Anlægsarbejde Saltebakken

Hvorfor graver vi?
Frederikshavn Forsyning A/S og Frederikshavn Kommunes Park & Vej renoverer i 2017 Saltebakken i Frederikshavn.
Ved anlægsarbejdet udskifter vi de eksisterende kloak- og vandledninger. Derudover fornyes asfaltbelægninger og fortov.

Frederikshavn Forsyning A/S vil ved renoveringen udskifte kloak- og vandledningerne, da det nuværende system er nedslidt. Fornyelsen af kloaksystemerne udføres som en separering, hvor det eksisterende fællessystem ændres til et nyt separatsystem. Hermed menes, at det eksisterende et-strengssystem, hvor regn- og spildevand løber i samme ledningssystem, ændres til et nyt to-strengssystem, hvor regn- og spildevand løber i hver sit ledningssystem.

Vi udfører projektet, fordi

 • der i området findes ældre nedslidte kloakanlæg med mange driftsmæssige problemer
 • separeringen af kloaksystemet giver væsentlige forbedringer af vandmiljøet
 • risikoen for kælderoversvømmelser minimeres
 • et nyt separatsystem medvirker til klimasikring, idet regnvandssystemet opdimensioneres i forhold til en forøget regnintensitet, og der tages højde for en stigende havvandsstand
 • regnvandsbelastningen på renseanlægget reduceres

Hvad laver vi?
Renoveringen omfatter udskiftning af det eksisterende fællessystem, hvor regnvand og spildevand afledes i samme kloaksystem. Når denne ledning bliver overbelastet under kraftig regn, vil vandstanden i ledningen stige, og vandet kan derved løbe ind i kældrene på husene gennem spildevandsafløbet. Vi udfører det nye kloaksystem som et separatsystem, hvor regnvand og spildevand afledes i hvert sit system. Den nye regnvandsledning udføres, så der er taget højde for den fremtidige vejrsituation med de ventede klimaforandringer. Regnvandet vil blive udledt til havet i et nyt regnvandsudløb.

I takt med at vi etablerer et nyt separatsystem i vejen, vil der blive etableret to stik til hver ejendom til afledning af henholdsvis regnvand og spildevand. Det private kloaksystem på grundene skal efterfølgende adskilles, så regnvand og spildevand afledes til hver sit ledningssystem. På den måde bliver de indvendige kælderafløb tilsluttet en spildevandsledning, som ikke er påvirket af regnvand, og risikoen for oversvømmelser af kældrene bliver derved kraftigt reduceret.

Hvem er med?
Anlægsarbejdet udføres som et fælles koordineret projekt mellem:

 • Frederikshavn Spildevand A/S
 • Frederikshavn Vand A/S
 • Frederikshavn Kommunes Park & Vej

Projektet har været i udbud, og der er indgået kontrakt med Sejlstrup Entreprenørforretning, som var lavestbydende.

Hvornår graver vi?
Vi forventer, at udføre arbejdet i perioden marts 2017 til slutningen af august 2017. Saltebakken vil blive spærret for gennemkørende trafik. Der vil blive skiltet for omkørsel.

Vil du vide mere?
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til projekterne. Du kan kontakte følgende personer:

 • Jasper Vagner Jensen, Niras, tlf. 3085 0901
 • Anne L. Thøgersen, Frederikshavn Spildevand, tlf. 5163 3051
 • Jørgen Hermann, Frederikshavn Vand, tlf. 5163 3113
 • Johnny Elley Andersen, Frederikshavn Kommune, Center for Park og Vej, tlf. 2940 0921