Anlægsarbejde på Agervej, Strandvej og Stationsvej m.fl. i Strandby -  separatkloakering fortsætter 

  Se status på projektet 

  Hvorfor graver vi?

  Frederikshavn Spildevand A/S udfører i 2022 etape 5 af separatkloakeringen af Strandby.

  Etape 5 omfatter renovering af følgende strækninger:

  • Agervej fra Strandvej til Stationsvej
  • Nørgårdsvej fra Stationsvej til Rypevej
  • Strandvej fra Agervej til Stationsvej
  • Stationsvej fra Strandvej til Agervej 

  Der er ligeledes indgået kontrakt med entreprenør om projektets etape 6, som omfatter:

  • Strandvej fra Stationsvej til Munkevej
  • Hejrevej fra Stationsvej til Tranevej
  • Stationsvej fra Agervej til Jernbanevej

  Ved anlægsarbejdet udskiftes det eksisterende kloaksystem med et nyt separatsystem på ovennævnte veje. Fjernvarmeledninger, vandledninger, asfaltbelægning og fortov fornyes i forskelligt omfang på de enkelte strækninger.

  Hvad laver vi?

  Renoveringen omfatter udskiftning af det eksisterende fællessystem, hvor regnvand og spildevand afledes i samme kloaksystem. Når denne ledning bliver overbelastet under kraftig regn, vil vandstanden i ledningen stige, og vandet kan derved løbe ind i kældrene på husene gennem spildevandsafløbet.

  Vi udfører det nye kloaksystem som et separatsystem, hvor regnvand og spildevand afledes i hvert sit system. I takt med at vi etablerer et nyt separatsystem i vejen, vil der blive etableret to stik til hver ejendom til afledning af henholdsvis regnvand og spildevand.

  Det private kloaksystem på grundene skal efterfølgende adskilles, så regnvand og spildevand afledes til hver sit ledningssystem. På den måde bliver de indvendige kælderafløb tilsluttet en spildevandsledning, som ikke er påvirket af regnvand, og risikoen for oversvømmelser af kældrene bliver derved kraftigt reduceret.

  Regnvandet fra ejendommene tilsluttes en ny regnvandsledning, hvor der i størrelsen er taget højde for den fremtidige vejrsituation med de ventede klimaforandringer.

  Hvem er med?

  Anlægsarbejdet udføres som et fælles koordineret projekt mellem:

  • Frederikshavn Spildevand A/S
  • Frederikshavn vand A/S
  • Strandby Varmeværk ApS
  • Frederikshavn Kommunes Center for Park & Vej

  Forsyningen har indgået en aftale med det rådgivende ingeniørfirma Envidan fra Aalborg om at forestå projektering og tilsyn med anlægsarbejdet. Forsyningen har indgået kontrakt med entreprenørfirmaet Trigon A/S om udførelse af anlægsarbejdet i etape 5 og 6.

  Derudover udføres der arbejde af Strandby Varmeværk, Frederikshavn Vand og Park & Vejs egne medarbejdere. 

  Hvornår graver vi?

  Anlægsarbejdets etape 5 vil blive udført i perioden fra starten af februar og til slutningen af november 2022. Nedenstående tidsplan beskriver rækkefølge og udførelsesperiode for de enkelte vejstrækninger. Tidsplanen for arbejdet påvirkes af mange forhold, så der kan opstå behov for ændringer i planen undervejs.

  • Agervej fra Strandvej til Stationsvej (midt i marts til slutningen af juni)
  • Nørgårdsvej fra Stationsvej til Rypevej (starten af april til slutningen af juni)
  • Strandvej fra Agervej til Stationsvej (starten af maj til slutningen af august)
  • Stationsvej fra Strandvej til Agervej (starten af juni til slutningen af november)

  For alle strækninger gælder, at hver ledningstype (kloak, vand og fjernvarme) lægges i særskilte arbejdsprocesser, da ledningerne lægges i forskellig dybde og med indbyrdes afstand. Vi vil således grave på de enkelte strækninger af flere omgange. 

  Vejene i projektområdet vil i perioder blive spærret for gennemkørende trafik. Der vil blive skiltet for omkørsel.