Renovering af Spliidsvej, Rimmervej, Corasvej, Danevej, Mosegårdsvej og Nedre Mosevej i Skagen

   

  Generel information vedrørende projektet

  Hvad laver vi?

  Frederikshavn Forsyning A/S, Frederikshavn Kommune (Center for Park & Vej) og Skagen Varmeværk renoverer i år 2021 og 2022 6 veje i den nordøstlige del af Skagen. I 2021 udfører vi Spliidsvej, Rimmervej og Corasvej . I 2022 fortsætter vi arbejdet i Danevej, Mosegårdsvej og Nedre Mosevej.

   

   

  Ved anlægsarbejdet fornyes det eksisterende kloaksystem, ligesom vandledninger, asfaltbelægninger, kantsten og fortov fornyes. På Spliidsvej fornyes fjernvarmeledningerne ligeledes. På alle veje undtaget Spliidsvej nedlægges det ene fortov, som fremover bliver en græsrabat. I den side med vejbelysning fornyes fortovet.

  Fornyelsen af kloakkerne udføres som en separatkloakering, hvor det eksisterende fællessystem udskiftes med et nyt separatsystem. Hermed menes, at det eksisterende et-strengssystem, hvor regn- og spildevand løber i samme ledningssystem, ændres til et nyt to-strengssystem, hvor regn- og spildevand løber i hver sit ledningssystem. Den nye regnvandsledning udføres, så der er taget højde for den fremtidige vejrsituation med de ventede klimaforandringer. Regnvandet vil blive udledt til havnebassinet i et regnvandsudløb ved Notkajen.

  I takt med at vi etablerer et nyt separatsystem i vejen, vil der blive etableret to stik til hver ejendom til afledning af henholdsvis regnvand og spildevand. Det private kloaksystem på grundene skal efterfølgende adskilles, så regnvand og spildevand afledes til hver sit ledningssystem.

  Hvorfor graver vi?

  Vi udfører projektet, fordi:

  • der i området findes ældre nedslidte kloakanlæg med mange driftsmæssige problemer
  • separeringen af kloaksystemet giver væsentlige forbedringer af vandmiljøet
  • risikoen for kælderoversvømmelser minimeres
  • et nyt separatsystem medvirker til klimasikring
  • regnvandsbelastningen på renseanlægget reduceres

  Hvem er med?

  Anlægsarbejdet udføres som et fælles koordineret projekt mellem:

  • Skagen Varmeværk
  • Frederikshavn Spildevand A/S
  • Frederikshavn Vand A/S
  • Frederikshavn Kommune, Center for Park & Vej

  Forsyningen har indgået en aftale med det rådgivende ingeniørfirma EnviDan om at forestå projektering og tilsyn med anlægsarbejdet.

  Forsyningen har indgået kontrakt med Entreprenørfirmaet PNP om at udføre anlægsarbejdet både 2021 og 2022.

  Hvornår graver vi?

  I perioden fra april og med oktober 2022 vil der foregå anlægsarbejder efter følgende tidsplan:

  • April - oktober 2021:   Spiidsvej, Rimmervej og Corasvej
  • Marts - oktober 2022: Danevej, Mosegårdsvej og Nedre Mosevej

  Tidsplanen er vejledende, idet vejret og uforudseelige forhold kan påvirke den.

  Parkering i anlægsperioden

  I anlægsperioden vil dele af området være afspærret for biltrafik. Vi bestræber os på at begrænse perioder med afspærrede veje, men det kan ikke undgås, at kørsel til ens bolig ikke er muligt, mens gravearbejdet finder sted i nærheden af boligen. Specielt blinde veje kan være udfordret af afspærring. Der vil blive skiltet, mens anlægsarbejdet finder sted. Selvom der i perioder spærres for kørende trafik opretholdes adgangen for gående under hele anlægsperioden.

  Vil du vide mere?

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til projektet. Du kan kontakte følgende personer:

  • Sebastian Lund Pedersen, EnviDan A/S, tlf. 60 14 43 90.
  • Anne L. Thøgersen, Frederikshavn Spildevand, tlf. 51 63 30 51
  • Jørgen Hermann, Frederikshavn Vand, tlf. 51 63 31 13
  • Jane Olesen, Frederikshavn Kommune, Center for Park & Vej, tlf. 29 48 63 92
  • Jan Diget, Skagen Varmeværk, tlf. 98 44 17 66

   

  Tilbage