Her får du et overblik over gældende priser

  Se vores priser


  I nedenstående pjece kan du læse om de forskellige indtægtskilder i Frederikshavn Spildevand A/S, og hvilke udgifter beløbene bliver brugt til.
  Her kan du også læse mere om tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag og vejbidrag.

  Se pjecen Sådan bruger vi din betaling for spildevand

  Betalingsvedtægt

  Betalingsvedtægt er gældende for ejendomme, der er og skal tilsluttes Forsyningens ledningsanlæg. Vedtægten er lavet i overensstemmelse med den gældende lovgivning om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber.

  Prisen på vandafledningsbidraget bliver fastsat af Forsyningens bestyrelse og godkendt af Frederikshavn Byråd.

  I vedtægten kan du læse om beregningsgrundlag for tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag mv.

  Se betalingsvedtægt

  Tilslutningsbidrag

  Se, hvad det koster at blive tilsluttet kloak

  Du skal opfatte tilslutningsbidraget som et slags indmeldelsesgebyr. Du skal betale bidraget, når din ejendom kan tilsluttes Forsyningens spildevandsanlæg.

  Tilslutningsbidraget bliver fastsat på baggrund af kloakeringsprincippet i spildevandsplanen.

  Der er én pris for ejendomme beliggende i fælles- og separatkloakerede området og en anden pris for de ejendomme, der er beliggende i et spildevandskloakeret område, hvor tag- og overfladevandet skal nedsives.

  Tilslutningsbidraget for boliger beregnes pr. boligenhed på ejendommen. Se kap. 3.1, 3.1.1 og 3.1.2 i betalingsvedtægten

  Nogle gange er bidraget betalt af den, der har byggemodnet din grund. Det vil typisk fremgå af handelsvilkårene.

  Der er en del ubebyggede ejendomme, hvor ejeren har betalt tilslutningsbidrag. Du er velkommen til at kontakte Forsyningen for at høre, om bidraget er betalt for din grund.

  Vandafledningsbidrag

  Vandafledningsbidrag betales af alle, der afleder spildevand til Forsyningens ledningsanlæg.

  Vandafledningsbidraget består af et fast og et variabelt bidrag. Det faste bidrag bliver opkrævet for hvert spildevandsstik til ejendommen, og det variable bidrag afregnes efter det vandforbrug, der aflæses på vandmåleren.

  Sådan bruger vi din betaling for spildevand

  Her kan du læse om de forskellige indtægtskilder i Frederikshavn Spildevand A/S, og hvilke udgifter beløbene bliver brugt til. Fælles for selskabets indtægter og udgifter er, at de jævnfør gældende lov for spildevandsselskaber skal balancere efter ”Hvile i sig selv” – princippet. Det betyder, at hvert selskabs overskud forbliver i selskabet og indgår i det følgende års drift. Der er således ingen, der trækker penge ud af selskaberne til andre formål.

  Frederikshavn Spildevand A/S´ indtægter kommer fra

  • Tilslutningsbidrag
  • Vandafledningsbidrag
  • Særbidrag
  • Vejbidrag

  Tilslutningsbidrag

  Tilslutningsbidrag er et engangsbeløb, som grundejeren betaler for at blive tilsluttet offentlig kloak. Der betales som udgangspunkt ét standardbidrag pr. bolig. Erhvervsvirksomheder betaler et standardbidrag pr. 800 m2 grund. Taksten er afhængig af kloakeringsprincip således, at der betales 100 % takst for tilslutning for både spildevand og regnvand. Hvis tilslutningen udelukkende er for spildevand, skal der kun betales 60 %.Taksten er lovbestemt og fremgår af Frederikshavn Spildevand A/S´ takstblad.

  Vandafledningsbidrag

  Vandafledningsbidrag er et beløb, som grundejeren løbende betaler til spildevandsselskabet. Taksten udgør et fast bidrag samt et variabelt bidrag, som beregnes på baggrund af grundejerens vandforbrug. Kubikmetertaksten fremgår af Frederikshavn Spildevand A/S´ takstblad. Virksomheder, der har et betydeligt vandforbrug kan i visse tilfælde opnå rabat på afledningen efter en såkaldt Trappemodel. 

                          

  Særbidrag

  Særbidrag betales af virksomheder, der afleder særligt forurenet spildevand, hvis afledningen giver anledning til særlige foranstaltninger ved etablering og drift af spildevandsselskabets spildevandsanlæg. Taksten er baseret på afledningen af forurenende stoffer i det tilsluttede spildevand. Mængden af de tre stoffer organisk stof (COD), kvælstof (Tot-N) og fosfor (Tot-P) indgår i beregningen af særbidrag.

  Vejbidrag

  Vejbidrag er et årligt bidrag, som staten og Frederikshavn Kommune betaler til Frederikshavn Spildevand A/S for afledning af vejvand fra hhv. statsveje og kommunale veje til spildevandsselskabets anlæg.

  Nedenfor ses fordelingen af indtægter baseret på tal fra 2019, hvoraf det fremgår, at langt den største del kommer fra opkrævning af vandafledningsbidrag. Det har derfor stor betydning for Frederikshavn Spildevand A/S´ økonomi, hvilken kubikmetertakst, der opkræves.
   

  SÅDAN ER VORES INDTÆGTER FORDELT

  HVAD BRUGER VI PENGENE TIL?

  Indtægterne, der er beskrevet på de foregående sider, er basis for Frederikshavn Spildevands udførelse af opgaver med anlæg og drift af forsyningsnettet – herunder rensning af spildevand. Målsætningen er at forbedre forsyningssikkerheden, at sikre kapaciteten og tilstanden af spildevandssystemet og at reducere miljøbelastningen.

  Overordnet set går pengene til at udføre følgende opgaver:

  • Drift af Forsyningens renseanlæg
    
  • Udbygning og renovering af Forsyningens renseanlæg, så Forsyningen altid lever op til myndighedernes krav og Forsyningens ønsker om optimering – herunder energioptimering og udnyttelse af ressourcer i spildevandet
    
  • Drift af Forsyningens ledningsnet – herunder drift af pumpestationer, bassiner og bygværker
    
  • Etablering af ny kloak i forbindelse med byggemodninger
    
  • Renovering af kloak i eksisterende kloakområder – herunder separatkloakering af fælleskloak med henblik på at reducere miljøbelastningen på vores vandmiljø som følge af overløb
    
  • Klimatilpasning af ledningsnet – herunder dimensionering for øgede mængder regnvand og indarbejdelse af nye bæredygtige metoder til at håndtere regnvand