Vores vand er fødevarecertificeret

  Vandet fra Frederikshavn Vand A/S er ISO-22000-certificeret. Det betyder, at vores vand er certificeret på samme måde som en fødevarevirksomhed, og at proceduren for kontrollen af vandet er gennemgået og godkendt.

  Læs vores fødevaresikkerhedspolitik

  Se vores ISO-22000-certifikat

  For at vi kan leve op til certificeringen, er det vigtigt, at medarbejdere, eksterne håndværkere, rådgivere, entreprenører og leverandører overholder kravene om hygiejne, når de arbejder på Frederikshavn Vands anlæg og vandledninger.

  Læs vores folder om regler for hygiejne

  Vandets kvalitet

  Forsyningen stiller store krav til vandets kvalitet og laver derfor løbende kontrol af drikkevandet for at sikre, at det overholder de krav, som myndighederne stiller.

  Læs om vores vandanalyser

  Vand er en vigtig og livsnødvendig ressource, som vi dagligt drikker et par liter af. Det er derfor vigtigt, at drikkevandet både er rent og friskt.

  Drikkevandet bliver testet for bakterier og mange miljøfremmede stoffer. Vi har derfor vished for, at vandet er sundt, bakteriefrit og uden skadelige miljøpåvirkninger.

  Vi kontrollerer vandets kvalitet flere steder i vandforsyningsanlægget, fra boringer, på vandværkerne og ude hos dig som kunde. Kontrollen omfatter ud over de stoffer, som er en naturlig del af vandet, også et stort antal af de stoffer, som normalt ikke hører hjemme i drikkevand.

  Antallet af analyser opfylder lovens krav, og alle analyser bliver foretaget af et uvildigt laboratorium. Laboratoriet sender resultater af vandanalyser til embedslægen og Frederikshavn Kommune.

  Hos Forsyningen arbejder vi på at forebygge risikoen for forurening af vores drikkevandsboringer. I kildepladsområderne indgår vi aftaler med lodsejerne om, at de skal reducere brugen af gødning og dyrke pesticidfri afgrøder. Det er tiltag, som er meget kostbare, men som skal sikre vandforsyningen i mange år ud i fremtiden. Hvis ikke vi forebygger, kan det ende med, at vi må lukke forurenede boringer samt etablere afværgepumpning og nye boringer - og det er kostbart.

  Forsyningen opfordrer derfor alle - også private haveejere – til generelt at undgå sprøjtemidler.

  Du kan til enhver tid for egen regning få foretaget en vandanalyse ved at henvende dig til et laboratorium.