Samfundsansvar

  Frederikshavn Forsyning A/S (Forsyningen) har udarbejdet nedenstående redegørelse for sit samfundsansvar og for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, jf. årsregnskabslovens § 99 a og b. Redegørelsen er en bestanddel af Forsyningens årsrapport.

  Redegørelse for samfundsansvar jf. årsregnskabslovens § 99 

  Vores CSR-strategi skal som udgangspunkt være fundamentet for ethvert strategisk initiativ i Forsyningen. Vi implementerer således de strategiske initiativer i vores strategi med udgangspunkt i vores CSR-politik.

  Forretningsmodel

  Forsyningen er den lokale forsyningsvirksomhed. Forsyningen er en multiforsyningskoncern 100 % ejet af Frederikshavn Kommune.

  I Forsyningen har vi en vision om at være det naturlige valg indenfor de respektive forsyningsarter/-områder samt at være en attraktiv arbejdsplads, hvor vi tager hånd om arbejdsmiljøet og viser social ansvarlighed. Dette ønsker vi at sætte fokus på gennem de mange tiltag og tilbud, som foruden at øge produktiviteten skal sikre medarbejdernes arbejdsmiljø, trivsel og udvikling. Vi har derfor valgt at investere i arbejdsmiljøet samt at skabe udviklingsmuligheder for medarbejderne.

  Forsyningens mission er at producere, fremskaffe, distribuere og sælge elektricitet, varme og vand samt at aflede, bortskaffe og behandle spildevand og affald. Herudover leverer koncernen ydelser, der er knyttet til opgaven som forsyningsvirksomhed i henhold til gældende lovgivning.

  Herudover ønsker Forsyningen at støtte op om FN’s 17 verdensmål gennem vores politikker, planer og vores strategiske indsatser. Forsyningens arbejder med verdensmålene er så småt begyndt. Vi vil prioritere de verdensmål, der er særlig relevante for Forsyningen. Prioriteringen vil ske ud fra en vurdering af, hvor vi som virksomhed har en reel og direkte indflydelse på verdensmålene, samt ud fra hvilke pejlemærker for arbejdet Frederikshavn Kommune har formuleret i deres ejerstrategi. Fremover vil Forsyningen bruge verdensmålene endnu mere strategisk og retningsgivende. Arbejdet med verdensmålene skal forankres i organisationen, og der skal sættes fokus på dette i 2020.

  Forsyningen ønsker derfor at skærpe indsatsen på de områder der er direkte forbundne med vores primære virke:

  • Rent vand og sanitet
  • Bæredygtig energi
  • Industri, innovation og infrastruktur
  • Klimaindsats

  Forsyningen ønsker selvfølgelig også gøre en forskel på alle de øvrige områder, hvor indsatsen vil være relevant og kan give et positivt bidrag.

  Forsyningen er underlagt hvile i sig selv-princippet, som betyder, at vi ikke har profit som vores forretningsmæssige mål. Vores forretning er finansieret via taksterne på de ydelser, vi leverer til vores kunder. Taksterne skal godkendes årligt af henholdsvis Forsyningssekretariatet og af Frederikshavn Kommune.

  Værdigrundlaget i Forsyningen er, at vi vil være kendt for

  • saglighed, nøgternhed, grundighed og kvalitet
  • åbenhed, troværdighed og respekt overfor kunder og samarbejdspartnere
  • hurtig og smidig reaktion på opståede problemer
  • ”Den gode Service”
  • effektivitet og rationalitet
  • økonomisk ansvarlighed
  • hensyntagen til klima og miljø
  • den attraktive arbejdsplads

  Men samfundsansvar handler om meget mere end dette.

  I denne redegørelse kan du læse om

  • hvordan vi ønsker at gøre en forskel i forhold til vores miljøudfordringer
  • vores forskellige politikker
  • hvordan omverden forventer mere af os i forhold til samfundsansvar
  • hvordan Forsyningen deltager og støtter aktivt op om mange events og begivenheder i lokalsamfundet
  • hvordan vi stiller krav til vores leverandører og underleverandører via sociale arbejdsklausuler

  CSR POLITIK

  I Forsyningen vil vi sikre kvalitet og bæredygtighed, en ansvarlig udvikling af vores forretning samt drive en virksomhed med samfundsmæssige interesser for øje. Vi er bevidste om, at Forsyningen, samtidig med at have fokus på de forretningsmæssige mål, også må udfylde sin rolle som en vigtig del af den lokalsamfundet forsyningssektor med det ansvar, der følger heraf. Derfor integrerer vi sociale, miljømæssige og etiske forhold i vores strategiske arbejde samt i den daglige drift. Hermed kan vi tiltrække og styrke samarbejdet med kunder, leverandører, ejere og myndigheder samt tiltrække og fastholde medarbejdere.

  Forsyningen ønsker en effektiv styring af ikke-finansielle risici (IFR). IFR består af et mangfoldigt og komplekst sæt risici, som har potentiale til at påføre virksomheder betydelig økonomiske og omdømmemæssige skader. Derfor har Forsyningen et ønske om løbende at udvikle ny kompetencer og gentænke traditionelle tilgange.

  For at sikre sig, har Forsyningen blandt andet

  • udarbejdet en række regler og retningslinjer, herunder underskriftsregler, brugerprofiler med særlige rettigheder mv.
  • tegnet forsikringer, herunder kriminalitets- og cyberforsikring
  • kontrolfunktioner over for tredjeparter i forbindelse med fx outsourcing 

  Politik for miljø, klima og samfundsansvar

  Forsyningens politik for CSR (Corperate Social Responsibility) er indarbejdet i vores strategi og i vores mission. Man kan sige, at miljø, klima og samfundsansvar er en del af vores eksistensberettigelse.

  Som det fremgår af Forsyningens mission, arbejder vi for et velfungerende og miljøbevidst lokalsamfund. I vores værdigrundlag er det at være ansvarsbevidst en rettesnor i medarbejdernes daglige arbejde. Det betyder, at vi tager samfundsansvar og betragter hensyn til miljø- og klimaforhold som en naturlig del af selskabets virke.

  Dette samfundsansvar understøttes i Frederikshavn Kommunes ejerstrategi for Forsyningen.

  Politik for sociale forhold og medarbejderforhold

  I vores personalepolitik har vi retningslinjer for, hvordan vi ønsker at arbejde i Forsyningen. Vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, hvor arbejdsglæde opnås ved at skabe resultater i arbejdet og ved, at der er gode relationer i virksomheden.

  Vi tilbyder medarbejderne en sundhedsforsikring. Som noget nyt, er der i 2019 indgået en aftale med leverandøren af sundhedsforsikringen, om at tilbyde medarbejderne mulighed for en Online lægeordning i en forsøgsperiode på 1 år fra den 1. januar 2020. Denne ordninger skal evalueres i slutningen af perioden, for at vurdere om ordningen skal fortsætte.

  Forsyningen har en idrætsforening, som administreres af medarbejderne.

  Forsyningen sørger for ordnede forhold, herunder blandt andet løn- og arbejdsforhold. Dette for at sikre rekruttering og fastholdelse af kvalificerede medarbejdere.

  Politik for sundheds- og tilstedeværelse

  Forsyningen ønsker at have en åben dialog om medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen og i videst muligt omfang gennem en tidlig og aktiv indsats at forebygge sygefravær. Netop medarbejderne er Forsyningens vigtigste ressource, hvis tilstedeværelse på arbejdspladsen er grundlaget for daglig drift.

  Derfor er det vigtigt, at både ledere og medarbejdere i fællesskab arbejder sammen om det fælles mål at skabe en sund arbejdsplads, som tager et socialt ansvar.

  Politikken har følgende overskrifter:

  Mål, Spilleregler, Grundsten og Forebyggende indsats.

  Politikken er kendetegnet ved, at den udtrykker både Forsyningen og dine kollegers interesse for dig. Politikken respekterer forskelligheder og skal ikke opleves som en kontrol eller ”snagen” i dit privatliv.

  Der er vedtaget retningslinjer for opfølgning på sygefravær efter en 1-5-14 model:

  Fraværsdag 1,        Sygemelding

  Fraværsdag 5,        Dialog

  Fraværsdag 14,      Information om det videre forløb

  Politik for ligestilling og menneskerettigheder mv.

  Forsyningen har ikke nedskrevne politikker på disse områder.

  Men vi lægger vægt på ligestilling og respekt for menneskerettigheder i det daglige arbejde og i vores samarbejde med omverden. Også i forhold til både handicappede, socialt udsatte, anden etnisk baggrund, ligeløn osv.

  For at sikre ordnede forhold og respekt for menneskerettigheder hos vores leverandører bruger vi sociale klausuler i vores større udbud. 

  Politik for Anti-korruption

  Forsyningen har ikke en politik vedrørende antikorruption. Men Forsyningen vil ikke acceptere nogen form for handlemåde, som kan betragtes som korruption, bestikkelse eller smørelse. For at udelukke og fjerne enhver tvivl om, hvad der er rigtigt og forkert i forhold til at samarbejde med andre virksomheder, er det over for Forsyningens medarbejdere præciseret, at de ikke må modtage gaver eller andre fordele, der har karakter af bestikkelse.

  Bestyrelsen har på et strategimøde besluttet ikke at indføre en whistleblower-ordning.

  CSR i Forsyningen

  Med udgangspunkt i ovenstående har vi valgt følgende fokusområder: ”Forretningen”, ”Innovation”, ”Medarbejdere”, ”Leverandører”, ”Miljø” og ”Samfundet”.

  Forretningen

  Forsyningen driver virksomhed i overensstemmelse med vores kerneværdier; åbenhed, proaktivitet og ansvarlighed. Vores værdier og CSR-politik er i fællesskab fundamentet for forretningen.

  Det betyder, at vi i alle forhold vil arbejde ud fra følgende præmisser:

  • At sikre, at alle aktiviteter i Forsyningen sker i overensstemmelse med vores værdier.
  • At fremme samfundsansvar og god forretningsskik i samarbejde med vores leverandører og samarbejdspartnere.

  Innovation

  I Forsyningen ser vi innovation som en naturlig del af vores forretningsstrategi. Innovation indenfor grøn omstilling skal differentiere os i markedet, være et af vores bidrag til bæredygtig udvikling samt fastholde og udvikle vores kompetencer.

  Forsyningen ønsker at fastholde og fremme vores fokus ved at

  • deltage i forsknings- og udviklingsaktiviteter indenfor energieffektiv teknologi og grøn omstilling
  • kommercialisere forsknings- og udviklingsaktiviteter
  • videreudvikle vores samarbejde med virksomheder, der beskæftiger sig med teknologiudvikling indenfor vedvarende energi og lignende

  Medarbejdere

  Det er vigtigt for Forsyningen, at vi er en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø. Vi ønsker en arbejdsplads, hvor der er balance mellem arbejdsliv og fritid.

  Forsyningen har derfor fokus på, at

  • medarbejderne er fagligt dygtige og uddanner sig løbende
  • vi arbejder sammen på tværs i organisationen for at udnytte hinandens viden og erfaring
  • medarbejderne har synlig medbestemmelse
  • Forsyningen skal være en åben, tryg og sikker arbejdsplads

  Leverandører

  Som ansvarlig virksomhed ønsker vi, at vores leverandører udviser en adfærd, der er forenelig med vores CSR-politik.

  Konkret ønsker vi at fastholde og fremme

  • krav til leverandører i forhold til ansvarlighed, herunder at respektere arbejdstagerrettigheder og fremme miljømæssig adfærd
  • udvikling i samarbejdet om ansvarlighed i dialog med leverandører
  • krav til leverandører, der giver mulighed for at anvende socialt forpligtende klausuler ved større og længerevarende opgaver

  Miljø

  Vi ønsker at fremstå som en miljøbevidst arbejdsplads og samarbejdspartner og dermed bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker at samarbejde om at bidrage til de politiske mål for energireduktion, vedvarende energi og forsyningssikkerhed.

  Konkret ønsker vi at fastholde og fremme, at

  • alle til stadighed skal være aktive og bevidste overfor mulige miljøforbedringer
  • vi altid, tænker energirigtige løsninger ind i planlægningen i forbindelse med udvikling af nye og eksisterende aktiviteter
  • regler om sortering af produktaffald altid skal overholdes i henhold til gældende lovgivning

  Samfundet

  Vi bidrager til bæredygtig vækst og sammenhængskraft for vores ejere og skaber værdi gennem energiløsninger. Samtidig ønsker vi at støtte kulturelle og sportslige foreninger og organisationer i lokalområdet.

  Vi bidrager til at borgere ramt af sygdom eller andet får mulighed for at få afprøvet arbejdsevne, at unge i uddannelse får mulighed for praktikophold samt at borgere, der har fået pålagt samfundstjeneste, får mulighed herfor.

  RESULTATER OPNÅET I 2019

  Selv om det formaliserede arbejde med CSR-strategien først for alvor tog fart fra efteråret 2017, har vi dog opnået en række resultater indenfor de valgte fokusområder.

  Forretningen

  Der er i alle afdelinger arbejdet målrettet med værdigrundlaget og italesættelsen af dette. Dette er sket dels i forhold til koncernens strategier og dels i forhold til de enkelte medarbejderes arbejdsopgaver og dagligdag.

  Vi har gennem medarbejdernes trivsel levet op til vores værdier, som har været med til at give vores kunder en god service, og dermed også at sikre en høj forsyningssikkerhed. Alt sammen med økonomisk ansvarlighed og hensyn tagen til miljøet.

  I vandforsyningen arbejdes der målrettet på at investere og implementere anlæg, så vandproduktionen sker på de vandværker, der miljø- og energimæssigt er mest effektive. Vandet, der er produceret på Tolne Vandværk, kan løbe naturligt til Skagen ved gravitation. Skagen har en produktionspris 4 gange højere, end i Tolne. Vandforsyningen arbejder stadig på at få mere vand fra Tolne Vandværk til Skagen. I 2019 bidrog Tolne Vandværk med ca. 80 procent af det samlede forbrug i Skagen. I den forbindelse er der etableret en ny kildeplads med 8 indvindingsboringer og projekteret ny råvandsledning fra Brinkhus Kildeplads til Tolne Vandværk.

  Varmeforsyningen har fået flere nye kunder, hvor flere er større tilslutninger, der har flyttet kunder fra olie og N-gas til fjernvarme. Der arbejdes stadig med at få tilsluttet de kunder der ligger indenfor varmeforsyningen forsyningsområde og som ikke er tilsluttet fjernvarme.

  Forsyningen tilbyder et gratis energitjek til alle boligejere i Frederikshavn Kommune. Tilbuddet gør det nemt, effektivt og hurtigt at få et svar på, hvad man som boligejer kan spare af penge ved at energioptimere sin bolig.

  Forsyningen har udarbejdet en redegørelse, der blandt andet beskriver rammerne for aktiv ejerskabsudøvelse, samspillet mellem koncernen og ejerkommunen, bestyrelsernes og ledelsens sammensætning og kompetencer mv. ”Redegørelse for god selskabsledelse i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S”, se [link til politikkens placering på hjemmesiden].

  Innovation

  I 2019 har Forsyningen været involveret i udviklingsprojekter for at fremme energieffektiviteten i lokalsamfundet. Her kan nævnes følgende projekter:

  • Forsyningen deltager i et projekt ”Living Lab Knivholt” sammen med en række eksterne aktører. Projektets formål er at opbygge viden, at udvikle innovative løsninger indenfor kontrol og optimering af hybride energisystemer ved at anvende eksisterende kommercielle løsninger til at øge vedvarende energi.
  • Forsyningen har hjemtaget opgaven med affaldsindsamling. En opgave vi forsøger at ændre fra, at være en akkordpræget aktivitet, til en aktivitet hvor vi har fokus på kvalitet og arbejdsmiljø.
  • Med fokus på klimalovgivningen og 2030-målene som kom i 2019, vil Forsyningen være proaktiv i forhold til at sikre, at elnettets kapacitet passer til udviklingen af VE produktion og det forventede øgede forbrug til opvarmning og transport.
  • I Forsyningen stiler vi hele tiden mod at opnå den bedste belysning med det mindste energiforbrug. Dette gør vi ved at have fokus på markedet for nye typer LED lamper. Yderligere optimerer vi styringer og tændingstidspunkter, så gadelyset kun er tændt, når der er brug for det.
  • Forsyningen afsøger løbende el-kundernes ønsker og undersøger forretningsmulighederne for nye elhandels produkter. Dette set med miljømæssig og økonomisk ansvarlighed.
  • Vandforsyningen deltager i et udviklingsprojekt sammen med tre andre forsyninger og teknologisk institut med det formål at udvikle styringsmodeller, der er målrettet vandværker med pesticidproblemer. Modellerne skal kombinere vand fra forskellige boringer og manipulere mikrobiologien i sandfiltrene med det formål at opnå en maksimal pesticidfjernelse gennem naturlige processer.
  • Varmeforsyningen har i 2019 gennemført følgende projekter: 
   - Skagen Renseanlæg - renovering hovedledning til Skagen Varmeværk
   - Hans Tausens Vej - hovedledning renoveret og 20 stikledninger
   - Råholtvej - hovedledning renoveret og 18 stikledninger
   - Solbakkevej - hovedledning renoveret og 4 stikledninger
   - Ivar Huitfeldts Vej - hovedledning renoveret og 2 stikledninger
   - Agnethesvej - hovedledning renoveret og 7 stikledninger
   - Peder Skrams Vej - hovedledning renoveret og 6 stikledninger
   - Glerupsvej - hovedledning renoveret og 12 stikledninger
   - Søværnets Sergent Skole mv – ny hovedledning
   - Knivholtvej – forlænget hovedledning, ny kunde
   - Golfparken – udvidelse af hovedledning 800 meter
   - Solkrogen – byggemodning 27 huse
  • Varmeforsyningen arbejder løbende med at renovere stik og ventilbrønde samt tilkobling af nye kunder, hvor vi gerne afprøver nye produkter og i samarbejde med leverandører følger op på forbedringer.
  • Varmeforsyningen forventer at indføre ny takststruktur på fjernvarme, der giver kunderne incitament til bedre at udnytte den energi, der sendes ud i ledningsnettet. Med en bedre udnyttelse opnår vi dels en bedre driftsøkonomi på produktionen og en mindre energimængde som tab i ledningsnettet.
  • Spildevandsforsyningen har fokus på energiproduktion og forædling af restprodukterne fra spildevandsrensning.
  • Spildevandsforsyningen arbejder med cirkulær økonomi, som er værdiskabende for både Forsyningen, erhverv og erhvervsudvikling i forsyningsområdet.

  Medarbejdere

  Der er i årets løb gennemført en række initiativer for at fremme trivslen, forebygge stress og minimere sygefravær. Vi arbejder med konkrete målsætninger og handleplaner, der skal fremme arbejdsmiljøet.

  I 2018 gennemførte vi en større trivselsundersøgelse i samarbejde med en ekstern konsulent. Resultaterne af trivselsmålingen har vist, at der er forskelle på medarbejdernes oplevelse af deres trivsel i de forskellige selskaber. Vi har derfor siden resultaterne blev offentliggjort, arbejdet målrettet på forskellige niveauer med dette. Dette arbejde fortsatte i 2019 med en afdelingsvis opfølgning på de udfordringer resultatet af undersøgelsen viste. Planen er senere at gennemføre en ny trivselsundersøgelse.

  Forsyningen ønsker en åben dialog om trivsel på arbejdspladsen og i videst muligt omfang gennem en tidlig og aktiv indsats at forbygge sygefravær. Forsyningen har derfor en sundheds- og tilstedeværelsespolitik. Vi fokuserer på både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og gør brug af særligt sagkyndige i nødvendigt omfang. I forlængelse heraf kan nævnes, at vi tilbyder medarbejdere sundhedstjek, årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS) mv. Forsyningens kvalitets- og arbejdsmiljøchef er uddannet coach/stresscoach, hvilket betyder, at der hurtigt kan tages hånd om medarbejderne, hvis der skulle opstå et behov for det.

  Medarbejderstaben er i 2019 udvidet, idet Forsyningen, primært for at sikre forsyningssikkerheden, valgte at hjemtage opgaven med at indsamle affald ved husstanden. 2020 skal bruges til at få disse medarbejdere integreret i organisationen, så værdier som ansvarlighed, kvalitetsbevidsthed og bevidsthed om arbejdsmiljø tillægges større vægt end ved den tidligere akkordbaserede model.

  Medarbejderne har, jf. værdigrundlaget været involveret i hvilke arbejdsredskaber, værktøjer og biler der passer til den enkeltes behov. Der er taget hensyn til den enkeltes opgaver og fysiske krav. Målet har været at løse udfordringerne, såvel for udstyr som fysiske/psykiske, som de opstod. Dette er en løbende proces, der skal sikre medarbejdernes trivsel. 

  Leverandører

  Forsyningens mange entreprenører er stillet overfor krav om, at deres ansatte og underleverandører skal arbejde efter danske arbejdsmarkedsvilkår. Der er stor fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed, hvilket betyder, at der ved arbejder for Forsyningen stilles krav om, at entreprenøren er bekendt med vores politikker på dette område. Kravene er specificeret i en sikkerhedspakke, som indgår i alle kontrakter og aftaler. Dette arbejde er udvidet i 2019, hvor vi kræver, at alle entreprenører, som arbejder for Frederikshavn Vand, har et hygiejnekursus, som skal fornyes hvert 3. år. 

  I varmeforsyningen er vi i tæt dialog med leverandører for at afprøve nye materialer og arbejdsmetodikker. Herunder stiller vi krav til gode, produkter der tilgodeser miljøet ved at forbedre varmetab.

  Forsyningen har vedtaget retningslinjer for at indarbejde sociale klausuler, der skal anvendes i forbindelse med udbud af større og længerevarende arbejder og rammeaftaler, hvor det er hensigtsmæssigt. Retningslinjerne giver mulighed for at stille krav om, at entreprenøren ansætter lærlinge, medarbejdere tilhørende socialt udsatte grupper eller andre grupper, der ikke har en tilstrækkelig repræsentation på arbejdsmarkedet.

  Miljø

  Frederikshavn Kommune vedtog i 2018 et nyt affaldsregulativ, som betød, at borgere der bor i villa, rækkehus eller landejendom skal frasortere sit madaffald.

  Det indsamlede madaffald omdannes til en biopulp, der afgasses på et biogasanlæg. Den indsamlede mængde i 2019 oversteg vores estimater, og indsamlingen vurderes som en stor succes. Det privatejede anlæg i Frederikshavn behandler tillige madaffald fra andre kommuner og virksomheder.

  Øvrigt restaffald samt brændbart affald fra industrien forbrændes på anlægget i Frederikshavn. Energien i affaldet udnyttes til fjernvarme og elektricitet.

  Vi tilbyder produktet Miljø-el til kunderne. Produktet kommer fra certificeret VE produktion, så vi sikrer, at produktionen af strømmen er miljøvenlig. Prisen er attraktiv, så produktet er interessant for kunderne.

  Vandforsyningen er aktivt inddraget i de berørte Kommuners vandplaner for at dokumentere og om nødvendig justere disse, så vandindvindingen til vandværkerne sker på et bæredygtigt grundlag gennem kontinuerlig monitering af vandføring i vandløb og niveau af vandspejl i vådområder og grundvandsmagasiner for at bevare sårbare naturområder. I samarbejde med Hjørring Kommune er sådan en overvågning også blevet etableret ved den nye kildeplads Brinkhus.

  Der er gennemført en ISO 22000 certificering som en international standard for et ledelsessystem for fødevaresikkerhed. Certificeringen viser, at vi behandler vand som en fødevare og med samme respekt for styring af leveringssikkerhed og kvalitet, som hvis det var en hvilken som helst anden fødevare. Vi skal i 2020 foretage en re-certificering efter en nyrevideret ISO 22000 standard.

  Varmeforsyningen arbejder løbende med at reducere vandtab, energitab og CO2-udledning, så aftrykket på vores miljø så vidt muligt kan begrænses. Arbejdet omfatter renovering af fjernvarmeledninger, som udskiftes til nye typer med bedre isolering. Herved reduceres både vand- og varmetabet.

  Spildevandsforsyningen iværksætter en screening af ny/andre behandlingsmetoder til at håndtere spildevandsslam, som i dag anvendes på landbrugsjord. Målet er at afdække mulighed for af fjerne/reducere mængden af mikroplast, miljøfremmede stoffer, visse tungmetaller og medicinrester. Desuden arbejder vi på at skabe relationer til andre slamproducenter i området.

  Samfundet

  Udover at skabe værdi for lokalsamfundet ved at drive en effektiv og lønsom multiforsyningskoncern har Forsyningen gennem markedsføring støttet både elite- og breddeidrætten i lokalsamfundet.

  Forsyningen skal ifølge den nye AUB-ordning beskæftige 7 lærlinge/elever. Det forsøger vi hele tiden at leve op til, også ved at oprette pladser som deleordninger med andre virksomheder. Herudover ønsker vi at tilbyde borgere, der skal aftjene samfundstjeneste, mulighed for fx en praktikplads.

  Vandforsyningen deltager i Vandrådet (sammenslutning af almene vandforsyninger) i Frederikshavn Kommune. Vandrådets primære formål er at virke som kontaktorgan for nærmere samarbejde mellem vandforsyninger. Et resultat af dette samarbejde udkom i 2019, i form af et fælles regulativ for 9 ud af 11 vandværker for Frederikshavn Kommune.

  CSR i 2020

  I 2020 vil vi opstille yderligere konkrete målbare handlingsplaner for vores CSR-arbejde i de seks udvalgte fokusområder.

  Forsyningen støtter op om lokalsamfundet, ved hurtigt at etablere de nødvendige tilslutningspunkter til elnettet, som erhvervslivet og borgerne har brug for. Herunder yder vi god rådgivning omkring størrelsen på tilslutningen. Dette set med miljøet i fokus.

  Forsyningen vil forsætte udskiftningen til nye LED armaturer og måle på, at elforbruget falder.

  Forsyningen vil fremhæve produktet Miljø-El, og måle på, om der sker et større skift fra Stabil-El til Miljø-El.

  Vandforsyningen opsamler løbende data fra forskellige anlæg. Disse data giver mulighed for at følge udviklingen på forskellige parametre år for år. I 2020 følger vi udviklingen på en række miljø- og forsyningssikkerhedsforhold. 

  Varmeforsyningen har påbegyndt opførelse af en ny 16 MW varmepumpeanlæg på Vendsysselvej.

  Anlægget vil stå færdigt i 2020 og medføre en reduktion af CO2-udledningen på 20.000 tons/år.

  Der er igangsat arbejde med en strategiplan for hele varmeforsyningen med opdatering af styringsform, kommende produktion til udvidelser og renoveringsplan for ledningsnettet med ny ledningsnetmodel.

  Strategiplanen skal støtte os i at planlægge og renovere det eksisterende fjernvarmenet. I forbindelse med plan for ledningsnettets fremtidige udbygning og renovering skal strategiplanen tage stilling til langsigtet netstruktur (transmission og distribution), produktionsfaciliteter, reserve/spidslastcentraler, nye fjernvarmeområder, anvendelse af spildvarme fra industri, risikoanalyse og beredskab mv. samt indtænke konsekvenser af fremtidige ændrede produktions- og distributionsmodeller baseret på lavtemperatur fjernvarme osv. Projektet skal tage højde for den forventet byudvikling og teknologiudvikling de næste 20 år.

  Ligeledes skal vi arbejde med, hvorledes vandtab, energitab og CO2-udledning kan begrænses, fx gennem intelligent lækagesøgning, sektioneringsventiler, flowmåling, brug af smart målere mv.

  Foreløbig er følgende opgaver igangsat på ledningsnettet:

  • Gærumvej 47-83 - renovering hovedledning
  • Danmarksgade – renovering af hovedledning

  Produktionen:

  • Vi arbejder på at nedlægge varmecentralen på Ørnevej for at reducere energitabet.
  • Vi har igangsat udskiftning af vandbehandlingsanlægget til en mere effektiv type. Udskiftningen medfører 30 % mindre vandtab.
  • Vi arbejder på en sammenlægning af primær og sekunder fjernvarmenet med henblik på at reducere de tab, som opstår ved udveksling af energi imellem systemerne.

  Redegørelse for det underrepræsenterede køns sammensætning af ledelsen jf. årsregnskabslovens § 99 b

  Forsyningen er omfattet af årsregnskabslovens §99b om rapportering og indsats vedrørende det underrepræsenterede køn.

  Måltal for det øverste ledelsesorgan, bestyrelsen

  Det er generalforsamlingen for Frederikshavn Forsyning A/S, der udpeger medlemmer til bestyrelsen. Der blev på ekstraordinære generalforsamlinger i januar 2018 udpeget 4 medlemmer til bestyrelsen. Der er udpeget for perioden 2018-2021. Bestyrelsen har ikke opnået ligelig kønsmæssig fordeling jf. lovens krav og har derfor sat et måltal for sig selv lydende på 25 % kvindelige bestyrelsesmedlemmer senest i 2021. Med udgangen af 2019 var status, at bestyrelsen består af 4 mandlige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges for en 4-årig periode, og dermed ikke var på valg i 2019.

  Politik for det underrepræsenterede køn på øvrige ledelsesniveauer

  I Forsyningen betragter vi mangfoldighed som en vigtig forudsætning for nytænkning og udvikling af koncernens selskaber. Vi ønsker at udvikle og drage nytte af det samlede potentiale hos alle medarbejdere, og at alle medarbejdere kan udvikle deres fulde potentiale i balance mellem arbejdsliv og privatliv.

  Forsyningen er en attraktiv og krævende arbejdsplads, der tiltrækker og rekrutterer de bedst kvalificerede medarbejdere – fagligt, socialt og personligt, og vi ønsker, at kvinder og mænd har lige muligheder for at gøre karriere. Forsyningen har i 2019 opdateret sin ”Politik for flere kvinder i ledelse”, se [link til politikkens placering på hjemmesiden].

  Forsyningen har i 2019 arbejdet med den opdaterede politik for at øge antallet af kvinder på øvrige ledelseslag, idet vi fortsat er med til at fastholde medarbejdere ved at sikre intern rekruttering og mobilitet i koncernen. På den måde tilgodeser vi den enkelte medarbejders ønsker og behov bedst muligt. Vi har også i 2019 lagt vægt på at synliggøre kvindelige ledertalenter, så både kvindelige og mandlige kandidater tages i betragtning ved intern og ekstern rekruttering. Endelig har vi arbejdet med medarbejderfastholdelse i forhold til kvindelige ledertalenter ved at gøre koncernen attraktiv for ledere af begge køn.

  Indsatsen med henblik på at sikre en mere divers ledergruppe fortsætter, selvom indsatsen ikke har båret synligt frugt i 2019. Dette skyldes, at Forsyningen har en høj medarbejderanciennitet, ikke mindst på de ledende poster.