Hop til hovedindhold

Redegørelse for samfundsansvar 2020

 

Samfundsansvar

Frederikshavn Forsyning A/S (Forsyningen) har udarbejdet nedenstående redegørelse for sit samfundsansvar og for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, jf. årsregnskabslovens § 99 a og b. Redegørelsen er en bestanddel af Forsyningens årsrapport.

Redegørelse for samfundsansvar

Vores CSR-strategi skal som udgangspunkt være fundamentet for ethvert strategisk initiativ i Forsyningen. Vi implementerer således de strategiske initiativer i vores strategi med udgangspunkt i vores CSR-politik. 

 

Forsyningen er den lokale forsyningsvirksomhed. Forsyningen er en multiforsyningskoncern 100 % ejet af Frederikshavn Kommune.

Forsyningen har en vision om at være det naturlige valg indenfor de respektive forsyningsarter/-områder samt at være en attraktiv arbejdsplads, hvor vi tager hånd om arbejdsmiljøet og viser social ansvarlighed. Dette ønsker vi at sætte fokus på gennem de mange tiltag og tilbud, som foruden at øge produktiviteten skal sikre medarbejdernes arbejdsmiljø, trivsel og udvikling. Vi har derfor valgt at investere i arbejdsmiljøet samt at skabe udviklingsmuligheder for medarbejderne.

 

Forsyningens mission er at producere, fremskaffe, distribuere og sælge elektricitet, varme og vand samt at aflede, bortskaffe og behandle spildevand og affald. Herudover leverer koncernen ydelser, der er knyttet til opgaven som forsyningsvirksomhed i henhold til gældende lovgivning.

 

Herudover ønsker Forsyningen at støtte op om FN’s 17 verdensmål gennem vores politikker, planer og vores strategiske indsatser. Forsyningens arbejder med verdensmålene er godt i gang og prioriterer de verdensmål, der er særlig relevante for Forsyningen. Prioriteringen vil ske ud fra en vurdering af, hvor vi som virksomhed har en reel og direkte indflydelse på verdensmålene, samt ud fra hvilke pejlemærker for arbejdet Frederikshavn Kommune har formuleret i deres ejerstrategi. Fremover vil Forsyningen bruge verdensmålene endnu mere strategisk og retningsgivende. Arbejdet med verdensmålene skal forankres i organisationen, og der skal fortsat være fokus på det fremover.

 

Forsyningen ønsker derfor at skærpe indsatsen på de områder, der er direkte forbundne med vores primære virke:

 

 • Rent vand og sanitet
 • Bæredygtig energi
 • Industri, innovation og infrastruktur
 • Klimaindsats

 

Forsyningen ønsker selvfølgelig også gøre en forskel på alle de øvrige områder, hvor indsatsen vil være relevant og kan give et positivt bidrag.

 

Forsyningen er underlagt hvile i sig selv-princippet, som betyder, at vi ikke har profit som vores forretningsmæssige mål. Vores forretning er finansieret via taksterne på de ydelser, vi leverer til vores kunder. Forsyningssekretariatet udstikker de økonomiske rammer, mens Frederikshavn Kommune som tilsynsmyndighed har pligt til at påse, at vi overholder rammerne.

 

Værdigrundlaget i Forsyningen er, at vi vil være kendt for

 

 • saglighed, nøgternhed, grundighed og kvalitet
 • åbenhed, troværdighed og respekt overfor kunder og samarbejdspartnere
 • hurtig og smidig reaktion på opståede problemer
 • ”Den gode Service”
 • effektivitet og rationalitet
 • økonomisk ansvarlighed
 • hensyntagen til klima og miljø
 • den attraktive arbejdsplads

 

Men samfundsansvar handler om meget mere end dette.

 

I denne redegørelse kan du læse om

 

 • hvordan vi ønsker at gøre en forskel i forhold til vores miljøudfordringer
 • vores forskellige politikker
 • hvordan omverden forventer mere af os i forhold til samfundsansvar
 • hvordan Forsyningen deltager og støtter aktivt op om mange events og begivenheder i lokalsamfundet
 • hvordan vi stiller krav til vores leverandører og underleverandører via sociale arbejdsklausuler

CSR POLITIK 

I Forsyningen vil vi sikre kvalitet og bæredygtighed, en ansvarlig udvikling af vores forretning samt drive en virksomhed med samfundsmæssige interesser for øje. Vi er bevidste om, at Forsyningen, samtidig med at have fokus på de forretningsmæssige mål, også må udfylde sin rolle som en vigtig del af den lokalsamfundet forsyningssektor med det ansvar, der følger heraf. Derfor integrerer vi sociale, miljømæssige og etiske forhold i vores strategiske arbejde samt i den daglige drift. Hermed kan vi tiltrække og styrke samarbejdet med kunder, leverandører, ejere og myndigheder samt tiltrække og fastholde medarbejdere.

 

Forsyningen ønsker en effektiv styring af ikke-finansielle risici (IFR). IFR består af et mangfoldigt og komplekst sæt risici, som har potentiale til at påføre virksomheder betydelig økonomiske og omdømmemæssige skader. Derfor har Forsyningen et ønske om løbende at udvikle ny kompetencer og gentænke traditionelle tilgange.

 

For at sikre sig har Forsyningen blandt andet

 

 • udarbejdet en række regler og retningslinjer, herunder underskriftsregler, brugerprofiler med særlige rettigheder mv.
 • tegnet forsikringer, herunder kriminalitets- og cyberforsikring
 • kontrolfunktioner over for tredjeparter i forbindelse med fx outsourcing 


Politik for miljø, klima og samfundsansvar

Forsyningens politik for CSR (Corperate Social Responsibility) er indarbejdet i vores strategi og i vores mission. Man kan sige, at miljø, klima og samfundsansvar er en del af vores eksistensberettigelse.

 

Som det fremgår af Forsyningens mission, arbejder vi for et velfungerende og miljøbevidst lokalsamfund. I vores værdigrundlag er det at være ansvarsbevidst en rettesnor i medarbejdernes daglige arbejde. Det betyder, at vi tager samfundsansvar og betragter hensyn til miljø- og klimaforhold som en naturlig del af selskabets virke.

 

Dette samfundsansvar understøttes i Frederikshavn Kommunes ejerstrategi for Forsyningen.


Politik for sociale forhold og medarbejderforhold

I vores personalepolitik har vi retningslinjer for, hvordan vi ønsker at arbejde i Forsyningen. Vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, hvor arbejdsglæde opnås ved at skabe resultater i arbejdet og ved, at der er gode relationer i virksomheden.

 

Vi tilbyder medarbejderne en sundhedsforsikring. Som noget nyt, blev der i 2019 indgået en aftale med leverandøren af sundhedsforsikringen, om at tilbyde medarbejderne mulighed for en Online lægeordning i en forsøgsperiode på 1 år fra den 1. januar 2020. Denne ordninger blev evalueret og efterfølgende forlænget til udgangen af 2021. Inden udgangen af 2021 vil der endnu engang blive evalueret på ordningen og truffet beslutning om yderligere forlængelse.

 

Forsyningen har en idrætsforening, som administreres af medarbejderne.

 

Forsyningen sørger for ordnede forhold, herunder blandt andet løn- og arbejdsforhold. Dette for at sikre rekruttering og fastholdelse af kvalificerede medarbejdere.


Politik for sundhed og tilstedeværelse

Forsyningen ønsker at have en åben dialog om medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen og i videst muligt omfang gennem en tidlig og aktiv indsats at forebygge sygefravær. Netop medarbejderne er Forsyningens vigtigste ressource, hvis tilstedeværelse på arbejdspladsen er grundlaget for daglig drift.

 

Derfor er det vigtigt, at både ledere og medarbejdere i fællesskab arbejder sammen om det fælles mål at skabe en sund arbejdsplads, som tager et socialt ansvar.

 

Politikken har følgende overskrifter:

 

Mål, Spilleregler, Grundsten og Forebyggende indsats.

 

Politikken er kendetegnet ved, at den udtrykker både Forsyningen og kollegers interesse for den enkelte. Politikken respekterer forskelligheder og skal ikke opleves som en kontrol eller ”snagen” i medarbejdernes privatliv.

 

Der er vedtaget retningslinjer for opfølgning på sygefravær efter en 1-5-14 model:

 

 • Fraværsdag 1        Sygemelding
 • Fraværsdag 5        Dialog
 • Fraværsdag 14      Information om det videre forløb

 


Politik for ligestilling og menneskerettigheder mv.

Forsyningen har ikke nedskrevne politikker på disse områder.

 

Men vi lægger vægt på ligestilling og respekt for menneskerettigheder i det daglige arbejde og i vores samarbejde med omverden. Også i forhold til både handicappede, socialt udsatte, anden etnisk baggrund, ligeløn osv.

 

I forbindelse med udbud på større projekter, bliver der, afhængig af opgave og regulativ, stillet krav til entreprenøren om at overholde ILO-konventioner samt andre EU-retslige eller nationale forpligtigelser indenfor miljømæssige-, sociale- og arbejdsretlige områder.

 

Politik for Anti-korruption

Forsyningen har ikke en politik vedrørende antikorruption. Men Forsyningen vil ikke acceptere nogen form for handlemåde, som kan betragtes som korruption, bestikkelse eller smørelse. For at udelukke og fjerne enhver tvivl om, hvad der er rigtigt og forkert i forhold til at samarbejde med andre virksomheder, er det over for Forsyningens medarbejdere præciseret, at de ikke må modtage gaver eller andre fordele, der har karakter af bestikkelse.

 

Politik for håndtering af mobning og chikane

Forsyningen vedtog i 2020 en politik for håndtering af mobning og chikane – herunder uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen.

 

Målet med nærværende politik er at udpege en overordnet ramme for dette arbejde samt skabe synlighed, åbenhed og sammenhæng omkring arbejdet med mobning og chikane.

 

Whistleblower-ordning

Bestyrelsen vil på et strategimøde 2021 træffe beslutning om indførelse af en whistleblower-ordning.

 

 

RESULTATER OPNÅET I 2020

Selv om året har været præget af hele samfundssituationen omkring COVID-19, har vi dog opnået en række resultater indenfor de valgte fokusområder. Forsyningen er lykkedes med at få udført stort set alle sine opgaver på trods af COVID-19 situationen. Der har været meget hjemmearbejde, mange møder er foregået via Skype og Teams møder, eller møder har været holdt udendørs fx byggemøder.

 

Forretningen

Der er i alle afdelinger arbejdet målrettet med værdigrundlaget og italesættelsen af dette. Dette er sket dels i forhold til koncernens strategier og dels i forhold til de enkelte medarbejderes arbejdsopgaver og dagligdag.

 

Vi har gennem medarbejdernes trivsel levet op til vores værdier, som har været med til at give vores kunder en god service, og dermed også at sikre en høj forsyningssikkerhed. Alt sammen med økonomisk ansvarlighed og hensyn tagen til miljøet.

 

I Vandforsyningen arbejdes der målrettet på at investere og implementere anlæg, så vandproduktionen sker på de vandværker, der miljø- og energimæssigt er mest effektive. Vandet, der er produceret på Tolne Vandværk, kan løbe naturligt til Skagen ved gravitation. Skagen har en produktionspris 4 gange højere, end i Tolne. Vandforsyningen arbejder stadig på at få mere vand fra Tolne Vandværk til Skagen. I 2020 bidrog Tolne Vandværk med ca. 80 procent af det samlede forbrug i Skagen. 8 nye indvindingsboringer i Brinkhus området er blevet prøvepumpet, og der er udtaget prøver, som bekræfter potentialet for at indvinde vand i området. I 2020 blev der ansøgt og givet en midlertidig tilladelse til vandindvinding på 500.000 m³ pr. år på Brinkhus Kildeplads.

 

I efteråret startede Vandforsyningen på at anlægge ca. 3 km råvandsledning og elforsyning for at forbinde de otte boringer med Tolne Vandværk, som behandler og distribuerer vandet videre til kunderne i og omkring Skagen og Frederikshavn.

Vandforsyningen er etableret fem nye erstatningsboringer på Dvergetved Kildeplads, som vil blive tilkoblet en ny råvandsledning i 2021.

 

Varmeforsyningen har udvidet sit forsyningsområde og etableret en ny fjernvarmeledning til en del af Toftegårdsvej nord for Sankelmarksvej.

Byggemodningen af Søhusene i Flade Bakker er afsluttet, og der er etableret 420 meter hovedledning og gjort klar til fjernvarmestik til 21 grunde, så ejerne af nye byggegrund har mulighed for at tilslutte sig fjernvarme.

 

Der arbejdes stadig med at få tilsluttet de kunder, der ligger indenfor Varmeforsyningens forsyningsområde og som ikke er tilsluttet fjernvarme. Der lanceres kampagne på at få nye kunder på fjernvarmen, der ligger placeret i vores forsyningsområde, men som har anden form for opvarmning end fjernvarme. Herudover er der i efteråret udarbejdet et projektforslag til Frederikshavn Kommune for etablering af fjernvarme til Kilden i 2021-2023.

 

Elforsyningen har løbende gennem 2020 haft fokus på at levere forsyning i rette mængde og til rette tid, til gavn for samfundet. Det betyder i praksis, at kunder som ønskede tilslutning til elnettet, fik deres ønsker om størrelsen på tilslutningen, samt tidspunktet opfyldt. Særligt fokus har der været på tilslutninger, der har bidraget til bæredygtighed og reduktion af CO2 udledning. Som eksempel kan nævnes tilslutningen af Forsyningens varmepumpe på Vendsysselsvej.

 

Elforsyningens største bidrag til samfundet er at sikre høj forsyningssikkerhed til kunderne. Dette er lykkedes i 2020 i mere end 99,9% af tiden. Hermed er Elforsyningen med til at sikre, at samfundet ikke får ekstra omkostninger i forbindelse med afbrudt elforsyning.

 

Elforsyningen har primært det formål at drive og vedligeholde gadebelysningen i Frederikshavn Kommune. Gadebelysningen er i 2020 renoveret under hensyntagen til bæredygtige og miljøvenlige materialer. Dette gælder både for komponenter og elforbruget. Yderligere har der været fokus på at opretholde forsyningssikkerheden (lys i gadelamperne) på højest mulige niveau.

 

Elforsyningen har i 2020 tilbudt to produkter Stabil EL og Miljø EL. Særligt Miljø EL har været interessant i 2020. Produktet gav kunderne mulighed for at støtte op om bæredygtig produktion af vedvarende energi. Kundernes pris har kun været få øre højre i forhold til traditionel el-produktion.

 

På renovationsområdet er der gennemført EU-udbud af vognparken. Udbuddet skal sikre en systematisk udskiftning heraf.

 

Forsyningen har udarbejdet en redegørelse, der blandt andet beskriver rammerne for aktiv ejerskabsudøvelse, samspillet mellem koncernen og ejerkommunen, bestyrelsernes og ledelsens sammensætning og kompetencer mv. ”Redegørelse for god selskabsledelse i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S”.

 

Innovation

I 2020 har Forsyningen været involveret i udviklingsprojekter for at fremme energieffektiviteten i lokalsamfundet. Her kan nævnes følgende projekter:

 

 • Forsyningen og Frederikshavn Kommune har i et koordineret arbejde renoveret gågaden (Danmarksgade) i Frederikshavn mellem Kirkepladsen og Fisketorvet. Forsyningen har skiftet kloak-, vand- og fjernvarmeledningerne samt belysning, mens Frederikshavn Kommune blandt andet har skiftet belægning og inventar. Det har samtidig været nødvendigt at gennemføre en separatkloakering, hvor regnvand og spildevand er afskilt i to separate systemer. Dette for at imødekomme behovet for en stabil, og sikker forsyning nu og i fremtiden.
   
 • Vandforsyningen er i dialog med Hjørring Kommune om at etablere enkelte moniteringsstationer for at overvåge naturens tilstand.
   
 • Vandforsyningen deltager i et udviklingsprojekt sammen med tre andre forsyninger og teknologisk institut med det formål at udvikle styringsmodeller, der er målrettet vandværker med pesticidproblemer. Modellerne skal kombinere vand fra forskellige boringer og manipulere mikrobiologien i sandfiltrene med det formål at opnå en maksimal pesticidfjernelse gennem naturlige processer.
   
 • Med regeringens stop af energiselskabernes energispareforpligtigelse ved udgangen af 2020 og igangsætning af regeringens nye nationale Energi- og Klimaplan har Forsyningen valgt at give alle nye fjernvarmekunder mulighed for at få en ekstraordinær stor rabat på 22.000 kr. på tilslutningen, hvis de vælger at skifte til fjernvarme inden den 31. december 2021. Med denne rabat håber vi at kunne få endnu flere, især oliefyrsejere, til at skifte til den miljørigtige fjernvarme.
   
 • Spildevandsforsyningen er påbegyndt arbejde med at etablere en ny udløbsledning fra Skagen Renseanlæg og ud i Skagerrak. Ledningen er dimensioneret til den fremtidige belastning fra blandt andet udvidelsen af Skagen Havn og større mængder nedbør.
   
 • I de kommende år vil der ske et skred fra brugen af fossile brændstoffer til brugen af el til transport og opvarmning. Elforsyningen vil løbende følge udviklingen og udvikle metoder til at sikre, at elnettet kan bære den øgede belastning. Metoder der skal udvikles, er metoder til at sikre, at elnettet forstærkes i de rigtige geografiske områder og til tiden, så der ikke opstår flaskehalse i nettet.
   
 • Elforsyningens forsyningssikkerhed er høj. Dette skyldes blandt andet, at el-anlæggene løbende efterses og renoveres. Vi vil forsat udvikle metoder og procedurer, der sikrer så høj en forsyningssikkerhed som muligt.
   
 • El-anlæggene er placeret over et stort geografisk område, både over- og under jorden. Det kan derfor ikke undgås, at der vil komme skader fra påkørsel eller gravearbejde.
   
 • Elforsyningen udvikler løbende metoderne til at genetablere forsyningen hurtigt, til gavn for samfundet og forbrugerne. I praksis vil det betyde, at vi løbende evaluerer måden vi finder og reparerer fejlen på. Dertil undersøger vi også produktmarkedet for bedre materialer, der holder længere og/eller er hurtigere at montere.
   
 • I Elforsyningen stiler vi hele tiden mod at opnå den bedste belysning med det mindste energiforbrug. Dette gør vi ved at have fokus på markedet for nye typer LED lamper. Yderligere optimerer vi styringer og tændingstidspunkter, så gadelyset kun er tændt, når der er brug for det.
   
 • Til at sikre, at vi har så høj en forsyningssikkerhed som muligt til gavn for kørende og gående trafik, udvikler Elforsyningen løbende procedurerne for genetablering af gadelyset ved fejl.
   
 • Elforsyningen afsøger løbende el-kundernes ønsker og undersøger forretningsmulighederne for nye elhandels produkter. Dette set med miljømæssig og økonomisk ansvarlighed.
   
 • Fremadrettet vil vi udvikle produkter, der motiverer kunderne til at bruge strøm udenfor spidsbelastningsperioder. Det kunne være en spotpris, der er afhængig af udbud og efterspørgsel, eller en lavere attraktiv pris om natten, når forbruget er lavt.
   
 • Vedrørende indsamling af renovation har vi, i samarbejde med chaufførerne, omlagt ruter. Under devisen ”vi skal køre mindre og tømme mere” har vi gennemgået ruterne og foretaget tilpasninger. Vi vurderer at effektiviteten er øget med minimum 10 % - vel at mærke uden, at det har påvirket kvaliteten i arbejdet.
   
 • Spildevandsforsyningen har fokus på energiproduktion og forædling af restprodukterne fra spildevandsrensning.
   
 • Spildevandsforsyningen arbejder med cirkulær økonomi, som er værdiskabende for både Forsyningen, erhverv og erhvervsudvikling i forsyningsområdet.
   
 • Spildevandsforsyningen har øje på badevandet i Jerup. Spildevandsforsyningen har i samarbejde med Frederikshavn Kommune iværksat et system, der skal hjælpe badevandsgæsterne med at vurdere, om det er sikkert at bade i området. Der er opsat en nedbørsmåler ved den lokale pumpestation, som løbende registrerer nedbøren og kan ved store døgnmængder sende besked til en varslingstavle, der er placeret ved stranden. Lyser tavlen rød, frarådes det at bade i området. Nedbørsmåleren genererer samtidig en SMS til Frederikshavn Kommune, som efterfølgende opretter nyheden på kommunens hjemmeside.

 

Medarbejdere

Der er igennem de sidste år været gennemført en række initiativer for at fremme trivslen, forebygge stress og minimere sygefravær. Vi arbejder med konkrete målsætninger og handleplaner, der skal fremme arbejdsmiljøet.

 

I 2018 gennemførte vi en større trivselsundersøgelse i samarbejde med en ekstern konsulent. Resultaterne af trivselsmålingen har vist, at der er forskelle på medarbejdernes oplevelse af deres trivsel i de forskellige selskaber. Vi har derfor, siden resultaterne blev offentliggjort, arbejdet målrettet på forskellige niveauer med dette. Dette arbejde fortsatte i 2019 med en afdelingsvis opfølgning på de udfordringer, resultatet af undersøgelsen viste. Den oprindelige plan var at fortsætte dette arbejde i 2020. Men på grund af COVID-19 situationen i 2020, blev dette arbejde udsat. Planen er at gennemføre en ny trivselsundersøgelse i løbet af 2022.

 

For stadig at holde fast i en opfølgning på trivslen, er der indledt en miniundersøgelse af, hvordan medarbejdernes trivsel har været og er, under COVID-19 situationen.

 

Forsyningen ønsker en åben dialog om trivsel på arbejdspladsen og i videst muligt omfang gennem en tidlig og aktiv indsats at forbygge sygefravær. Forsyningen har derfor en sundheds- og tilstedeværelsespolitik. Vi fokuserer på både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og gør brug af særligt sagkyndige i nødvendigt omfang. I forlængelse heraf kan nævnes, at vi tilbyder medarbejdere sundhedstjek, årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS) mv. Forsyningens kvalitets- og arbejdsmiljøchef er uddannet coach/stresscoach, hvilket betyder, at der hurtigt kan tages hånd om medarbejderne, hvis der skulle opstå et behov for det.

 

Selv om der samlet set er en stigning i fraværsstatistikken, har der reelt været en nedgang i sygefraværet:

 

 

Medarbejderstaben blev i 2019 udvidet, idet Forsyningen, primært for at sikre forsyningssikkerheden, valgte at hjemtage opgaven med at indsamle affald ved husstanden. 2020 blev brugt til at få disse medarbejdere integreret i organisationen, så værdier som ansvarlighed, kvalitetsbevidsthed og bevidsthed om arbejdsmiljø tillægges større vægt end ved den tidligere akkordbaserede model.

 

Medarbejderne har været og vil fortsat være involveret i, hvilke arbejdsredskaber, værktøjer og biler, der passer til den enkeltes behov. Der er taget hensyn til den enkeltes opgaver og fysiske krav. Målet har været at løse udfordringerne, såvel for udstyr som fysiske/psykiske forhold. Dette er en løbende proces, der skal sikre medarbejdernes trivsel.

 

Leverandører

Forsyningens mange entreprenører er stillet overfor krav om, at deres ansatte og underleverandører skal arbejde efter danske arbejdsmarkedsvilkår. Der er stor fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed, hvilket betyder, at der ved arbejder for Forsyningen stilles krav om, at entreprenøren er bekendt med vores politikker på dette område. Kravene er specificeret i en sikkerhedspakke, som indgår i alle kontrakter og aftaler. Dette arbejde blev udvidet i 2019, hvor vi kræver, at alle entreprenører, som arbejder for Vandforsyningen, har et hygiejnekursus, som skal fornyes hvert 3. år. 

 

I Varmeforsyningen er vi i tæt dialog med leverandører for at afprøve nye materialer og arbejdsmetodikker. Herunder stiller vi krav til gode produkter, der tilgodeser miljøet ved at forbedre varmetab.

 

Forsyningen har vedtaget retningslinjer for at indarbejde sociale klausuler, der skal anvendes i forbindelse med udbud af større og længerevarende arbejder og rammeaftaler, hvor det er hensigtsmæssigt. Retningslinjerne giver mulighed for at stille krav om, at entreprenøren ansætter lærlinge, medarbejdere tilhørende socialt udsatte grupper eller andre grupper, der ikke har en tilstrækkelig repræsentation på arbejdsmarkedet.

 

Miljø

Frederikshavn Kommune vedtog i 2018 et nyt affaldsregulativ, som betød, at borgere der bor i villa, rækkehus eller landejendom, skal frasortere sit madaffald.

 

Det indsamlede madaffald omdannes til en biopulp, der afgasses på et biogasanlæg. Den indsamlede mængde i 2020 oversteg vores estimater, og indsamlingen vurderes som en stor succes. Det privatejede anlæg i Frederikshavn behandler tillige madaffald fra andre kommuner og virksomheder.

 

Øvrigt restaffald samt brændbart affald fra industrien forbrændes på anlægget i Frederikshavn. Energien i affaldet udnyttes til fjernvarme og elektricitet.

 

Forbrændingsanlægget blev i 2020 renoveret. Panelvæggene var efterhånden meget tyndslidte. Og risikoen for kedelsprængninger overhængende. Panelvæggene er udskiftet med inconelbelægninger, og samtidig er slidzonen blev vandkølet. Resultatet er en bedre forbrænding af affaldet samt mindsket risiko for slaggeopbygning. Vi forventer en betydelig forbedret og stabil drift efter renoveringen.

 

Genbrugspladserne har i 2020 oplevet en meget høj vækst i affaldsmængder. Den årlige stigning er på 16 %, hvilket er en usædvanlig høj vækst. Væksten må tilskrives reaktioner på COVID-19, hvor mange borgere har være underlagt restriktioner, hvor byggeprojekter i privatboligen har været nærliggende.

 

Vi tilbyder produktet Miljø-EL til kunderne. Produktet kommer fra certificeret VE produktion, så vi sikrer, at produktionen af strømmen er miljøvenlig. Prisen er attraktiv, så produktet er interessant for kunderne.

 

Vandforsyningen er aktivt inddraget i de berørte kommuners vandplaner. Dette er for at dokumentere og om nødvendig justere planerne, så vandindvindingen til vandværkerne sker på et bæredygtigt grundlag, for at bevarer sårbare naturområder, gennem kontinuerlig monitering af vandføring i vandløb og niveau af vandspejl i vådområder og grundvandsmagasiner. I samarbejde med Hjørring Kommune er sådan en overvågning også blevet etableret ved den nye kildeplads Brinkhus.

 

Der er gennemført en ISO 22000 certificering, som er en international standard for et ledelsessystem for fødevaresikkerhed. Certificeringen viser, at vi behandler vand som en fødevare og med samme respekt for styring af leveringssikkerhed og kvalitet, som hvis det var en hvilken som helst anden fødevare. Vi har i 2020 foretaget en re-certificering efter en nyrevideret ISO 22000 standard.

 

Varmeforsyningen arbejder løbende med at reducere vandtab, energitab og CO2-udledning, så aftrykket på vores miljø så vidt muligt kan begrænses. Arbejdet omfatter renovering af fjernvarmeledninger, som udskiftes til nye typer med bedre isolering. Herved reduceres både vand- og varmetabet.

 

Spildevandsforsyningen iværksætter en screening af nye/andre behandlingsmetoder til at håndtere spildevandsslam, som i dag anvendes på landbrugsjord. Målet er at afdække mulighed for af fjerne/reducere mængden af mikroplast, miljøfremmede stoffer, visse tungmetaller og medicinrester. Desuden arbejder vi på at skabe relationer til andre slamproducenter i området.

 

For at imødekomme reduktion af emissioner fra spildevandsrensning bliver der iværksat måleprogram for at afdække omfang og styringsstrategi for at reducere emission af lattergas fra vores spildevandsanlæg.

 

Samfundet

Udover at skabe værdi for lokalsamfundet ved at drive en effektiv og lønsom multiforsyningskoncern har Forsyningen gennem markedsføring støttet både elite- og breddeidrætten i lokalsamfundet.

 

Forsyningen skal ifølge den nye AUB-ordning beskæftige 7 lærlinge/elever. Det forsøger vi hele tiden at leve op til, også ved at oprette pladser som deleordninger med andre virksomheder. Herudover ønsker vi at tilbyde borgere, der skal aftjene samfundstjeneste, mulighed for fx en praktikplads.

 

Vandforsyningen deltager i Vandrådet (sammenslutning af almene vandforsyninger) i Frederikshavn Kommune. Vandrådets primære formål er at virke som kontaktorgan for nærmere samarbejde mellem vandforsyninger. Første resultat af dette samarbejde udkom i 2019, i form af et fælles regulativ for 9 ud af 11 vandværker for Frederikshavn Kommune. Dette regulativ er revideret pr. 1. januar 2021.

 

 

CSR i 2021

I 2021 vil vi opstille yderligere konkrete målbare handlingsplaner for vores CSR-arbejde i de seks udvalgte fokusområder.

 

På affaldsområdet blev et politisk flertal i Folketinget i juni 2020 enige om ”Aftale om klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkurlær økonomi”. Planlægning af aftalens elementer er igangsat.

 

Elforsyningen støtter op om lokalsamfundet ved hurtigt at etablere de nødvendige tilslutningspunkter til elnettet, som erhvervslivet og kunderne har brug for. Herunder yder vi god rådgivning omkring størrelsen på tilslutningen. Dette set med miljøet i fokus.

 

Elforsyningen vil forsætte udskiftningen til nye LED armaturer, lave smartere styringer, der giver lige præcist det gadelys, der er brug for. For at sikre, at dette giver værdi for samfundet, vil vi måle på, at elforbruget falder set i forhold til, hvor mange gadelamper der er i kommunen.

 

Elforsyningen vil fremhæve produktet Miljø-EL og måle på, om der sker et større skift fra Stabil-El til Miljø-El. Samtidigt vil vi udvikle nye produkter, som motiverer kunderne over mod et mere miljøvenligt forbrug.

 

Vandforsyningen opsamler løbende data fra forskellige anlæg. Disse data giver mulighed for at følge udviklingen på forskellige parametre år for år. I 2021 følger vi udviklingen på en række miljø- og forsyningssikkerhedsforhold. 

 

Der er igangsat arbejde med en strategiplan for hele Varmeforsyningen med opdatering af styringsform, kommende produktion til udvidelser og renoveringsplan for ledningsnettet med ny ledningsnetmodel.

Strategiplanen skal støtte os i at planlægge og renovere det eksisterende fjernvarmenet. I forbindelse med plan for ledningsnettets fremtidige udbygning og renovering skal strategiplanen tage stilling til langsigtet netstruktur (transmission og distribution), produktionsfaciliteter, reserve/spidslastcentraler, nye fjernvarmeområder, anvendelse af spildvarme fra industri, risikoanalyse og beredskab mv. Derudover skal der indtænkes konsekvenser af fremtidige ændrede produktions- og distributionsmodeller baseret på lavtemperatur fjernvarme osv. Projektet skal tage højde for den forventet byudvikling og teknologiudvikling de næste 20 år.

 

Ligeledes skal vi arbejde med, hvorledes vandtab, energitab og CO2-udledning kan begrænses, fx gennem intelligent lækagesøgning, sektioneringsventiler, flowmåling, brug af smart målere mv.

 

Redegørelse for det underrepræsenterede køns sammensætning af ledelsen

Forsyningen er omfattet af årsregnskabslovens § 99 b om rapportering og indsats vedrørende det underrepræsenterede køn.

 

Måltal for de øverste ledelsesorganer

Bestyrelsen

Koncernens øverste organ er Frederikshavn Byråd. Byrådet er generalforsamlingen for Frederikshavn Forsyning A/S. Det betyder, at bestyrelsen består af politisk udpegede personer, hvorfor der ikke vurderes om der er ligevægtig kønsfordeling.

 

I forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling i januar 2018 blev der udpeget 4 medlemmer til bestyrelsen for perioden 2018-2021.

 

Med udgangen af 2020 var status, at bestyrelsen består af 4 mandlige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges for en 4-årig periode, og var dermed ikke på valg i 2020.

 

Direktion/chefgruppe

Denne gruppe består pt. af 6 mænd og 0 kvinder. Det er en ambition for Forsyningen at opnå en mere ligelig sammensætning af kønnene i denne gruppe. Derfor er det besluttet at fastsætte et måltal på 17 % i 2022.

 

Foruden lovkrav har måltallene til formål at sikre, at alle talenter kommer i spil og ikke for at forfordele det underrepræsenterede køn.  

Politik for det underrepræsenterede køn på øvrige ledelsesniveauer

I Forsyningen betragter vi mangfoldighed som en vigtig forudsætning for nytænkning og udvikling af koncernens selskaber. Vi ønsker at udvikle og drage nytte af det samlede potentiale hos alle medarbejdere, og at alle medarbejdere kan udvikle deres fulde potentiale i balance mellem arbejdsliv og privatliv.

 

Forsyningen er en attraktiv og krævende arbejdsplads, der tiltrækker og rekrutterer de bedst kvalificerede medarbejdere – fagligt, socialt og personligt, og vi ønsker, at alle medarbejdere uanset køn, har lige muligheder for at gøre karriere.

 

I den forbindelse har vi fokus på at få flere kvinder på ledende poster og arbejder målrettet mod at skabe rammer, der sikrer den enkelte kvindes karriereudvikling. Det gør vi ved at

 

 • arbejde målrettet ved effektiv intern rekruttering og mobilitet i koncernen til gavn for den enkelte medarbejders karriereudvikling og til gavn for selskaberne
   
 • ansættelsesprocedurer og rekruttering bidrager til at synliggøre kvindelige ledertalenter, så både kvindelige og mandlige kandidater er repræsenteret ved intern og ekstern rekruttering
   
 • udarbejde en fastholdelsespolitik over for talenter af det underrepræsenterede køn
   
 • sikre, at virksomheden er attraktiv for ledere af begge køn
   
 • offentliggøre erfaringer og resultater i årsrapporten

 

Selv om der ikke er opsat måltal for det underrepræsenterede køn på øvrige ledelsesniveauer, bliver der løbende fuldt op på fordelingen på kønnene. Resultatet er, at andelen af det underrepræsenterede køn på de øvrige ledelsesniveauer er steget.

 

Forsyningen bestræber sig på at gøre en konkret indsat for at få flere kvinder i ledelsen. Indsatsen tilpasses brancheforhold, nuværende andel af kvinder i ledelsen mv.

 

Forsyningen har i 2020 opdateret sin ”Politik for det underrepræsenterede køn”.

 

Indsatsen med henblik på at sikre en mere divers ledergruppe fortsætter, selvom  indsatsen ikke har båret synligt frugt i 2020. Dette skyldes, at Forsyningen har en høj medarbejderanciennitet, ikke mindst på de ledende poster.