Anlægsarbejde i Falkevej, Mette Billes Vej, Stenbakkevej, Lundevej, Lars Falsters Vej, Kastanievej og Knudensvej - Frederikshavn Spildevand A/S forbedrer regnvandsafledning i området

Hvorfor graver vi?
Frederikshavn Forsyning A/S og Frederikshavn Kommunes Park & Vej renoverer i 2017 følgende vejstrækninger:

 • Falkevej mellem Ørnevej og Barfredsvej
 • Mette Billes Vej,
 • Stenbakkevej mellem Stenbakkevej nr. 75 og Kastanievej
 • Lars Falsters Vej
 • Kastanievej mellem Lars Falstervej og Mette Billes Vej
 • Knudensvej mellem Svanholmsvej og Knudensvej nr. 14A

 

 

I 2018 udfører vi projektets etape 2 på Enghavevej, Bûlowsvej, Konsul Cloos Vej, Stenbakkevej og Lundevej. 

Ved anlægsarbejdet fornyer vi det eksisterende kloaksystem med et nyt separatsystem på Falkevej, Mette Billes Vej, Stenbakkevej og Lundevej. På Lars Falsters Vej fornyes det eksisterende kloaksystem.  Vand- og fjernvarmeledninger, asfaltbelægning og fortov fornyes i forskelligt omfang på de enkelte strækninger.

Frederikshavn Spildevand A/S vil ved renoveringen udskifte kloaksystemet, da det nuværende fællessystem er nedslidt. Det nye system etablerer vi som et separatsystem, hvor regnvand og spildevand afledes i hver sin ledning. En separatkloakering vil medføre en miljøgevinst for Kattegat, idet overløbene reduceres. Derudover bliver det nye system mere driftssikkert, da spildevandsafløbet fra ejendommene ikke er påvirket af regnvand.

Hvad laver vi?
Renoveringen omfatter udskiftning af det eksisterende fællessystem, hvor regnvand og spildevand afledes i samme kloaksystem. Når denne ledning bliver overbelastet under kraftig regn, vil vandstanden i ledningen stige, og vandet kan derved løbe ind i kældrene på husene gennem spildevandsafløbet. Vi udfører det nye kloaksystem som et separatsystem, hvor regnvand og spildevand afledes i hvert sit system. I takt med at vi etablerer et nyt separatsystem i vejen, vil der blive etableret to stik til hver ejendom til afledning af henholdsvis regnvand og spildevand.

Det private kloaksystem på grundene skal efterfølgende adskilles, så regnvand og spildevand afledes til hver sit ledningssystem. På den måde bliver de indvendige kælderafløb tilsluttet en spildevandsledning, som ikke er påvirket af regnvand, og risikoen for oversvømmelser af kældrene bliver derved kraftigt reduceret.

Regnvandet fra ejendommene tilsluttes en ny regnvandsledning, hvor der i størrelsen er taget højde for den fremtidige vejrsituation, med de ventede klimaforandringer.

Hvem er med?
Anlægsarbejdet udføres som et fælles koordineret projekt mellem:

 • Frederikshavn Spildevand A/S
 • Frederikshavn Vand A/S
 • Frederikshavn Varme A/S
 • Frederikshavn Kommunes Park & Vej
 • Nordenergi A/S

 Anlægsarbejdet udføres af Sejlstrup Entreprenørforretning A/S.

Hvornår graver vi?
Vi forventer, at udføre arbejdet på etape 1 i perioden 27. marts 2017 til november 2017. De enkelte veje i projektområdet vil i perioder blive spærret for gennemkørende trafik. Der vil blive skiltet for omkørsel.

Se status for projektet