Fornyelse af kloakkerne i Jens Winthers Vej, Skarpæsvej, Rødkælkevej, Stærevej, Rylevej, Drosselvej og Nedre Mosevej  i Skagen

  Hvad laver vi?
  Frederikshavn Forsyning A/S og Center for Park og Vej ved Frederikshavn Kommune renoverer i år 2019 og 2020 Jens Winthers Vej, Skarpæsvej, Rødkælkevej, Stærevej, Rylevej, Drosselvej og Nedre Mosevej  i Skagen. I år 2019 udfører vi Jens Winthers Vej, Rødkælkevej og en del af Skarpæsvej. I år 2020 fortsætter vi arbejdet i Skarpæsvej, Stærevej, Rylevej, Drosselvej og Nedre Mosevej.

   

   

   

  Ved anlægsarbejdet fornyes det eksisterende kloaksystem med et nyt separatsystem. Derudover fornyes vandledninger samt asfaltbelægninger, kantsten og fortove. Der skal desuden etableres en ny spildevandspumpestation på Skarpæsvej.

  Fornyelsen af kloakkerne udføres som en separatkloakering, hvor det eksisterende fællessystem udskiftes med et nyt separatsystem. Hermed menes, at det eksisterende et-strengssystem, hvor regn- og spildevand løber i samme ledningssystem, ændres til et nyt to-strengssystem, hvor regn- og spildevand løber i hver sit ledningssystem. Den nye regnvandsledning udføres, så der er taget højde for den fremtidige vejrsituation med de ventede klimaforandringer. Regnvandet vil blive udledt til havnebassinet i et regnvandsudløb ved Notkajen.

  I takt med at vi etablerer et nyt separatsystem i vejen, vil der blive etableret to stik til hver ejendom til afledning af henholdsvis regnvand og spildevand. Det private kloaksystem på grundene skal efterfølgende adskilles, så regnvand og spildevand afledes til hver sit ledningssystem.

   

  Hvorfor graver vi?

  Vi udfører projektet, fordi

  ◾der i området findes ældre nedslidte kloakanlæg med mange driftsmæssige problemer

  ◾separeringen af kloaksystemet giver væsentlige forbedringer af vandmiljøet

  ◾risikoen for kælderoversvømmelser minimeres

  ◾et nyt separatsystem medvirker til klimasikring

  ◾regnvandsbelastningen på renseanlægget reduceres

   

  Hvem er med?

  Anlægsarbejdet udføres som et fælles koordineret projekt mellem:

  ◾Frederikshavn Spildevand A/S

  ◾Frederikshavn Vand A/S

  ◾Frederikshavn Kommune, Center for Park og Vej

   

  Forsyningen har indgået en kontrakt med det rådgivende ingeniørfirma Envidan om at forestå projektering og tilsyn med anlægsarbejdet.
  Forsyningen har indgået kontrakt med Sejlstrup Entreprenørforretning om at udføre anlægsarbejdet.

   

  Hvornår graver vi?

  Anlægsarbejdet vil blive udført i perioden:

  • År 2019: april til slutningen af oktober
  • År 2020: marts til slutningen af oktober

  Tidsplanen er vejledende, da vejr og andre uforudseelige forhold kan ændre den.


  Parkering i anlægsperioden
  I anlægsperioden vil dele af området være afspærret for biltrafik. Vi bestræber os på at begrænse perioder med afspærrede veje, men det kan ikke undgås, at kørsel til ens bolig ikke er muligt, mens gravearbejdet finder sted i nærheden af boligen. Specielt blinde veje kan være udfordret af afspærring. Der vil blive skiltet, mens anlægsarbejdet finder sted. Selvom der i perioder spærres for kørende trafik opretholdes adgangen for gående under hele anlægsperioden.

   

  Vil du vide mere?
  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til projekterne. Du kan kontakte følgende personer:

  ◾Søren Barbré Pedersen, Envidan, tlf. 2715 3729

  ◾Anne L. Thøgersen, Frederikshavn Spildevand, tlf. 5163 3051

  ◾Jørgen Hermann, Frederikshavn Vand, tlf. 5163 3113

  ◾Just Jensen, Frederikshavn Kommune, Center for Park & Vej, tlf. 2948 6000

   

  Tilbage