Her får du et overblik over gældende priser

  Se vores priser

   

   

  Trappemodel

  Trappemodel er for de ejendomme, hvorfra der drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, og som forventer et vandforbrug større end 500 m3 om året. Ejeren skal tilmelde ejendommen til Naturstyrelsen, så vandafledningsbidraget bliver beregnet efter "faldende trappe". M3prisen bliver dermed mindre for den sidst afledte m3 vand.

  For nye tilmeldiner er fristen den 15. september med virkning for det efterfølgende afregningsår. Tilmeldingen til Trappemodellen skal ske på Naturstyrelsens hjemmeside trappetilmelding.dk, hvor du kan læse mere om Trappemodellen.

  Læs mere i kap. 3.2.1 i betalingsvedtægten.

  Betalingsvedtægt

  Betalingsvedtægt er gældende for ejendomme, der er og skal tilsluttes Forsyningens ledningsanlæg. Vedtægten er lavet i overensstemmelse med den gældende lovgivning om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber.

  Prisen på vandafledningsbidraget bliver fastsat af Forsyningens bestyrelse og godkendt af Frederikshavn Byråd.

  I vedtægten kan du læse om beregningsgrundlag for tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag mv.

  Se vores betalingsvedtægter for spildevand

  Tilslutningsbidrag

  Se hvad det koster at blive tilsluttet kloak

  Du skal opfatte tilslutningsbidraget som et slags indmeldelsesgebyr. Du skal betale bidraget, når din ejendom kan tilsluttes Forsyningens spildevandsanlæg.

  Tilslutningsbidraget bliver fastsat på baggrund af kloakeringsprincippet i spildevandsplanen.

  Der er én pris for ejendomme beliggende i fælles- og separatkloakerede området og en anden pris for de ejendomme, der er beliggende i et spildevandskloakeret område, hvor tag- og overfladevandet skal nedsives.

  Tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme, beregnes ud fra grundens areal. Se kap. 3.1, 3.1.1 og 3.1.3 i betalingsvedtægten

  Nogle gange er bidraget betalt af den, der har byggemodnet din grund. Det vil typisk fremgå af handelsvilkårene.

  Der er en del ubebyggede ejendomme, hvor ejeren har betalt tilslutningsbidrag. Du er velkommen til at kontakte Forsyningen for at høre, om bidraget er betalt for din grund.
   

  Vandafledningsbidrag

  Vandafledningsbidrag betales af alle, der afleder spildevand til Forsyningens ledningsanlæg.

  Vandafledningsbidraget består af et fast og et variabelt bidrag. Det faste bidrag bliver opkrævet for hvert spildevandsstik til ejendommen, og det variable bidrag afregnes efter det vandforbrug, der aflæses på vandmåleren.