Status pr. 2. maj 2022

  Kilden Nord
  Nord Energi påbegynder deres arbejde snarest muligt i Regulusvej med krydsning af elkabler inden asfalt etableres. Fjernvarme og Vand arbejder med etablering af nye forsyningsledninger i Tøttenborg frem mod Brønderslevvej. 

  Fjernvarmearbejdet er 10 arbejdsdage bagud ifølge tidsplanen.

   

  Kilden Syd
  Etablering af fjernvarme og vand i Ryetsvej køres til enden ved vendepladsen. Der bliver etableret fjernvarmeledninger få meter ind på sideveje til Ryetsvej.

  Arbejdet er 8 arbejdsdage bagud ifølge tidsplanen.

  Nord Energi skal have opgraderet elkabler og har enkelte krydsninger, som skal etableres inden asfalt udføres i Ryetsvej. Vennelyst skal ligeledes have rettet enkelte kantsten og baglandet op inden udlægning af asfalt.

  Gældende for Kilden Nord og Syd er, at entreprenøren forventer at kunne indhente den tabte tid frem mod sommerferien, da arbejdet kommer væk fra de større stamveje.

   

  Brønderslevvej
  Brønderslevvej krydses i weekenden 21. og 22 maj, hvor Brønderslevvej spærres for trafik, som er aftalt med vejmyndigheden og politiet. Der bliver her omkørsel via Flade Kirkevej og Suderbovej.

   

  Pumpestation
  Grunden, hvor pumpestationen skal etableres gøres klar, og pumpestationen forventes etableret uge 23. Vi forventer, at kunne tilkoble de første borgere efter planen omkring uge 24/25, som planlagt.

   

  Tilkobling af fjernvarme
  Forsyningen samarbejder med Evida om at koble over fra naturgas til fjernvarme. Vi forventer at kunne tilkoble de første huse omkring uge 24/25 i Regulusvej og de, som har stik til Tøttenborgvej og Ryetsvej. Der kommer mere information herom, når vi er sikker på, at alt fungerer og har en endelig plan med Evida for tilkoblingerne.    

  Se oversigtskort, hvor det fremgår, hvilke strækninger, der er etableret og hvilke, der bliver udført i den kommende periode.

  Status pr. 1. april 2022

  Kilden Nord
  Der er etableret hovedledning i Regulusvej – Dog mangler der at blive etableret fjernvarme i stien fra Regulusvej frem til Flade Kirkevej. Der arbejdes pt. i Tøttenborgvej, som forventes at blive færdiggjort uge 18. Næste ledningsarbejde bliver i Brønderslevvej, som starter op i uge 17 og forventes afsluttet uge 19. Pumpestationen ved gartneriet på Brønderslevvej etableres fra uge 14 og frem til uge 20.

   

  Kilden Syd
  Der er etableret fjernvarmeledning i Ryetsvej fra Brønderslevvej frem til Solvang. Ryetsvej forventes afsluttet uge 17. Næste ledningsarbejde bliver til Ryetsvej nr. 7 -9, som starter uge 16 og forventes afsluttet uge 19.

   

  Fjernvarmetilslutninger
  De første fjernvarmetilslutninger vil tidligst kunne etableres fra uge 24. Der er dialog med Evida, hvor der bliver lavet køreplan for tilslutningerne. Nærmere dato for hver tilslutning bliver meldt ud til hver enkelt på nedenstående veje, når vi har koordineret planen med Evida. 
  De første fjernvarmetilslutninger bliver i:

  Regulusvej, Tøttenborgvej, Brønderslevvej, Ryetsvej, Solvang og Fylleledvej.

  Se oversigtskort, hvor det fremgår, hvilke strækninger, der er etableret og hvilke, der bliver udført i den kommende periode.

   

  Beboerkørsel
  Forsyningen er i gang med at etablere fjernvarmeledninger i vejarealerne, hvilket vil genere trafikken i området. Der er konstateret uacceptabelt kørsel med høj hastighed og tilhørende upassende fingersprog til arbejdsfolkene, hvilket ikke fremmer et samarbejde. Forsyningen ønsker en dialog med jer borgere, der føler sig generet af arbejdet for at høre begrundelsen herfor, således vi evt. kan afhjælpe situationen.

  I kan kontakte Forsyningen på telefon. 9829 9000. Spørg efter Varmeafdelingen, 

  Status pr. 3. marts 2022

  Etablering af fjernvarmerør og renovering af vandledning i Regulusvej, Etape 1 Nord er påbegyndt i uge 8 og forventes afsluttet uge 14.
  I Ryetsvej 1-7, etape 1 syd påbegynder arbejdet i uge 9 og forventes afsluttet uge 12. 


   

   

  Status pr. 14. januar 2022

  Arbejdet med at nedgrave den 760 meter lange hovedledning langs siden af Brønderslevvej pågår. 

  Status pr. 2. december 2021

  Vi skal besigtige og opmåle hver enkelt ejendommen med henblik på at udregne pris til brug for aftalen. Dette er en stor kabale at få til at gå op, og vi når desværre ikke at få alle aftaler på plads inden nytår. Dog giver vi stadig den lovede rabat på 22.000 kr. på tilslutning til de grundejere, der allerede har tilkendegivet, at de ønsker fjernvarme og til øvrige, der giver tilsagn om tilslutning inden den 31. december 2021.

  Har du endnu ikke indgået aftale om besigtigelse og opmåling ved din ejendom, bedes du hurtigst muligt kontakte os, tlf. 9829 9000, så vi sammen kan finde et tidspunkt, der passer i kalenderen.

  Status pr. 17. december 2021

  For at understøtte den grønne omstilling og medvirke til, at de boliger der ligger i vores forsyningsområde, motiveres til at skifte til fjernvarme, har vi forlænget perioden med tilslutningsrabatten, så der også i hele 2022 kan opnås tilslutningsrabat på 22.000 kr.