Tjek afløbsforhold

  Inden du skal i gang med byggeri af din nye virksomhed, anbefaler vi, at du på forhånd undersøger forhold omkring kloak

  Principper for kloakering

  Er der 1-strengs eller 2-stregssystem – det vil sige, spørgsmålet om der er fælleskloak, separatkloak, eller om det kun er spildevandet, der må afledes til kloakken. Hvilket kloakeringsprincip, der er gældende for din ejendom, kan du se i spildevandsplanen.

  • Fælleskloak: Her bliver regnvand og spildevand afledt i samme ledning, der fører ud til renseanlægget
  • Separatkloak: Her bliver regnvand og spildevand afledt i hver sin ledning. Spildevandet løber til renseanlægget, mens regnvandet føres ud i havet eller et vandløb
  • Spildevandskloak: Her løber spildevandet i én ledning ud til renseanlægget, mens regnvandet siver ned i grundvandet. Du skal kontakte Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø, tlf. 9845 5000 for at få tilladelse til at nedsive regnvandet


  Hvis din grund er beliggende i et område, der er fælleskloakeret, vil vi anbefale, at den nye interne kloak bliver udført som separatkloak.

  Stik og skelbrønd

  Kontakt os for at få oplyst, hvor kloakken skal tilsluttes Forsyningens anlæg. Hvis der ikke er kloakstik til din ejendom, skal vi aftale, hvor stikket og skelbrønde skal placeres, og hvornår stikket skal laves.

  • Vi kan oplyse, at der på de ejendomme, der er byggemodnet i nyere tid, er sat skelbrønde, hvori den interne kloak skal tilsluttes, når der bliver bygget på grunden. For de ejendomme, der er byggemodnet tidligere, skal bygherren selv sørge for, at kloakmesteren sætter skelbrønde, hvor den interne kloak bliver tilsluttet til spildevandsforsyningens anlæg
  • Skelbrønde bidrager til, at det er lettere for både dig og os, hvis der er behov for at rense ledningen – du kan få yderligere oplysninger ved at se pjecen Du skal helst installere en skelbrønd (LINK)
  • De skelbrønde, der er til regnvand, er/skal være forsynet med et sandfang
  • Det er dig som ejer af ejendommen, der har den fremtidige drift og vedligeholdelse af skelbrønden. Skelbrøndene må ikke tildækkes med fliser, græs m.m.

  Tilslutningsbidrag

  Se hvad det koster at blive tilsluttet kloak

  Du skal opfatte tilslutningsbidraget som et slags indmeldelsesgebyr. Du skal betale bidraget, når din ejendom kan tilsluttes Forsyningens spildevandsanlæg.

  Tilslutningsbidraget bliver fastsat på baggrund af kloakeringsprincippet i spildevandsplanen.

  Der er én pris for ejendomme beliggende i fælles- og separatkloakerede området og en anden pris for de ejendomme, der er beliggende i et spildevandskloakeret område, hvor tag- og overfladevandet skal nedsives.

  Tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme, beregnes ud fra grundens areal. Se kap. 3.1, 3.1.1 og 3.1.3 i betalingsvedtægten

  Nogle gange er bidraget betalt af den, der har byggemodnet din grund. Det vil typisk fremgå af handelsvilkårene.

  Der er en del ubebyggede ejendomme, hvor ejeren har betalt tilslutningsbidrag. Du er velkommen til at kontakte Forsyningen for at høre, om bidraget er betalt for din grund.

  Krav om forsinkelse af regnvand

  Vi skal mindske overbelastningen af kloaksystemet på grund af de øgede regnmængder. Derfor stiller vi krav virksomheder om at forsinke regnvandet.

  For nye virksomheder og for virksomheder, hvor afløbsforholdene ændres markant, er der krav om forsinkelse på grund af spildevandsplanens områdetyper. For erhverv er der følgende krav:

  • Uforsinket afledning fra maksimum 40 % af grundarealet for blandet erhverv
  • Uforsinket afledning fra maksimum 50 % af grundarealet for industri
  • Uforsinket afledning fra maksimum 50 % af grundarealet for havneområder


  For eksisterende virksomheder, hvor der kun sker en begrænset ændring i afløbsforholdene, vil kravene om forsinkelse ske på baggrund af spildevandsplanens afløbskoefficient for det pågældende kloakopland. Forsyningen kan oplyse herom. Hvis kravet allerede er overskredet på ansøgningstidspunktet, vil der blive taget udgangspunkt i status-situationen. Der vil derfor ikke blive stillet krav om forsinkelse med tilbagevirkende kraft.

  Hvis der er behov for yderligere afledning i forhold til de fastsatte maksimale procentsatser for uforsinket afledning, skal der ske forsinkelse svarende til ovennævnte befæstigelsesgrader.

  Kravet om forsinkelse sker i form af krav om etablering af en vandbremse (vandreguleringsbrønd) ved tilslutningen til offentlig kloak.

  Som følge af kravet om forsinkelse af regnvandet kan der være behov for at etablere et forsinkelsesvolumen internt på grunden – fx i form af et regnvandsbassin, regnvandskassetter eller opdimensionerede ledninger. Et alternativ til forsinkelse af regnvandet kan være nedsivning internt på grunden. Dette kræver miljømyndighedens tilladelse.

  Kontakt Forsyningen om eventuel forsinkelse af regnvandet – gerne så tidligt i forløbet som muligt. Til brug for vores vurdering om eventuel forsinkelse af regnvandet skal vi bruge opgørelser over nuværende og planlagte tagarealer og befæstigede arealer samt tegning af det planlagte byggeri.