Her får du et overblik over gældende priser

  Se vores priser

  Se vores priser - og andres

   

  Betalingsvedtægt

  Betalingsvedtægt er gældende for ejendomme, der er og skal tilsluttes Forsyningens ledningsanlæg. Vedtægten er lavet i overensstemmelse med den gældende lovgivning om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber.

  Prisen på vandafledningsbidraget bliver fastsat af Forsyningens bestyrelse og godkendt af Frederikshavn Byråd.

  I vedtægten kan du læse om beregningsgrundlag for tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag mv.

  Se betalingsvedtægt

  Tilslutningsbidrag

  Se, hvad det koster at blive tilsluttet kloak

  Du skal opfatte tilslutningsbidraget som et slags indmeldelsesgebyr. Du skal betale bidraget, når din ejendom kan tilsluttes Forsyningens spildevandsanlæg.

  Tilslutningsbidraget bliver fastsat på baggrund af kloakeringsprincippet i spildevandsplanen.

  Der er én pris for ejendomme beliggende i fælles- og separatkloakerede området og en anden pris for de ejendomme, der er beliggende i et spildevandskloakeret område, hvor tag- og overfladevandet skal nedsives.

  Tilslutningsbidraget for boliger beregnes pr. boligenhed på ejendommen. Se kap. 3.1, 3.1.1 og 3.1.2 i betalingsvedtægten

  Nogle gange er bidraget betalt af den, der har byggemodnet din grund. Det vil typisk fremgå af handelsvilkårene.

  Der er en del ubebyggede ejendomme, hvor ejeren har betalt tilslutningsbidrag. Du er velkommen til at kontakte Forsyningen for at høre, om bidraget er betalt for din grund.

  Vandafledningsbidrag

  Vandafledningsbidrag betales af alle, der afleder spildevand til Forsyningens ledningsanlæg.

  Vandafledningsbidraget består af et fast og et variabelt bidrag. Det faste bidrag bliver opkrævet for hvert spildevandsstik til ejendommen, og det variable bidrag afregnes efter det vandforbrug, der aflæses på vandmåleren.