Kloakarbejde ved Lisborgvej, Abelsvej, Søborgvej og del af Uranienborgvej i Frederikshavn

   

  Se status for projektet

   

  Generel information vedrørende projektet

  Hvorfor graver vi?

  I 2017 skiftede vi kloakker i Saltebakken, og vi etablerede et nyt regnvandsudløb til Kattegat.

  Fra 2019 og ca. 8 år frem skifter vi kloakkerne i oplandet til Saltebakken-udløbet. I 2019 blev kloakken i Lisborgvej skiftet, og der blev etableret forbindelse til den nye kloak i Saltebakken ved krydsning af Europavej.

  Fra februar 2020 gennemfører vi 2. etape, som omfatter følgende veje i nævnte rækkefølge:

  • Uranienborgvej fra Søborgvej til Lisborgvej (inkl. stikvej)
  • Søborgvej
  • Abelsvej (inkl. stikvej)


  I bunden af Abelsvej etablerer vi henholdsvis en regn- og en spildevandspumpestation, som skal pumpe regn- og spildevand videre til Saltebakken via Lisborgvej.

  På sigt skal regnvandet udledes til Kattegat via det nye regnvandsudløb ved Saltebakken. Udskiftningen af kloakkerne gennemføres som en separatkloakering, hvor vi lægger to ledninger til henholdsvis regnvand og spildevand. En separatkloakering vil medføre en miljøgevinst for Kattegat, idet overløbene til Kattegat af spildevand reduceres. Derudover bliver det nye system mere driftssikkert, da spildevandsafløbet fra ejendommene ikke længere er påvirket af regnvand.

  Hvad laver vi?
  Renoveringen omfatter udskiftning af det eksisterende fællessystem, hvor regnvand og spildevand afledes i samme kloaksystem. Vi udfører det nye kloaksystem som et separatsystem, hvor regnvand og spildevand afledes i hvert sit system. I takt med at vi etablerer et nyt separatsystem i vejen, vil der blive etableret to stik til hver ejendom til afledning af henholdsvis regnvand og spildevand.

  Det private kloaksystem på grundene skal efterfølgende adskilles, så regnvand og spildevand afledes til hvert sit ledningssystem.

  Regnvandet fra ejendommene tilsluttes en ny regnvandsledning, hvor der i størrelsen er taget højde for den fremtidige vejrsituation med de ventede klimaforandringer.

  Hvem er med?
  Anlægsarbejdet udføres som et fælles koordineret projekt mellem:

  • Frederikshavn Spildevand A/S
  • Frederikshavn Vand A/S
  • Frederikshavn Varme (Uranienborgvej og Søborgvej)
  • Center for Park og Vej, Frederikshavn Kommune

  Forsyningen har indgået en aftale med det rådgivende ingeniørfirma COWI fra Aalborg om at forestå projektering og tilsyn med anlægsarbejdet.

  Forsyningen har indgået kontrakt med Entreprenørfirmaet Trigon om at udføre anlægsarbejdet i etape 1 og 2.

  Hvornår graver vi?
  Anlægsarbejdet vil blive udført i perioden

  Etape 1: Fra marts til november 2019.

  Etape 2: Fra marts til november 2020

  Parkering i anlægsperioden
  I anlægsperioden vil dele af området være afspærret for biltrafik. Vi bestræber os på at begrænse perioder med afspærrede veje, men det kan ikke undgås, at kørsel til ens bolig ikke er muligt, mens gravearbejdet finder sted i nærheden af boligen. Specielt blinde veje kan være udfordret af afspærring. Der vil blive skiltet, mens anlægsarbejdet finder sted. Selvom der i perioder spærres for kørende trafik opretholdes adgangen for gående under hele anlægsperioden.

  Sikring af ejendomme
  I forbindelse med kloakarbejdets udførelse er der risiko for, at der kan opstå skader på ejendomme, som ikke er funderet tilstrækkeligt. Som led i forberedelsen af kloakarbejdet har vi foretaget en fotoregistrering af alle ejendomme i nærområdet.

  Der er desuden opsat vibrationsmålere på enkelte af de nærmeste ejendomme.

  Kontakt os
  Har du spørgsmål til anlægsprojektet, er du velkommen til at kontakte vores rådgiver på projektet Rasmus Høibjerg fra Cowi, tlf. 2845 8876/email raho@cowi.com eller Forsyningens projektleder Halfdan Bøgh, tlf. 5163 3055/email habo@forsyningen.dk.

  Du er også velkommen til at kontakte entreprenørens formand på pladsen, hvis der i forbindelse med arbejdet opstår gener, ud over hvad der må forventes.

  Tilbage