Blanket til færdigmelding (ved separering)

  Arbejder med ændring af kloakanlægget på privat grund skal udføres af en autoriseret kloakmester.

  Når du som kloakmester udfører separering på privat grund, skal du, når arbejdet er færdigt, sende dokumentation på det udførte arbejde til Frederikshavn Kommunes Center for Teknik og Miljø, jf. kravene i påbuddet til grundejeren. Dette indebærer blandt andet en underskrevet færdigmeldingsblanket og en tegning over kloaksystemet på grunden.

  Erklæringen er kommunens og grundejerens dokumentation på, at separeringen er udført efter forskrifterne. Først når kommunen modtager erklæringen, kan ejendommen noteres som separeret. Derfor er det vigtigt, at du som kloakmester sender blanketten til kommunens og afleverer en kopi til grundejeren. 

  Se "Færdigmeldingsblanket" (Kloakmestererklæring)

  Etablering af faskiner på regnvandsafløb

  Som et led i separeringen er det værd at overveje, om tag- og overfladevandet fra din ejendom kan ledes til nedsivning i en faskine som alternativ til afledningen til Forsyningens regnvandsanlæg. Etablering af faskiner er godt for miljøet. Der er dog en del forhold, du skal være opmærksom på, før du etablerer en faskine.

  Læs den information om nedsivning af regnvand på enkeltparceller, som vi giver kunden

  Afledning af regnvand fra udvendig kælderskakt med afløb

  Ved separering skal alle regnvandsafløb som udgangspunkt tilsluttes regnvandssystemet. Hvis grundejeren har en udvendig kælderskakt med afløb vil det resultere, i at regnvandssystemet på ejendommen skal lægges relativt dybt i jorden. I særlige tilfælde er det muligt at få en dispensation til at fastholde afløbet fra kælderskakten på spildevandssystemet.

  Læs den vejleding til ansøgning om dispensation, som vi giver til kunden

  Sløjfning af kloaktilslutning

  - når en ejendom rives ned

  Når bygningerne på en ejendom, der er tilsluttet Forsyningens kloaknet skal rives ned, skal alle ejendommens kloaktilslutninger sløjfes forsvarligt, for blandt andet at undgå rotter og sand i Forsyningens hovedsystem.

  Forsyningen vil foretage sløjfningen af stikket/stikkene til ejendommen, når Frederikshavn Kommune har givet nedrivningstilladelse på ejendommen.

  Hvis der på et senere tidspunkt skal bygges eller afledes spildevand fra ejendommen, skal ejeren ikke betale nyt tilslutningsbidrag, men selv betale for at genetablere stiktilslutning til ejendommen.

  Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Forsyningen, tlf. 9829 9000.

  Instruktion til håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Forsyningen

  I Forsyningen står et sundt og sikkert arbejdsmiljø højt på dagsordenen.

  Det er vigtigt for os, at både vores egne medarbejdere og personer, der er ansat i virksomheder, som udfører arbejde for os, arbejder på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde.

  I pjecen Generelt som sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S kan du læse om Forsyningens generelle sikkerhedsregler. Herudover beder vi dig være opmærksom på de lokale regler, der gælder på den arbejdsplads, hvor arbejdet udføres.

  Hent pjecen Generelt om sikkerhed i Forsyningen.