Samfundsansvar

  Frederikshavn Forsyning A/S (Forsyningen) har udarbejdet nedenstående redegørelse for sit samfundsansvar og for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen jf. årsregnskabslovens § 99 a og b. Redegørelsen er en bestanddel af Forsyningens årsrapport.

  Redegørelse for samfundsansvar jf. årsregnskabslovens § 99a

  Vores CSR-strategi skal som udgangspunkt være fundamentet for ethvert strategisk initiativ i Frederikshavn Forsyning A/S (Forsyningen). Vi implementerer således de strategiske initiativer i vores strategi med udgangspunkt i vores CSR-politik.

   

  CSR POLITIK

  I Forsyningen vil vi sikre kvalitet og bæredygtighed, en ansvarlig udvikling af vores forretning samt drive en virksomhed med samfundsmæssige interesser for øje. Vi er bevidste om, at Forsyningen, samtidig med at have fokus på de forretningsmæssige mål, også må udfylde sin rolle som en vigtig del af den lokalsamfundet forsyningssektor med det ansvar, der følger heraf. Derfor integrerer vi sociale, miljømæssige og etiske forhold i vores strategiske arbejde samt i den daglige drift. Hermed kan vi tiltrække og styrke samarbejdet med kunder, leverandører, ejere og myndigheder samt tiltrække og fastholde medarbejdere.

  Forsyningen tager afstand fra enhver krænkelse af menneskerettigheder.

  CSR i Forsyningen
  Med udgangspunkt i ovenstående har vi valgt følgende fokusområder: ”Forretningen”, ”Innovation”, ”Medarbejdere”, ”Leverandører”, ”Miljø” og ”Samfundet”.

  Forretningen
  Forsyningen driver virksomhed i overensstemmelse med vores kerneværdier; åbenhed, proaktivitet og ansvarlighed. Vores værdier og CSR-politik er i fællesskab fundamentet for forretningen.

  Det betyder, at vi i alle forhold vil arbejde ud fra følgende præmisser:

  • At sikre, at alle aktiviteter i Forsyningen sker i overensstemmelse med vores værdier.
  • At fremme samfundsansvar og god forretningsskik i samarbejde med vores leverandører og samarbejdspartnere.

  Innovation
  I Forsyningen ser vi innovation som en naturlig del af vores forretningsstrategi. Innovation indenfor grøn omstilling skal differentiere os i markedet, være et af vores bidrag til bæredygtig udvikling samt fastholde og udvikle vores kompetencer.

  Forsyningen ønsker at fastholde og fremme vores fokus ved at

  • deltage i forsknings- og udviklingsaktiviteter indenfor energieffektiv teknologi og grøn omstilling
  • kommercialisere forsknings- og udviklingsaktiviteter
  • videreudvikle vores samarbejde med virksomheder, der beskæftiger sig med teknologiudvikling indenfor vedvarende energi og lignende

  Medarbejdere
  Det er vigtigt for Forsyningen, at vi er en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø. Vi ønsker en arbejdsplads, hvor der er balance mellem arbejdsliv og fritid.

  Forsyningen har derfor fokus på, at

  • medarbejderne er fagligt dygtige og uddanner sig løbende
  • vi arbejder sammen på tværs i organisationen for at udnytte hinandens viden og erfaring
  • medarbejderne har synlig medbestemmelse
  • Forsyningen skal være en åben, tryg og sikker arbejdsplads

  Leverandører
  Som ansvarlig virksomhed ønsker vi, at vores leverandører udviser en adfærd, der er forenelig med vores CSR-politik.

  Konkret ønsker vi at fastholde og fremme

  • krav til leverandører i forhold til ansvarlighed, herunder at respektere arbejdstagerrettigheder og fremme miljømæssig adfærd
  • at udvikle samarbejdet om ansvarlighed i dialog med leverandører
  • krav til leverandører, der giver mulighed for at anvende socialt forpligtende klausuler ved større og længerevarende opgaver

  Miljø
  Vi ønsker at fremstå som en miljøbevidst arbejdsplads og samarbejdspartner og dermed bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker at samarbejde om at bidrage til de politiske mål for energireduktion, vedvarende energi og forsyningssikkerhed.

  Konkret ønsker vi at fastholde og fremme, at

  • alle til stadighed skal være aktive og bevidste overfor mulige miljøforbedringer
  • vi altid tænker energirigtige løsninger ind i planlægningen i forbindelse med udvikling af nye og eksisterende aktiviteter
  • regler om sortering af produktaffald skal altid overholdes i henhold til gældende lovgivning

  Samfundet
  Vi bidrager til bæredygtig vækst og sammenhængskraft for vores ejere og skaber værdi gennem energiløsninger. Samtidig ønsker vi at støtte kulturelle og sportslige foreninger og organisationer i lokalområdet.

   

  RESULTATER OPNÅET I 2018

  Selv om det formaliserede arbejde med CSR-strategien først for alvor tog fart fra efteråret 2017, har vi dog opnået en række resultater indenfor de valgte fokusområder.

  Forretningen
  Der er i alle afdelinger arbejdet målrettet med værdigrundlaget og italesættelsen af dette. Dette er sket dels i forhold til koncernens strategier og dels i forhold til de enkelte medarbejderes arbejdsopgaver og dagligdag.

  Forsyningen har udarbejdet en redegørelse, der blandt andet beskriver rammerne for aktiv ejerskabsudøvelse, samspillet mellem koncernen og ejerkommunen, bestyrelsernes og ledelsens sammensætning og kompetencer mv. ”Redegørelse for god selskabsledelse i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S”.

  Læs Forsyningens redegørelse for god selskabsledelse

  Innovation
  I 2018 har Forsyningen været involveret i udviklingsprojekter for at fremme energieffektiviteten i lokalsamfundet. Her kan nævnes følgende projekter:

  • Varmelager/projekt med fremtidig varmeforsyning. Vi undersøger muligheden for udnytte vindmølleenergi, der skal omsættes til varme ved at bruge vindmøllestrømmen til drift af varmepumper. Varmepumperne vil lagre energi i stort bassin, der tænkes etableret i havnebassin.
  • Vi arbejder på at få godkendt opførelse af en ammoniakdrevet varmepumpe, der skal erstatte en del af den naturgas, der anvendes i dag. Vi forventer, at opførelsen påbegyndes sommeren 2019.
  • Udnyttelse af varme fra LNG produktion. Til produktion af LNG skal naturgassen køles ned til lave minusgrader. Den energi der trækkes ud af naturgassen, vil via varmepumpe kunne forædles og bruges til fjernvarme.
  • Vi forventer at indføre ny takststruktur på fjernvarme, der giver kunderne incitament til bedre at udnytte den energi, der sendes ud i ledningsnettet. Med en bedre udnyttelse opnår vi dels en bedre driftsøkonomi på produktionen og en mindre energimængde som tab i ledningsnettet.
  • Forsyningen deltager i et projekt ”Living Lab Knivholt” sammen med en række eksterne aktører. Projektets formål er at opbygge viden, at udvikle innovative løsninger indenfor kontrol og optimering af hybride energisystemer ved at anvende eksisterende kommercielle løsninger til at øge vedvarende energi.

  Medarbejdere
  Der er i årets løb gennemført en række initiativer for at fremme trivslen, forebygge stress og minimere sygefravær. Vi arbejder med konkrete målsætninger og handleplaner, der skal fremme arbejdsmiljøet.

  Der er i 2018 gennemført en større trivselsundersøgelse i samarbejde med en ekstern konsulent. Resultaterne af trivselsmålingen har vist, at der er forskelle på medarbejdernes oplevelse af deres trivsel i de forskellige selskaber, og vi har derfor siden resultaterne blev offentliggjort, arbejdet målrettet på forskellige niveauer med dette. Dette arbejde forsætter i 2019. Planen er at gennemføre en ny trivselsundersøgelse i foråret 2020.

  Forsyningen ønsker en åben dialog om trivsel på arbejdspladsen og i videst mulig omfang gennem en tidlig og aktiv indsats at forbygge sygefravær. Forsyningen har derfor en sundheds- og tilstedeværelsespolitik. Der bliver fokuseret på både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og gør brug af særligt sagkyndige i fornødent omfang. I forlængelse heraf kan nævnes, at vi tilbyder medarbejdere sundhedstjek, årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS) mv. Forsyningens kvalitets- og arbejdsmiljøchef er uddannet coach/stresscoach, hvilket betyder, at der hurtigt kan tages hånd om medarbejderne, hvis der skulle opstå et behov for det.

  Leverandører
  Forsyningens mange entreprenører er stillet overfor krav om, at deres ansatte og underleverandører skal arbejde efter danske arbejdsmarkedsvilkår. Der er stor fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed, hvilket betyder, at der ved arbejder for Forsyningen stilles krav om, at entreprenøren er bekendt med vores politikker på dette område.

  Forsyningen har vedtaget retningslinjer for at indarbejde sociale klausuler, der skal anvendes i forbindelse med udbud af større og længerevarende arbejder og rammeaftaler, hvor det er hensigtsmæssigt. Retningslinjerne giver mulighed for at stille krav om, at entreprenøren ansætter lærlinge, medarbejdere tilhørende socialt udsatte grupper eller andre grupper, der ikke har en tilstrækkelig repræsentation på arbejdsmarkedet.

  Miljø
  Der er gennemført en ISO 22000 certificering som en international standard for et ledelsessystem for fødevaresikkerhed, der viser, at vi behandler vand som en fødevare og med samme respekt for styring af leveringssikkerhed og kvalitet, som hvis det var en hvilken som helst anden fødevare.

  Frederikshavn Kommune vedtog i 2018 et nyt affaldsregulativ, som betød, at borgere der bor i villa, rækkehus eller landejendom skal sortere sit husholdningsaffald i beholdere med 2 rum - i madaffald og restaffald. Madaffald bliver til grøn energi, idet der udvindes biogas, som omdannes til miljørigtig el, varme og brændstof. Restproduktet bliver brugt til gødning på landbrugsmarker. Restaffaldet bliver afleveret på Forsyningens forbrændingsanlæg, som hovedsageligt leverer varme til Forsyningens fjernvarmeforsyning.

  Gemidan A/S vil i 2019 indvi nyt forbehandlingsanlæg i Frederikshavn. Forsyningen har haft opgaven om at modtage organisk affald i udbud. Dette udbud har resulteret i, at vi har indgået en samarbejdsaftale med Gemidan A/S om, at vi afleverer madaffald/organiske affald til det nye forbehandlingsanlæg.

  Samfundet
  Udover at skabe værdi for lokalsamfundet ved at drive en effektiv og lønsom multiforsyningskoncern har Forsyningen gennem markedsføring støttet både elite- og breddeidrætten i lokalsamfundet.

   

  CSR i 2019

  I 2019 vil vi opstille yderligere konkrete målbare handlingsplaner for vores CSR-arbejde i de seks udvalgte fokusområder.

  Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen jf. årsregnskabslovens § 99 b

  Forsyningen er omfattet af årsregnskabslovens §99b om rapportering og indsats vedrørende det underrepræsenterede køn.

  Måltal for det øverste ledelsesorgan, bestyrelsen
  Det er generalforsamlingen for Frederikshavn Forsyning A/S, der udpeger medlemmer til bestyrelsen. Der blev på ekstraordinære generalforsamlinger i januar 2018 udpeget 4 medlemmer til bestyrelsen. Der er udpeget for perioden 2018-2021. Bestyrelsen har ikke opnået ligelig kønsmæssig fordeling jf. lovens krav og har følgelig sat et måltal for sig selv lydende på 25% kvindelige bestyrelsesmedlemmer senest i 2021. Med udgangen af 2018 var status, at bestyrelsen består af 4 mænd, da bestyrelsen vælges for en 4-årig periode, og dermed ikke var på valg i 2018.

  Politik for det underrepræsenterede køn på øvrige ledelsesniveauer
  I Forsyningen betragter vi mangfoldighed som en vigtig forudsætning for nytænkning og udvikling af koncernens selskaber. Vi ønsker at udvikle og drage nytte af det samlede potentiale hos alle medarbejdere, og at alle medarbejdere kan udvikle deres fulde potentiale i balance mellem arbejdsliv og privatliv.

  Forsyningen er en attraktiv og krævende arbejdsplads, der tiltrækker og rekrutterer de bedst kvalificerede medarbejdere – fagligt, socialt og personligt, og vi ønsker, at kvinder og mænd har lige muligheder for at gøre karriere. Forsyningen har i 2017 opdateret sin ”Politik for flere kvinder i ledelse”.

  Læs Forsyningens politik for kvinder i ledelse

  Forsyningen har i 2018 arbejdet med den opdaterede politik for at øge antallet af kvinder på øvrige ledelseslag, idet vi fortsat er med til at fastholde medarbejdere ved at sikre intern rekruttering og mobilitet i koncernen, så den enkelte medarbejders ønsker og behov tilgodeses bedst muligt. Vi har også i 2018 lagt vægt på at synliggøre kvindelige ledertalenter, så både kvindelige og mandlige kandidater tages i betragtning ved intern og ekstern rekruttering. Endelig har vi arbejdet med medarbejderfastholdelse i forhold til kvindelige ledertalenter ved at gøre koncernen attraktiv for ledere af begge køn.

  Indsatsen med henblik på at sikre en mere divers ledergruppe fortsætter, selvom indsatsen ikke har båret synligt frugt i 2018, ikke mindst da Forsyningen har en høj medarbejderanciennitet, ikke mindst på de ledende poster.

   

  Tilbage