Fornyelse af kloakkerne i Skagens nordøstlige del

Hvorfor graver vi?
I den nordøstlige del af Skagen by igangsætter Frederikshavn Forsyning en fornyelse af kloaksystemerne. Fornyelsen af kloaksystemerne udføres som en separering, hvor det eksisterende fællessystem ændres til et nyt separatsystem. Hermed menes, at det eksisterende et-strengssystem, hvor regn- og spildevand løber i samme ledningssystem, ændres til et nyt to-strengssystem, hvor regn- og spildevand løber i hver sit ledningssystem.

Vi udfører projektet, fordi

 • der i området findes ældre nedslidte kloakanlæg med mange driftsmæssige problemer
 • separeringen af kloaksystemet giver væsentlige forbedringer af vandmiljøet
 • risikoen for kælderoversvømmelser minimeres
 • et nyt separatsystem medvirker til klimasikring, idet regnvandssystemet opdimensioneres i forhold til en forøget regnintensitet, og der tages højde for en stigende havvandsstand
 • regnvandsbelastningen på renseanlægget reduceres, hvilket medfører en forbedret spildevandsrensning, forøget kapacitet under regn, mindre el- og kemikalieforbrug samt mere stabil anlægsstyring

Hvad laver vi?
Sammen med Frederikshavn Kommune har vi vedtaget dette projekt:

 • Etablering af et nyt udløb i Skagen havns østligste havnebassin (Østbassin 2) ved Coastervej og Notkajen
 • Etablering af et nyt regnvandssystem incl. pumpestation mellem det nye udløb i havnebassinet og Hvidefyrvej/Skarpæsvej
 • Etablering af en nye spildevandsledninger incl. pumpestationer mellem Skagen Havn og Skagen Renseanlæg
 • Separatkloakering af vejene i den nordøstlige del af Skagen

I 2016 arbejder vi her:

 • På Skagen Havn i vejene Notkajen, Coastervej og Auktionsvej
 • I strandengen ved Vippefyret mellem Østerbyvej og Fyrvej
 • Langs Bøjlevejen
 • Ved Hvidefyrvej, hvor der etableres en ny pumpestation

I 2017 arbejder vi her:

 • I Østre Strandvej og Østerbyvej
 • I Hvidefyrvej
 • I Fyrvej

Når disse arbejder er udført, fortsætter separatkloakeringen af vejene i den nordøstlige del af Skagen. Der er endnu ikke fastlagt en tidsplan for disse arbejder.

Se status på projektet.

Hvem er med?
Ud over kloakarbejderne i år 2016 og 2017 udføres samtidigt vandledningsarbejder i Østre Strandvej og i strandengen ved Vippefyret samt fjernvarmearbejder i Østre Strandvej. De øvrige ledningsejere i området har ikke ønsket at deltage i projektet.

I forbindelse med de fremtidige separatkloakeringer af vejene vil alle ledningsejere blive tilbudt at deltage i projektet.

Hvornår graver vi?
Vi forventer, at arbejderne i år 2016/2017 starter op i marts 2016 og vil være afsluttet i november 2017.

 • I marts 2016 påbegyndes arbejderne på Skagen Havn (Notkajen, Coastervej og Auktionsvej), som forventes afsluttet i juli 2016
 • I marts 2016 påbegyndes arbejderne i Strandengen ved Vippefyret, som forventes afsluttet medio juni 2016
 • I marts 2016 påbegyndes arbejderne med pumpestationen på Hvidefyrvej, som forventes afsluttet senest i november 2016
 • I marts 2016 påbegyndes arbejderne langs Bøjlevejen og Butterstien, som forventes afsluttet senest i november 2016
 • I marts 2017 påbegyndes arbejderne i Østre Strandvej og Østerbyvej, som forventes afsluttet senest i november 2017. Der arbejdes ikke i perioden juni-august
 • I marts 2017 påbegyndes arbejderne i Hvidefyrvej og Fyrvej, som forventes afsluttet senest i november 2017


Tilbage