Status på anlægsprojekt den 28. oktober

Vi er nu godt i gang med projektet. Vi har indtil videre arbejdet på Skagen Havn, omkring strandengen ved Vippefyret samt på Hvidefyrvej - langs Bøjlevejen og Butterstien.

Med udgangen af november måned afslutter vi arbejderne på Hvidefyrvej, og vi bliver færdige langs Bøjlevejen og Butterstien inden årsskiftet.

Ved Auktionsvej/Coastervej udfører vi i uge 45 jernspuns for en udgravning til en fremtidig regnvandspumpestation.  Arbejdet udføres med en vibrator ophængt i en mobilkran. Arbejdet vil blive udført i tidsrummet fra kl. 07.00 - 18.00. Arbejdet kan betyde støj- og vibrationsgener, mens arbejdet pågår. Vi overvåger nøje den påvirkning arbejdet har for området.  Vi beklager de gener, dette måtte medføre.

Fra november-februar vil vi udføre arbejder ved Auktionsvej, mens kloakarbejderne i øvrigt vil være af begrænset omfang i disse måneder.

I 2017 vil vi udføre arbejder i Fyrvej, Hvidefyrvej og Østre Strandvej.

.

Der støbes bygværk til den nye pumpestation på Hvidefyrvej

 

 

Der støbes bygværk til den nye pumpestation på Hvidefyrvej

De nye spildevandsledninger, som skal føre spildevand til renseanlægget, etableres langs Bøjlevejen

Der forberedes til etablering af et nyt bygværk ved Coastervej/Auktionsvej

Der forberedes til etablering af et nyt bygværk ved Coastervej/Auktionsvej

Status på anlægsprojekt den 3. juni

Anlægsarbejdet med etablering af nye kloakledninger i strandengen ved Vippefyret og Det Hvide Fyr nærmer sig nu sin afslutning. I uge 22 vil de sidste kloakledninger bliver gravet ned. I uge 23 vil vi retablere arbejdsarealerne, så vi kan åbne for offentligheden igen fra mandag i uge 24. Vi rydder også op på depotet på parkeringsarealerne ved Fyrvej.

Ved den nye underjordiske pumpestation ved Hvidefyrvej, der fremtidigt skal sikre afledning af regn- og spildevand fra en stor del af den nordøstlige del af Skagen, er entreprenøren færdig med etablere jernspuns, som er lavet for at kunne lave udgravningen til pumpestationen. Der vil i de kommende uger foregå mindre forberedende arbejder som klargøring til de forestående udgravningsarbejder.  

På Skagen Havn er vi lige nu i gang med at med etablere det nye regnvandsudløb, hvor alt regnvand fra projektområdet på sigt skal løbe til. Vi er i gang med at lave et større betonbygværk direkte ved kajen ved Notkajen og forberede selve havneudløbet. Fra uge 25 vil vi påbegynde kloakarbejdet i Notkajen og Coastervej.

 

Der arbejdes ved Det Hvide Fyr.

Spunsjernene er etableret på Hvidefyrvej.

Vi etablerer et nyt udløb ved Notkajen.

Status på anlægsprojekt den 2. maj

Anlægsarbejdet med etablering af ny underjordisk pumpestation ved Hvidefyrvej er nu i gang. Pumpestationen skal sikre afledning af regn- og spildevand fra en stor del af den nordøstlige del af Skagen. Entreprenøren er i gang med at etablere jernspuns for at kunne lave udgravningen til pumpestationen. Udgravningen vil være ca. seks meter dyb. Spunsarbejdet forventes at foregå i uge 17 og 18. I perioden vil der i området opleves gener i form af støj og vibrationer. Vi overvåger nøje disse forhold, men vi kan ikke undgå at forstyrre hverdagen i området. Der vil i perioden også være midlertidig afspærring af Hvidefyrvej. Når spunsarbejdet er færdigt, vil der efterfølgende foregå udgravningsarbejde ved pumpestationen.

Som en del af projektet arbejder vi desuden også med kloakarbejde i strandengen ved Vippefyret og med nyt regnvandsudløb på Skagen Havn ved Notkajen.