Vejledning til at udfylde affaldsdeklaration

  Baggrund
  I henhold til Miljøministeriets gældende bekendtgørelse vedr. deponiaffald skal Forsyningens deponeringsanlæg ved enhver modtagelse af affald til deponering have oplyst og registreret følgende:

  • Affaldsproducent
  • Affaldets karakteristika og oprindelse
  • Affaldsfraktion og – type

  Visuel inspektion
  Forsyningens deponeringsanlæg skal ved enhver modtagelse af affald til deponering foretage en visuel inspektion af affaldet ved indgangen til anlægget og på deponeringsstedet. Forsyningens deponeringsanlæg skal sikre, at affald, der aflæsses på en deponeringsenhed, er i overensstemmelse med den type af affald, der må deponeres på den pågældende enhed, og er i overensstemmelse med deponeringsanlægs modtagekrav for deponeringsegnet affald.

  Afvisning
  Såfremt affaldet ikke overholder Forsyningens deponeringsanlægs modtagekrav for deponeringsegnet affald, afvises dette. Affaldsproducenten underrettes om afvisningen.

  Kvittering
  Der udstedes en skriftlig kvittering for hvert læs affald, der modtages til deponering (og dermed overholder Forsyningens deponeringsanlægs modtagekrav for deponeringsegnet affald). Forsyningens deponeringsanlægs vejeseddel er affaldsproducentens kvittering for, at affaldet var sorteret i henhold til deponeringsanlægs modtagekrav.

  1. Kilde og oprindelse
  Oplysninger om affaldsproducent, og hvilken kommune affaldet er opstået.

  2+3. Arbejdsproces og øvrige relevante oplysninger
  Det noteres i hvilken arbejds- eller produktionsproces affaldet opstår fx produktion af møbler, reparation af hus osv. Og beskrivelse af hovedbestanddele i konkret læs.

  4. Affaldsfraktion (EAK koder)
  Affaldsfraktion, som indgår i affaldet, se positivlisten.

  5. Indeholder affald, der er omfattet af forbud mod deponering
  Ifølge § 63 i Bekendtgørelse om affald af 18. december 2012 må følgende affaldstyper IKKE deponeres:

  • Affald i flydende form, dog ikke slam
  • Affald, som under deponeringsforholdene er eksplosivt, brandnærende, brandfarligt eller ætsende.
  • Klinisk risikoaffald.
  • Dæk med en udvendig diameter på under 1.40 m.
  • Ituskårne dæk.
  • Affald, der ikke har været underkastet forbehandling. Dette kan dog fraviges hvis en forbehandling ikke vil nedbringe mængden af affaldet eller farerne for menneskers sundhed eller miljøet.

  6. Beskrivelse af anvendt forbehandling
  Hvis affaldet er forbehandlet sættes kryds i anvendt forbehandling.

  7. Affaldets lugt, farve og fysiske forme
  Beskriv affaldet.

  8. Beskrivelse af særlige sikkerhedsforanstaltninger
  Hvad skal Forsyningen tage højde for ved modtagelsen.

  9. Kan affaldet eller dele af de genanvendes eller nyttiggøres
  Sæt kryds i ”JA” hvis affaldet fx indeholder murbrokker, gips, trykimprægneret træ eller rent træ.

  10. Underskrift
  Deklarationen er ikke gyldig uden affaldsproducentens underskrift.

  Aflevering af affald
  Ved enhver aflevering af affald til deponering skal affaldsdeklarationen afleveres til Forsyningens deponeringsanlæg ved indvejning af affaldet.

  Affald, som ikke er omfattet af deklarationspligt, skal bortskaffes i henhold til Regulativ for erhvervsaffald gældende i Frederikshavn Kommune.   

  Tilbage