Klimaprojekt Brune Banke

  Klimaprojekt Brune Banke

  Hvorfor graver vi?

  Frederikshavn Kommune, Center for Park og Vej, og Frederikshavn Spildevand A/S, herefter Forsyningen, samarbejder om planlægning og gennemførelse af et klimaprojekt for Brune Banke, Skagen. Klimaprojektet skal sikre en fremtidig håndtering af både spildevand, regnvand, vejvand og drænvand på Brune Banke omfattende stamvejen og de 6 sideveje.

  Teknisk Udvalg for Frederikshavn Kommune og bestyrelsen for Frederikshavn Spildevand A/S har godkendt klimaprojektet som et pilotprojekt, hvor nye metoder til afvanding benyttes og afprøves.
   

   

  Hvad laver vi?

  Klimaprojektet omfatter følgende elementer:

  Brune Banke fastholdes som spildevandskloakeret område. Dette betyder, at spildevand fortsat skal afledes til Forsyningens spildevandskloak, der renoveres i mindre omfang ved projektet, samt at regnvand ligeledes fortsat skal ledes til nedsivning på egen grund i faskiner.
  Der etableres et vejafvandingssystem på stamvejen og i sidevejene med vejbrønde og ledninger med afledning til regnvandskloakken på Westbanke.
  I stamvejen og sidevejene etableres vejdræn som skal sikre, at grundvandet fastholdes i et lavt niveau, som giver mulighed for at nedsivning i faskiner på private grunde.
  I fremtidige grønne rabatter langs stamvejen etableres vejtrug, som er langsgående lavninger langs vejen, med nedsivning, hvor vejvand kan opsamles og ledes videre til vejafvandingssystemet.
   

  I forbindelse med projektet fornyes de eksisterende vandledninger.

  Til sidst afsluttes på overfladen med vejarealer i asfaltbelægning. Der etableres nyt fortov med belysning i den vestlige side af stamvejen, mens den østlige side omdannes til ovennævnte grønne rabat med vejtrug.

   

  Hvem er med?

  Anlægsarbejdet udføres som et fælles koordineret projekt mellem:

  • Frederikshavn Spildevand A/S
  • Frederikshavn Vand A/S
  • Frederikshavn Kommune, Center for Park og Vej

  Forsyningen har indgået en aftale med det rådgivende ingeniørfirma EnviDan, om at forestå projektering og tilsyn med anlægsarbejdet.

  Anlægsarbejdet udføres af Sejlstrup entreprenør-forretning A/S.

   

  Hvornår graver vi?

  Anlægstidsplanen er revideret efter licitationen og er nu fastlagt til perioden fra oktober 2021 til marts 2022.

  Vi forventer følgende udførelsesrækkefølge:

  1. midterste sidevej mod øst - start ved regnvandsledning i Westbanke
  2. stamvej mod syd
  3. stamvej mod nord
  4. øvrige sideveje

  Vejene i projektområdet vil i perioder blive spærret for gennemkørende trafik. Der vil blive skiltet for omkørsel.

   

  Vil du vide mere?
  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til projekterne. Du kan kontakte rådgiveren på projektet, Sebastian Lund Pedersen fra EnviDan A/S, tlf. 6014 4390

   

  Tilbage