Status pr. 16. marts 2018

  Forsyningen arbejder i øjeblikket med den sidste planlægning forud for opstart sammen med rådgiver og entreprenør på projektet. Der bliver i disse dage sendt information ud til de berørte grundejere og lejere i området, omkring arbejdets udførelse.

  Projektets etape 1 i 2018 omhandler etablering af en ny pumpestation i spildevand på hjørnet af Agervej og Strandbyvej samt nye ledninger til afledning af regn- og spildevand i Agervej på strækningen mellem Strandbyvej og Agervej 31.

  Tidsplan for arbejdet
  Anlægsarbejdet startes efter planen op tirsdag den 3. april.

  For at vi kan etablere den nye pumpestation ved Agervej/Strandbyvej har vi behov for at etablere en jernspuns. Spunsen danner et tæt jernkasse hvori der graves ud og pumpestationen monteres. Spunsen udføres ved nedpresning med vibrator. Arbejdet vil blive udført på hverdage i tidsrummet fra 7-18. Arbejdet kan betyde støj- og vibrationsgener, mens arbejdet pågår. Vi overvåger nøje den påvirkning arbejdet har for området.

  Vi forventer, at spunsarbejdet udføres i de første uger efter påske (uge 14 og 15) og vil vare 3-5 dage. Vi beklager de gener, dette måtte medføre.

  Når selve spunsen er etableret skal der graves ud indeni, hvorefter pumpestationen med de dertilhørende tekniske installationer skal monteres. Dette arbejde forventes at forløbe frem til midten af maj hvor pumpestationen sættes i drift.

  Når pumpestationen er i drift igangsættes etableringen af de nye ledninger til regn- og spildevand i Agervej. Dette arbejde forventes at forløbe frem til september måned.

  Tilbage

  Status pr. 12. april 2018

  Anlægsarbejdet på Agervej har nu været i gang i nogle uger. Trigon og Arkil har i de sidste uger arbejdet med etablering af jernspunsen på hjørnet af Agervej/Strandbyvej, hvor den nye pumpestation skal etableres.

  Jernspunsen skal danne en tæt jernkasse hvori der kan graves ud, så pumpestationen efterfølgende kan monteres i udgravningen. Spunsen etableres for at afstive jorden ved en dyb udgravning. Den nye pumpestation som fremover skal modtage spildevand fra en stor del af Strandby skal have en dybde på 6,5 m fra terræn til bund.

  Arbejdet med spunsen er blevet besværliggjort af et tæt stenlag og hårdt lerlag i undergrunden som har gjort det umuligt at presse spunsjernene helt ned i den rigtige dybde. Derfor indstiller vi forsøget på at nedbringe spunsen i dag og laver i stedet tiltag indvendigt i spunskassen for at opnå tilstrækkelig styrke. Dette arbejde vil blive udført over den næste uges tid.

  Når selve spunsen er etableret skal der graves ud indeni, hvorefter pumpestationen med de dertilhørende tekniske installationer skal monteres. Dette arbejde forventes at forløbe frem til midten af maj hvor pumpestationen sættes i drift.

  Når pumpestationen er i drift igangsættes etableringen af de nye ledninger til regn- og spildevand i Agervej. Dette arbejde forventes at forløbe frem til september måned.

   

                 

     

    

  Tilbage

  Status pr. 29. maj 2019

  Etape 2 af anlægsarbejderne i Strandby er i fuld gang. Der er blevet etableret nye ledninger fra hvor vi stoppede ved etape 1 og frem til Søndervej. Underbunden med store sten har gjort, at vi er lidt forsinket i forhold til tidsplanen, men vi har en forventning om at indhente lidt af det tabte så vi kan være færdige med etapen i slutningen af oktober.
   

  I krydset mellem Agervej og Søndervej har vi et stort knudepunkt i afløbssystemet. De udfordrende jordbundsforhold og trange pladsforhold til de store ledninger til kloak og fjernvarme betyder at det tager os noget tid at komme gennem krydset. Vi etablerer blandt andet ledninger et stykke ind af Søndervej, mod både nord og syd, så systemet er klargjort for separatkloakering af Søndervej som skal udføres på et senere tidspunkt. Ved vores forberedelse nu, kan vi undgå at grave krydset op igen.
   

  Når ledningerne ved Søndervej er etableret forsætter anlægsarbejdet videre i Agervej. På samme tid påbegyndes renoveringen af fortov og kantsten på den første strækning frem til Søndervej samt udlægning af grus på kørebanen. Herefter kan der køres på grus på denne del. Der kommer asfalt på når anlægsarbejdet er nået frem til Strandvej.

  Tilbage

  Status pr. 2. september 2019

  Etape 2 af separatkloakeringen i Strandby er i fuld gang. Underbunden med store sten og grundvand har gjort, at vi er blevet forsinkede i forhold til den oprindelige tidsplan. Vi gør hvad vi kan for at indhente noget af det tabte men vi er desværre nødt til at udvide anlægsperioden med ca. 4-6 uger.

  Der er på nuværende tidspunkt blevet etableret nye ledninger fra hvor vi stoppede ved etape 1 (ved Agervej 31) og frem til Strandvej. Der er blevet retableret belægninger på Agervej, frem til krydset ved Søndervej. Arbejdet med retablering af kantsten og fortov frem til Strandvej vil ske i den kommende tid.

  Krydset Agervej/Søndervej er blevet retableret med grus og er igen åbnet for færdsel. Den resterende del af Agervej inkl. Krydset ved Søndervej forventes asfalteret i slutningen af september.

  Arbejdet i Strandvej startes op primo september med omlægning af vandledninger og etablering af nye kloak- og fjernvarmeledninger. Derefter retableres kantsten og fortov, hvorefter der asfalteres. Vi forventer at anlægsarbejdet på Strandvej vil være afsluttet i slutningen af november.

  Strandvej vil være spærret for gennemkørsel på strækningen fra Skolevej til Agervej frem til slutningen af november. Krydset ved Strandvej/Skolevej vil være farbart i hele perioden, mens krydset Strandvej/Agervej vil være afspærret i perioden.

  Betonbygværk på ny regnvandsledning. Det synlige rør ligger ubrudt igennem bygværket og afleder blandet regn-og spildevand fra Søndervej syd til Søndervej nord, indtil Søndervej skal separatkloakeres om nogle år.

   

   

  Tilbage