Generelt

  Regler på elmarkedet

  Reglerne gælder for alle elkunder i Danmark og betyder, at du fremover vil have én samlet leverandør af el. Du har måske ikke været klar over det, men i dag er der to selskaber, som sørger for el til dig og din bolig:

  • Dit netselskab, som ejer elnettet i dit lokalområde, og som er transportør af el frem til din bolig (Elinord A/S eller Læsø Elnet A/S for kunder på Læsø)
  • Din elleverandør, som sælger den strøm, du bruger (Frederikshavn Elhandel A/S)

  Reglerne vil blandt andet betyde, at du som elkunde altid skal kontakte din elleverandør, hvis du for eksempel har spørgsmål til forbrug eller skal melde flytning - også selv om elleverandøren og netselskabet er to forskellige selskaber.

  Har du tidligere skiftet elleverandør, vil du indtil den 1. april 2016 opleve at få din regning fra to selskaber: Én fra netselskabet, som står for transporten af el, og én fra den elleverandør, som du har en aftale med om køb af el.

  Med de nye regler vil alle elkunder fra den 1. april 2016 kun modtage én samlet regning for både forbrug og nettransport fra elleverandøren.

  De nye regler giver desuden en række ændringer og nye procedurer i forbindelse med flytning, som vil få betydning for både ejer, lejer og udlejer.

  Vi har sendt brev til alle vores elkunder med en kort information om, hvilken betydning de nye regler vil få for dig som kunde. Herunder kan du læse mere om, hvad du skal være særlig opmærksom på i forbindelse med de nye regler.

  Udlejere, ejendomsadministratorer og ejendomsmæglere kan desuden læse om, hvad leveringspligten medfører af nye regler i forbindelse med boligskift.

  Se, hvilke rettigheder du har som elkunde

  Ændret aftale

  Alle elkunder, der køber el hos os, har modtaget en ændret elaftale med Frederikshavn Elhandel A/S. Er du tilfreds med aftalen, behøver du ikke foretage dig noget - så erstatter den automatisk din nuværende aftale fra den 1. april 2016.

  Kan du som privatkunde ikke acceptere de varslede ændringer, har du ret til at opsige aftalen med os med virkning fra den 1. april 2016.

  Du har også - uanset om du er privatkunde eller ej - ret til at klage til Energitilsynet, hvis du ikke kan acceptere de ændringer i betaling og vilkår, der følger af de ændrede regler.

  Kontakt ét sted

  Særligt til elnetkunder, der køber el hos anden leverandør

  Køber du din el hos en anden leverendør, skal du fremover altid kontakte denne, hvis du for eksempel har spørgsmål til dit elforbrug eller skal melde flytning.

  Efter de nye regler er trådt i kraft den 1. april 2016, vil Frederikshavn Elnet A/S sende dig en slutopgørelse for dit forbrug til og med 31. marts 2016. Herefter vil du så kun modtage én samlet regning fra din elleverandør, som både dækker elforbrug og nettransporten af el.

  Hvis du er solcellekunde, er du ikke omfattet af de nye regler, og afregningen fortsætter uændret.

  Indrapporterer du dine målertal manuelt?
  Hvis du ikke har fjernaflæst elmåler, skal du aflæse din elmåler den 31. marts 2016 og indrapportere dine målertal til os, som du plejer. Vi sender et aflæsningkort til brug for denne aflæsning.

  Tekniske forhold omkring elmåler og elnet
  Du kan som udgangspunkt altid kontakte din elleverandør. Ved spørgsmål vedrørende nettekniske forhold vil din elleverandør sørge for at videreformidle kontakten til os. Det vil nemlig fortsat være os, der står for de nettekniske forhold omkring din elmåler, og som skal sikre, at elnettet fungerer. Det vil også være os, der håndterer tilslutninger til elnettet, for eksempel i forbindelse med nybyggeri, tilbygninger eller etablering af solcelleanlæg.

  Frit valg

  Frit valg af elprodukter

  Tidligere blev du tildelt et prisreguleret elprodukt, hvis du ikke selv valgte din elleverandør - dette princip blev kaldt forsyningspligten.

  Med de nye regler bliver forsyningspligten ændret til en leveringspligt. Den nye leveringspligt betyder, at alle elleverandører fra 1. april 2016 i stedet har pligt til at levere alle deres elprodukter til alle husholdningskunder i de netområder, hvor elleverandørerne udbyder de pågældende elprodukter.

  Eksisterende forsyningspligtaftaler ophører den 1. april 2016
  Hvis du i dag har en forsyningspligtaftale med din elleverandør og bor i et område, hvor forsyningspligten ophører, vil din elleverandør automatisk tilbyde dig en ny aftale senest tre måneder inden, de nye regler træder i kraft den 1. april 2016.

  Hvis du er tilfreds med de varslede ændringer, behøver du ikke foretage dig noget - så træder den nye aftale automatisk i kraft den 1. april 2016. Hvis du derimod ikke vil acceptere aftalen, kan du vælge et andet elprodukt hos den samme leverandør eller opsige aftalen med virkning fra 1. april 2016.

  Det aktuelle overblik over elleverandører, elprodukter og priser får du på hjemmesiden elpristavlen.dk. Efter den 1. april 2016 finder du oplysningerne på elpris.dk.

  Dit el
  I modsætning til elnettet er der konkurrence på elprisen. Du kan derfor købe el hos Frederikshavn Elhandel A/S – det vil sige hos os i Forsyningen - eller benytte dig af det frie elmarked.

  • StabilEl
   Som dit lokale elselskab vil vi anbefale, at du aktivt vælger StabilEl. Dels undgår du pludselige prishop fra kvartal til kvartal, dels får du el til en pris, der på sigt er den laveste.

   Denne måde at betale el på har vi valgt at kalde StabilEl for at understrege, at det sikrer dig mod vilkårlige udsving i prisen. Loven kræver dog, at du selv aktivt vælger StabilEl, hvis du fremover vil være sikker på en stabil og lav pris.
    
  • MiljøEl
   Her køber vi el, som udelukkende er produceret på vandkraft eller af vindmøller.
   Du betaler en merpris på 2,5 øre pr. kWh for at sikre en minimal belastning af miljøet. Vælger du at købe dette produkt, garanterer vi, at der er produceret en mængde el svarende til dit forbrug på vedvarende energianlæg uden aldersbegrænsning.
   Ved at vælge dette produkt sender du et holdningsmæssigt signal med henblik på at påvirke udbygningen af vedvarende energi på længere sigt.

  Sammenlign elpriser på elpris.dk

  Skal du flytte?

  Nye regler for dig, der skifter bolig

  Når du skifter bolig, skal du være opmærksom på de nye regler og forpligtelser ved leveringspligten, som træder i kraft den 1. april 2016.

  Når du flytter, skal du huske at kontakte din elleverandør, så du kan blive korrekt afmeldt på adressen, og så det kan blive den nye beboer, der fremover hæfter for elforbruget. Du vil herefter modtage en slutopgørelse på baggrund af din måleraflæsning. Husk samtidig at sørge for at indgå en elaftale for din nye bolig.

  Det aktuelle overblik over elleverandører, elprodukter og priser får du på hjemmesiden elpristavlen.dk. Efter den 1. april 2016 finder du oplysningerne på elpris.dk.

  Når du flytter i lejebolig
  Som udgangspunkt er det udlejer, som hæfter for elforbruget, når du flytter i lejebolig.

  Ofte vil udlejer tilbyde dig en elaftale som tillæg til din lejekontrakt, som du kan vælge at acceptere. Men du har frit valg af elprodukter og kan altid vælge at indgå en aftale med en alternativ elleverandør i dit område.

  Når du køber hus eller lejlighed
  Hvis du efter den 1. april 2016 ikke selv har valgt en elleverandør på det tidspunkt, hvor du flytter ind i din nye bolig, har den hidtidige elleverandør på adressen ansvaret for at sende dig et tilbud på en elaftale.

  Elleverandøren skal give dig en frist på minimum 5 hverdage til enten at acceptere tilbuddet, vælge et andet elprodukt eller få afbrudt elforsyningen. Hvis du ikke foretager dig noget, inden fristen udløber, træder den fremsendte aftale automatisk i kraft.

  I henhold til lovgivningen kan du opsige denne elaftale med højst en måneds varsel til udgangen af en måned.

  Sikkerhedsstillelse

  Krav om sikkerhedsstillelse

  Som privatkunde skal du være opmærksom på, at vi som din elleverandør kan kræve sikkerhed, før du kan få leveret el.

  Sikkerheden kan eksempelvis være et depositum eller en bankgaranti. Det kan blive aktuelt, hvis vi har særlig grund til at forvente manglende betalingsevne eller betalingsvillighed fra dig som kunde.

  Vi kan i vores vurdering lægge afgørende vægt på, om du er registreret i RKI som dårlig betaler. Vælger vi at kræve sikkerhedsstillelse, må den ikke overstige et beløb, der svarer op til betaling for 5 måneders elforbrug.

  Hvis du ikke stiller sikkerhed rettidigt, kan vi ophæve kontrakten og eventuelt efterfølgende iværksætte afbrydelse af strømmen efter varsel herom. Fristen for at stille sikkerhed i eksisterende kundeforhold er 15 hverdage, hvis du er i aktuel restance med betaling. Du har 2 måneders frist til at stille sikkerhed, hvis du ikke har en aktuel restance.

  Kontakt os
  Tag kontakt til os, hvis du er i restance med betaling for dit elforbrug.

  Så kan vi sammen - i god tid inden de nye regler træder i kraft den 1. april 2016 - få styr på din fremtidige elforsyning.

  betalingskontoret@forsyningen.dk eller ring tlf. 9829 9000.

  Til udlejer

  Det betyder de nye regler for udlejer

  Når de nye regler om leveringspligten træder i kraft den 1. april 2016, vil det som udgangspunkt være udlejer, der hæfter for levering af el til ejendommen.

  Hvis en lejer ikke selv har indgået en aftale med en leverandør om levering af el til et lejemål, hæfter udlejer dermed for betalingen.

  Hvis lejeren derimod selv har indgået en aftale med en elleverandør, hæfter udlejer ikke for leveringen af el til lejemålet.

  Når lejer opsiger sin elaftale
  Hvis en lejer opsiger sin leveringsaftale med en elleverandør for eksempel ved flytning vil elleverandøren automatisk kontakte udlejer og meddele, at leveringsaftalen til lejemålet er opsagt.

  Elleverandøren sender samtidig en ny elaftale for lejemålet til udlejer, som skal have en frist på minimum 5 hverdage til enten at acceptere tilbuddet eller vælge et andet elprodukt.

  Hvis udlejer ikke foretager sig noget inden de 5 dage, træder aftalen automatisk i kraft, med mindre levering af el efter ønske fra udlejer er blevet afbrudt inden fristens udløb.

  Udlejer har forskellige muligheder, når en lejer opsiger en elaftale - for eksempel ved flytning:

  • Få den nye lejer til selv at indgå leveringsaftale med en elleverandør
  • Selv indgå en aftale med en hvilken som helst elleverandør
  • Bede om at få elforsyningen til lejemålet afbrudt
  • Undlade at foretage sig noget og derved acceptere den aftale om levering af el, som den hidtidige elleverandør på lejemålet fremsender

  Udlejer skal være opmærksom på, at eventuelle økonomiske mellemværender mellem lejer og udlejer er elleverandøren uvedkommende.

  Datahub

  Hvad er Datahubben?

  Første april 2016 træder Engrosmodellen i kraft på det danske elmarked. Det betyder blandt andet nye regler og nye roller til elhandlere og netselskaber. Et centralt element i Engrosmodellen er Datahubben – et nyt system, der samler al markedsdata under ét tag. Engrosmodellen og Datahubben gør markedet mere smidigt og betyder i sidste ende, at det bliver lettere at være elkunde.
   
  Datahubben indeholder data for de cirka 3,3 mio. elmålere i hele Danmark. Data indsamles af netselskaberne, som har ansvaret for landets elmålere. Elhandlere kan bruge data fra Datahubben til at afregne kunderne og til at skabe nye elprodukter. Driften af Datahubben ligger hos den statsejede virksomhed Energinet.dk, som er ansvarlig for Danmarks overliggende energiinfrastruktur. Energinet.dk, godkender aktørers adgang til at hente og sende data.

  Hvilke informationer indeholder Datahubben?
  Datahubben indeholder stamdata for et målepunkt, herunder kundeoplysninger og målerens placering, samt historisk forbrug og løbende måledata, samt information om priselementer tilknyttet målepunktet.

  Elmarkedets aktører kan tilgå data til at beregne tilbud. Løbende timeforbrug kan kun tilgås af de virksomheder, der forsyner en kunde, eller mod kundens accept, for eksempel til tilbud fra elhandlere eller energirådgivere.

  Som elkunde har du altid adgang til al data på dit elforbrug og historik for alle dine elabonnementer – for eksempel i boligen, i sommerhuset eller virksomheden.
   
  I dag håndterer Datahubben mere end 500 mio. måleraflæsninger om året. Med den fulde indfasning i 2020 vil dette tal være vokset til 42 mia. måleraflæsninger årligt.

  Fra 1. april 2016 skal Datahubben ud over måledata også håndtere oplysninger såsom priser, nettariffer, PSO-betaling, afgifter og moms. Omstillingen til også at udveksle forbrugernes tilknyttede prisoplysninger er en stor udvidelse.

  Sidenhen, når den såkaldte flexafregning indføres, vil netselskaberne indlæse målinger på time-niveau fra hver elmåler i de danske husholdninger – førhen blev elmåleren her typisk aflæst en enkelt gang om året.
   
  I 2020 vil alle danske elmålere samtidig være udskiftet til fjernaflæste målere.