Hop til hovedindhold
30. april 2024
  • Vand
  • Generelt

Nedlukning af Skagen Vandværk

 

Som tidligere annonceret stopper Forsyningen i foråret 2024 indvindingen til Skagen Vandværk på de boringer, der er placeret i Skagen efter at have indvundet vand i Skagen Klitplantage i mere end 50 år.

 

I 2022 afsluttede Forsyningen arbejdet med vandledningen, der fører drikkevand fra Tolne Vandværk til Skagen. Det betyder, at der fremadrettet kan sikres en tilstrækkelig vandforsyning i Skagen by og havn. Forsyningen planlægger at stoppe for vandproduktionen på vandværket i foråret 2024. Herefter vil der ikke være flere boringer i drift.

 

Årsag til nedlukning

Frederikshavn Vand A/S har gennem en årrække reduceret vandindvindingen til Skagen Vandværk blandt andet grundet den komplekse grundvandskvalitet. I Skagen består undergrunden af mange lag med stor forekomst af organisk materiale, der gør råvandet marginalt dyrt at rense til drikkevand. ”Vandet fra boringerne til Skagen Vandværk kræver en udvidet behandling, og det giver langt flere arbejdsgange at få kvaliteten af drikkevandet til at leve op til de gældende krav for fødevaresikkerhed”, udtaler forsyningschef Lars B. Østergaard.

 

Gennem de sidste 50 års indvinding af grundvandet fra boringer er der sket en sænkning af grundvandsspejlet omkring Skagen Klitplantage. Når vandet ikke kan løbe længere ned i jorden, danner det en vandoverflade nede i jorden betegnet som grundvandsspejlet.

 

Fremtiden

Reduktion af vandindvindingen vil ændre grundvandsforholdene og medføre, at grundvandsspejlet vender tilbage til det naturlige niveau. Derudover vil der ske en stigning af grundvandsstanden i Skagen by og i Skagen Klitplantage. Stiger grundvandsspejlet igen, påhviler det den enkelte lodsejer selv at sørge for afværgende foranstaltninger på egen ejendom.

 

Det er forventeligt, at følgerne af nedlukningen vil være positive i forhold til vandkemien på kildepladsen og vil mindske påvirkningen af grundvandsafhængige naturtyper i habitatområdet.

 

Selvom Frederikshavn Vand stopper vandindvindingen til næste år, kan en fremtidig drift af boringerne tilhørende Skagen Vandværk dog komme i spil, hvis det viser sig muligt, at boringerne kan levere vand til et eventuelt kommende Power-to-X-anlæg.