Status pr. 19. september 2017

På baggrund af Hirtshals Entreprenørforretnings konkurs har Forsyningen indgået ny kontrakt med Sejlstrup Entreprenørforretning A/S om færdiggørelse af de to etaper af projektet på Mette Billes Vej m.fl.

De sidste uger stilstand i projektet har betydet at vi har været nødt til at lave en ny etapeinddeling og tidsplan for projektet for at sikre at vi får lukket forsvarligt ned til vinter. Den nye plan er beskrevet nærmere herunder:

 • Etape 1 begrænses til at omfatte færdiggørelse af krydset ved Stenbakkevej/Kastanievej samt en strækning på ca. 100 m ind ad Stenbakkevej (til nr. 75). Den præcise afgræsning fastlægges endeligt, ud fra entreprenørens fremdrift og vejrliget i efteråret, således det sikres at vi får retableret efter os inden vinteren.

 • Der ud over retableres belægninger på Falkevej, Mette Billes Vej, Kastanievej og Lars Falsters Vej i 2017.

 • Den resterende del af Stenbakkevej og Lundevej udsættes til etape 2 med udførelse i 2018. I 2018 renoveres således Bülowsvej, Konsul Cloos Vej, Enghavevej, Stenbakkevej og Lundevej, i den nævnte rækkefølge.

 • Vand- og fjernvarmearbejder på Kastanievej og Knudensvej er i gang og udføres af Forsyningens egne folk sideløbende med Sejlstrups arbejde.

 

Status pr. 12. september

Forsyningen forhandler fortsat med konkursboet om vilkårene for at lade en anden entreprenør videreføre projektet. Vi forventer en afklaring i løbet af nogle få uger.

Af hensyn til det videre forløb i projektet skal mest muligt i projektområdet stå uberørt, indtil vi indgår en aftale med boet omkring projektet.

Vi vil dog i indeværende uge genoptage arbejdet med vand- og fjernvarmeledninger på Kastanievej og Knudensvej for at sikre forsyningen til vores kunder. Dette arbejde udføres af Forsyningens egne folk.

Vi beklager de gener som sagen påfører beboerne i området og arbejder for, at vi snarest kan genoptage projektet.

Status pr. 4. september

Arbejdet på anlægsprojektet har ligget stille siden mandag den 21. august. Hirtshals Entreprenørforretning har indgivet konkursbegæring, og der er nu åbnet mulighed for, at vi kan indgå aftaler med konkursboet omkring det videre forløb i sagen.

Forsyningen forhandler i øjeblikket med boet om vilkårene for at lade en anden entreprenør videreføre projektet. Vi forventer en afklaring i løbet af nogle få uger.

Af hensyn til det videre forløb i projektet skal mest muligt i projektområdet stå uberørt, indtil vi indgår en aftale med boet omkring projektet.

Vi har dog i den forløbne uge lavet forskellige mindre tiltag i området, som har været nødvendige for at sikre beboernes mulighed for adgang til deres huse samt for at sikre det udførte anlæg.

Vi beklager de gener som dette påfører beboerne i området og arbejder for, at vi snarest kan genoptage projektet.

Status pr. 23. august

Hirtshals Entreprenørforretning har den 21. august 2017 orienteret Forsyningen om, at virksomheden med øjeblikkelig virkning indstiller alle aktiviteter på igangværende opgaver. Dette betyder at der på nuværende tidspunkt ikke arbejdes videre på vores anlægsprojekt på Mette Billes Vej m.fl.

Vi følger udviklingen i sagen nøje med henblik på at sikre den bedst mulige afslutning på anlægsprojektet under de nye omstændigheder. Desværre vil dette betyde større ændringer i den planlagte udførelse af projektet, under hensyntagen til beboerne i området, sikring af det udførte anlæg samt de juridiske aspekter i sagen.

Vi vil løbende orientere om udviklingen i sagen her på siden.  

Status pr. 13. juli

Anlægsarbejdet i området har været i gang siden starten af april, og der er nu arbejder i gang på Lars Falsters Vej, Falkevej og Mette Billes Vej.

Barfredsvej er blevet krydset med nye ledninger, er retableret og åbnet for trafik igen. Vi etablerer cykelsti og fortov i vestsiden af Barfredsvej, når vi er færdige med arbejdskørsel på strækningen.

Arbejdet er desværre blevet forsinket på grund af forskellige uforudsete udfordringer. For at indhente så meget tid som muligt, fortsætter vi derfor anlægsarbejdet gennem sommerperioden (uge 29, 30 og 31), dog i perioder med begrænset bemanding.

Dette arbejde omfatter:

 • Etablering af fjernvarme og vand på Kastanievej, syd for Lars Falsters Vej
 • Etablering af fjernvarme på Stenbakkevej ca. 50 m fra Kastanievej
 • Etablering af fjernvarme og fiber på Lars Falsters Vej
 • Etablering af kloak og vand på Mette Billes Vej frem mod krydset ved Kastanievej

Derefter fortsætter vi med vand- og fjernvarmearbejdet i Kastanievej nord for Lars Falsters Vej og på Knudenvej samt kloak- og vandledningsarbejder på Stenbakkevej og Lundevej.

Kontakt os
Har du spørgsmål til anlægsprojektet, er du velkommen til at kontakte Forsyningens rådgiver på projektet fra MOE i Aalborg:

Uge 29 og 30 – Benny Jepsen, tlf. 25400100

Uge 31 – Preben Schmidt, tlf. 25400119

Du er også velkommen til at kontakte entreprenørens formand på pladsen.

Status pr. 2. juni

Forsyningen og Frederikshavn Kommunes Center for Park og Vej renoverer i øjeblikket vejene omkring Barfredsvej. I den forbindelse skal Barfredsvej krydses af nye kloak- og vandledninger, hvorefter vi retablerer vejen.

Derfor spærres Barfredsvej for gennemkørsel ved Falkevej/Mette Billes Vej fra 6. juni til 7. juli.

Der vil i perioden blive skiltet for omkørsel via Fasanvej, Ørnevej og Asylgade.

For lastbiler skiltes for omkørsel via Rimmens Allé, Niels Juels Vej, Hjørringvej og Nørregade.

Der vil i forbindelse med udførelse af arbejdet generelt være øget færdsel på vejene i lokalområdet.

Status pr. 18. maj 2017

Hirtshals Entreprenørforretning har nu været i gang med anlægsarbejdet på Lars Falsters Vej i nogle uger. Udførelsen har desværre vist sig at være noget mere udfordrende end først antaget. Dette skyldes blandt andet de trange pladsforhold på den blinde vej og de mange sten i undergrunden. På baggrund af disse udfordringer har vi desværre været nødt til at revidere tidsplanen for udførelsen.

Vi forventer, at arbejdet med kloak- og vandledninger afsluttes i løbet af en uges tid. Derefter igangsættes arbejdet med fjernvarme og efterfølgende etableres kantsten og fortov. Anlægsarbejdet forventes afsluttet i starten af juli måned.

Status pr. 6. april

Hirtshals Entreprenørforretning har desværre haft nogle udfordringer i forhold til opstart af anlægsarbejdet. Anlægsarbejdet på Lars Falsters Vej startes derfor først op umiddelbart efter påske, tirsdag den 18. april.

Vi arbejder på en ny tidsplan for udførelsen som vi vil informere de berørte lodsejere om snarest muligt efter påske.

Annonce uge 14

Forsyningen og Frederikshavn Kommunes Center for Park og Vej har netop taget hul på et af årets store anlægsarbejder. Vi udfører arbejdet frem til midt i november 2017 på følgende strækninger:

 • Falkevej mellem Ørnevej og Barfredsvej
 • Mette Billes Vej
 • Stenbakkevej mellem Enghavevej og Lundevej
 • Lundevej mellem Stenbakkevej og Høgstedvej
 • Lars Falsters Vej
 • Kastanievej mellem Lars Falsters Vej og Mette Billes Vej
 • Knudensvej mellem Svanholmsvej og Knudensvej nr. 14A

Vi fornyer de eksisterende kloak,- vand- og fjernvarmeledninger, asfaltbelægninger og fortove i forskelligt omfang på de enkelte strækninger.

Hirtshals Entreprenørforretning udfører anlægsarbejdet i samarbejde med Forsyningen og Center for Park og Vejs egne medarbejdere.

Projektet vil medføre, at vi i perioder spærrer de nævnte vejstrækninger for gennemkørsel. Arbejdet berører også Barfredsvej, som skal krydses af ledningsarbejdet ved Falkevej/Mette Billes Vej. Der vil i anlægsperioden blive skiltet for omkørsel, og der vil i forbindelse med arbejdet være øget færdsel på vejene i lokalområdet.

Der kan opstå støj- og vibrationsgener, mens arbejdet pågår. Vi overvåger nøje den påvirkning, arbejdet kan have for området og beklager de gener, som det kan medføre.

Status pr. 9. marts 2017

Anlægsarbejdet har nu været i udbud og der er afholdt licitation. Forsyningen arbejder i øjeblikket på at indgå kontrakt med den entreprenør, som afgav det laveste bud på opgaven. Samtidig arbejder vi videre med den sidste planlægning forud for opstart. Der er i løbet af de sidste par uger sendt information ud til de berørte lodsejere og lejere i området, omkring arbejdets udførelse.

Anlægsarbejdet startes efter planen op mandag den 27. marts. I projektets første fase etablerer vi depot/arbejdsplads på græsareal ved Stenbakkevej 29. Samtidig tager vi hul på renovering af Lars Falsters Vej med opbrydning af asfaltbelægningen. Derefter udføres ledningsarbejder for vand, varme og spildevand med efterfølgende retablering af kantsten, fortov og asfaltarealer frem til slutningen af maj måned.

Tilbage