Renovering af Agervej og Strandvej i Strandby – etape 2

  Hvorfor graver vi?

  Frederikshavn Spildevand A/S udfører i år etape 2 af separatkloakeringen af Strandby.

  Ved projektets etape 1 i 2018 blev der etableret en ny pumpestation til spildevand på hjørnet af Agervej og Strandbyvej samt nye ledninger til afledning af regn- og spildevand i Agervej på strækningen mellem Strandbyvej og Agervej 31.

  I 2019 fortsættes anlægsarbejdet med etape 2 på strækningen i Agervej fra Agervej 31 til Strandvej samt Strandvej fra Agervej til Skolevej.

   

  For at kunne etablere den nye pumpestation ved Agervej/Strandbyvej har vi behov for at etablere en jernspuns. Når spunsen er udført, graves der ud indeni og den nye pumpestation monteres i spunsen. Spunsen udføres ved nedpresning med vibrator. Arbejdet vil blive udført på hverdage i tidsrummet fra 7-18. Arbejdet kan betyde støj- og vibrationsgener, mens arbejdet pågår. Vi overvåger nøje den påvirkning arbejdet har for området.

  Ved anlægsarbejdet fornyes det eksisterende kloaksystem med et nyt separatsystem på ovennævnte veje. Fjernvarmeledninger, vandledninger, asfaltbelægning og fortov fornyes i forskelligt omfang på de enkelte strækninger.

  Frederikshavn Spildevand A/S vil ved renoveringen udskifte kloaksystemet, da det nuværende fællessystem er nedslidt. Det nye system etableres som et separatsystem hvor regnvand og spildevand afledes i hver sin ledning. En separatkloakering vil medføre en miljøgevinst for Kattegat, idet overløbene reduceres. Derudover bliver det nye system mere driftssikkert, da spildevandsafløbet fra ejendommene ikke er påvirket af regnvand.
   

  Hvad laver vi?

  Renoveringen omfatter udskiftning af det eksisterende fællessystem hvor regnvand og spildevand afledes i samme kloaksystem. Når denne ledning bliver overbelastet under kraftig regn, vil vandstanden i ledningen stige og vandet kan derved løbe ind i kældrene på husene gennem spildevandsafløbet.

  Vi udfører det nye kloaksystem som et separatsystem, hvor regnvand og spildevand afledes i hvert sit system. I takt med at vi etablerer et nyt separatsystem i vejen, vil der blive etableret to stik til hver ejendom til afledning af henholdsvis regnvand og spildevand.

  Det private kloaksystem på grundene skal efterfølgende adskilles således at regnvand og spildevand afledes til hver sit ledningssystem. På den måde bliver de indvendige kælderafløb tilsluttet en spildevandsledning som ikke er påvirket af regnvand og risikoen for oversvømmelser af kældrene bliver derved kraftigt reduceret.

  Regnvandet fra ejendommene tilsluttes en ny regnvandsledning, hvor der i størrelsen er taget højde for den fremtidige vejrsituation, med de ventede klimaforandringer.

  Hvem er med?

  Anlægsarbejdet udføres som et fælles koordineret projekt mellem:

  • Frederikshavn Spildevand A/S
  • Frederikshavn Vand A/S
  • Strandby Varmeværk
  • Center for Park og Vej, Frederikshavn Kommune

  Forsyningen har indgået en aftale med det rådgivende ingeniørfirma COWI, fra Aalborg om at forestå projektering og tilsyn med anlægsarbejdet. Forsyningen har indgået kontrakt med Entreprenørfirmaet Trigon om udførelse af anlægsarbejdet i etape 1 og 2.

  Der ud over udføres der arbejde af Strandby Varmeværks egne folk.

  Hvornår graver vi?

  Anlægsarbejdet i området vil blive udført i perioden fra midt i februar og til midt i november 2019.

  Agervej og Strandvej vil i perioder blive spærret for gennemkørende trafik. Der vil blive skiltet for omkørsel.

  Se status for projektet

  Tilbage