavn Kommune vedtog i 2018 et nyt affaldsregulativ, som betød, at borgere der bor i villa, rækkehus eller landejendom, skal frasortere sit madaffald.

 

Det indsamlede madaffald omdannes til en biopulp, der afgasses på et biogasanlæg. Den indsamlede mængde i 2021 oversteg vores estimater, og indsamlingen vurderes som en stor succes. Det privatejede anlæg i Frederikshavn behandler tillige madaffald fra andre kommuner og virksomheder.

 

Øvrigt restaffald samt brændbart affald fra industrien forbrændes på anlægget i Frederikshavn. Energien i affaldet udnyttes til fjernvarme og elektricitet.

 

Genbrugspladserne har i 2021 oplevet en meget høj vækst i affaldsmængder. Den årlige stigning er på 16 %, hvilket er en usædvanlig høj vækst. Væksten må tilskrives reaktioner på COVID-19, hvor mange borgere har være underlagt restriktioner, hvor byggeprojekter i privatboligen har været nærliggende.

 

Vi tilbyder produktet Miljø-EL til kunderne. Produktet kommer fra certificeret VE produktion, så vi sikrer, at produktionen af strømmen er miljøvenlig. Prisen er attraktiv, så produktet er interessant for kunderne.

 

Vandforsyningen er aktivt inddraget i de berørte kommuners vandplaner. Dette er for at dokumentere og om nødvendig justere planerne, så vandindvindingen til vandværkerne sker på et bæredygtigt grundlag. Vi bevarer sårbare naturområder gennem kontinuerlig monitering af vandføring i vandløb og niveau af vandspejl i vådområder og grundvandsmagasiner. I samarbejde med Hjørring Kommune er sådan en overvågning også blevet etableret ved den nye kildeplads Brinkhus.

 

Vandforsyningen har gennemført en ISO 22000 certificering, som er en international standard for et ledelsessystem for fødevaresikkerhed. Certificeringen viser, at vi behandler vand som en fødevare og med samme respekt for styring af leveringssikkerhed og kvalitet, som hvis det var en hvilken som helst anden fødevare.

 

Varmeforsyningen arbejder løbende med at reducere vandtab, energitab og CO2-udledning, så aftrykket på vores miljø så vidt muligt kan begrænses. Arbejdet omfatter renovering af fjernvarmeledninger, som udskiftes til nye typer med bedre isolering. Herved reduceres både vand- og varmetabet.

 

Spildevandsforsyningen iværksætter en screening af nye/andre behandlingsmetoder til at håndtere spildevandsslam, som i dag anvendes på landbrugsjord. Målet er at afdække mulighed for af fjerne/reducere mængden af mikroplast, miljøfremmede stoffer, visse tungmetaller og medicinrester. Desuden arbejder vi på at skabe relationer til andre slamproducenter i området.

 

For at imødekomme reduktion af emissioner fra spildevandsrensning bliver der iværksat måleprogram for at afdække omfang og styringsstrategi for at reducere emission af lattergas fra vores spildevandsanlæg.

 

Samfundet

Udover at skabe værdi for lokalsamfundet ved at drive en effektiv og lønsom multiforsyningskoncern har Forsyningen gennem markedsføring støttet både elite- og breddeidrætten i lokalsamfundet.

 

Forsyningen skal ifølge den nye AUB-ordning beskæftige 7 lærlinge/elever. Det forsøger vi hele tiden at leve op til, også ved at oprette pladser som deleordninger med andre virksomheder. Herudover ønsker vi at tilbyde borgere, der skal aftjene samfundstjeneste mulighed for fx en praktikplads.

 

Vandforsyningen deltager i Vandrådet (sammenslutning af almene vandforsyninger) i Frederikshavn Kommune. Vandrådets primære formål er at virke som kontaktorgan for nærmere samarbejde mellem vandforsyninger. Første resultat af dette samarbejde udkom i 2019, i form af et fælles regulativ for 9 ud af 11 vandværker i Frederikshavn Kommune. Dette regulativ er revideret pr. 1. januar 2021.

 

CSR i 2022

I 2022 vil vi opstille yderligere konkrete målbare handlingsplaner for vores CSR-arbejde i de seks udvalgte fokusområder.

 

På affaldsområdet blev et politisk flertal i Folketinget i juni 2020 enige om ”Aftale om klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”. Planlægning af aftalens elementer er igangsat. Planen blev i 2021 omsat til aktiv handling, idet byrådet i Frederikshavn Kommune har besluttet, hvordan den fremtidige indsamling skal tilrettelægges. Implementering af byrådets beslutning vil pågå i 2022.

 

Elforsyningen vil støtte op om lokale tiltag, som muliggør miljøvenlig produktion og forbrug af el. Herunder tilslutning af PTX-anlæg, vindmøller og solceller.

Vandforsyningen opsamler løbende data fra forskellige anlæg. Disse data giver mulighed for at følge udviklingen på forskellige parametre år for år. I 2022 følger vi udviklingen på en række miljø- og forsyningssikkerhedsforhold. 

 

Der er igangsat arbejde med en strategiplan for hele Varmeforsyningen med opdatering af styringsform, kommende produktion til udvidelser og renoveringsplan for ledningsnettet med ny ledningsnetmodel. Strategiplanen skal støtte os i at planlægge og renovere det eksisterende fjernvarmenet. I forbindelse med plan for ledningsnettets fremtidige udbygning og renovering skal strategiplanen tage stilling til langsigtet netstruktur (transmission og distribution), produktionsfaciliteter, reserve/spidslastcentraler, nye fjernvarmeområder, anvendelse af spildvarme fra industri, risikoanalyse og beredskab mv. Derudover skal der indtænkes konsekvenser af fremtidige ændrede produktions- og distributionsmodeller baseret på lavtemperatur fjernvarme osv. Projektet skal tage højde for den forventet byudvikling og teknologiudvikling de næste 20 år.

 

Ligeledes skal vi arbejde med, hvorledes vandtab, energitab og CO2-udledning kan begrænses, fx gennem intelligent lækagesøgning, sektioneringsventiler, flowmåling, brug af smart målere mv.

 

Redegørelse for det underrepræsenterede køns sammensætning af ledelsen

Forsyningen er omfattet af årsregnskabslovens § 99 b om rapportering og indsats vedrørende det underrepræsenterede køn.

 

Måltal for de øverste ledelsesorganer

Bestyrelsen

Koncernens øverste organ er Frederikshavn Byråd. Byrådet er generalforsamlingen for Frederikshavn Forsyning A/S. Det betyder, at bestyrelsen består af politisk udpegede personer, hvorfor der ikke vurderes, om der er ligevægtig kønsfordeling.

 

I forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling i januar 2022 blev der udpeget 4 medlemmer til bestyrelsen for perioden 2022-2025.

 

Efter den ekstraordinære generalforsamling i januar 2022 var status, at bestyrelsen består af 3 mandlige bestyrelsesmedlemmer og 1 kvindeligt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen vælges for en 4-årig periode, og var på valg i 2021.

 

Direktion/chefgruppe

Denne gruppe består pt. af 6 mænd og 0 kvinder. Det er en ambition for Forsyningen at opnå en mere ligelig sammensætning af kønnene i denne gruppe. Derfor er det besluttet at fastsætte et måltal på 50 % i 2026.

 

Foruden lovkrav har måltallene til formål at sikre, at alle talenter kommer i spil og ikke for at forfordele det underrepræsenterede køn.  

 

Politik for det underrepræsenterede køn på øvrige ledelsesniveauer

I Forsyningen betragter vi mangfoldighed som en vigtig forudsætning for nytænkning og udvikling af koncernens selskaber. Vi ønsker at udvikle og drage nytte af det samlede potentiale hos alle medarbejdere, og at alle medarbejdere kan udvikle deres fulde potentiale i balance mellem arbejdsliv og privatliv.

 

Forsyningen er en attraktiv og krævende arbejdsplads, der tiltrækker og rekrutterer de bedst kvalificerede medarbejdere – fagligt, socialt og personligt, og vi ønsker, at alle medarbejdere uanset køn, har lige muligheder for at gøre karriere.

 

I den forbindelse har vi fokus på at få flere kvinder på ledende poster og arbejder målrettet mod at skabe rammer, der sikrer den enkelte kvindes karriereudvikling.

 

Det gør vi ved at

 

 • arbejde målrettet ved effektiv intern rekruttering og mobilitet i koncernen til gavn for den enkelte medarbejders karriereudvikling og til gavn for selskaberne
 • ansættelsesprocedurer og rekruttering bidrager til at synliggøre kvindelige ledertalenter, så både kvindelige og mandlige kandidater er repræsenteret ved intern og ekstern rekruttering
 • udarbejde en fastholdelsespolitik over for talenter af det underrepræsenterede køn
 • sikre, at virksomheden er attraktiv for ledere af begge køn
 • offentliggøre erfaringer og resultater i årsrapporten

 

Selv om der ikke er opsat måltal for det underrepræsenterede køn på øvrige ledelsesniveauer, bliver der løbende fuldt op på fordelingen på kønnene. Resultatet er, at andelen af det underrepræsenterede køn på de øvrige ledelsesniveauer er steget.

 

Forsyningen bestræber sig på at gøre en konkret indsat for at få flere kvinder i ledelsen. Indsatsen tilpasses brancheforhold, nuværende andel af kvinder i ledelsen mv.

 

Indsatsen med henblik på at sikre en mere divers ledergruppe fortsætter, selvom indsatsen ikke har båret synligt frugt i 2021. Dette skyldes, at Forsyningen har en høj medarbejderanciennitet, ikke mindst på de ledende poster.